รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
งานบริหาร/ติดตาม ความมั่นคงสุขภาพ 2,000.00(6.69%) 0.00(0.00%) 27,887.00(93.31%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 29,887.00 500,000.00 5.98%
งานสื่อสารสาธารณะ ความมั่นคงสุขภาพ 36,000.00(28.43%) 0.00(0.00%) 90,640.00(71.57%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 126,640.00 0.00 INF%
มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ 104,100.00(63.64%) 0.00(0.00%) 51,680.00(31.60%) 7,485.00(4.58%) 300.00(0.18%) 0.00(0.00%) 163,565.00 0.00 INF%
ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมในพื้นที่การท่องเที่ยว 410,900.00(30.21%) 18,384.00(1.35%) 830,449.00(61.05%) 71,368.50(5.25%) 126.00(0.01%) 29,058.44(2.14%) 1,360,285.94 1,000,000.00 136.03%
รวม 4 โครงการ 553,000.00 18,384.00 1,000,656.00 78,853.50 426.00 29,058.44 1,680,377.94 1,500,000.00 112.03%
สัดส่วน(%) 32.91% 1.09% 59.55% 4.69% 0.03% 1.73% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ