รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
งานบริหาร/ติดตาม ความมั่นคงสุขภาพ 2,000.00(6.69%) 0.00(0.00%) 27,887.00(93.31%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 29,887.00 500,000.00 5.98%
มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ 91,600.00(65.39%) 0.00(0.00%) 43,136.00(30.79%) 5,055.00(3.61%) 300.00(0.21%) 0.00(0.00%) 140,091.00 0.00 INF%
ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมในพื้นที่การท่องเที่ยว 248,900.00(42.48%) 18,384.00(3.14%) 249,570.00(42.60%) 39,868.50(6.80%) 126.00(0.02%) 29,058.44(4.96%) 585,906.94 1,000,000.00 58.59%
รวม 3 โครงการ 342,500.00 18,384.00 320,593.00 44,923.50 426.00 29,058.44 755,884.94 1,500,000.00 50.39%
สัดส่วน(%) 45.31% 2.43% 42.41% 5.94% 0.06% 3.84% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ