รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
กองทุนจังหวัดภูเก็ต 243,700.00(67.28%) 0.00(0.00%) 96,585.00(26.67%) 4,560.00(1.26%) 0.00(0.00%) 17,350.00(4.79%) 362,195.00 0.00 INF%
กองทุนฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลไกจังหวัด) 483,150.00(32.54%) 74,430.00(5.01%) 650,072.00(43.78%) 26,258.00(1.77%) 8,407.00(0.57%) 242,680.00(16.34%) 1,484,997.00 2,000,000.00 74.25%
โครงการบริหาร/ติดตาม ความมั่นคงทางมนุษย์ 30,000.00(50.94%) 0.00(0.00%) 28,864.00(49.01%) 0.00(0.00%) 30.00(0.05%) 0.00(0.00%) 58,894.00 300,000.00 19.63%
งานประเมินกองทุนจังหวัดภูเก็ต 53,900.00(84.75%) 0.00(0.00%) 7,175.23(11.28%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 2,525.00(3.97%) 63,600.23 0.00 INF%
งานประเมินกองทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 22,000.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 22,000.00 0.00 INF%
งานสื่อกองทุนจังหวัดภูเก็ต 1,500.00(30.60%) 0.00(0.00%) 3,402.00(69.40%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 4,902.00 0.00 INF%
งานสื่อกองทุนฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี 22,600.00(28.96%) 0.00(0.00%) 53,635.00(68.72%) 1,815.00(2.33%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 78,050.00 0.00 INF%
งานสื่อสาร กองทุนสุขภาพ (รวม 3 อำเภอ) 18,900.00(43.42%) 0.00(0.00%) 24,630.00(56.58%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 43,530.00 0.00 INF%
แผนงานประเมินผล ความมั่นคงทางมนุษย์ 8,000.00(62.35%) 0.00(0.00%) 4,830.00(37.65%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 12,830.00 0.00 INF%
อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 73,100.00(60.61%) 0.00(0.00%) 43,933.00(36.43%) 1,000.00(0.83%) 0.00(0.00%) 2,570.00(2.13%) 120,603.00 150,000.00 80.4%
อำเภอพระพรหม สุราษฎร์ธานี 38,500.00(55.86%) 0.00(0.00%) 30,420.00(44.14%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 68,920.00 0.00 INF%
อำเภอเมือง พัทลุง 111,420.00(51.47%) 0.00(0.00%) 101,372.00(46.83%) 2,640.00(1.22%) 42.00(0.02%) 1,000.00(0.46%) 216,474.00 0.00 INF%
รวม 12 โครงการ 1,106,770.00 74,430.00 1,044,918.23 36,273.00 8,479.00 266,125.00 2,536,995.23 2,450,000.00 103.55%
สัดส่วน(%) 43.63% 2.93% 41.19% 1.43% 0.33% 10.49% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ