รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
เกษตรกรรมยั่งยืน 103,200.00(20.53%) 0.00(0.00%) 394,722.00(78.52%) 3,644.00(0.72%) 592.00(0.12%) 576.00(0.11%) 502,734.00 800,000.00 62.84%
โครงการบริหาร/ติดตาม ความมั่นคงทางอาหาร 7,000.00(7.88%) 0.00(0.00%) 81,864.00(92.12%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 88,864.00 0.00 INF%
งานสื่อสารสาธารณะ ความมั่นคงทางอาหาร 23,800.00(14.80%) 22,500.00(13.99%) 114,540.00(71.21%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 160,840.00 80,000.00 201.05%
ชุมชนสีเขียว 77,200.00(32.08%) 7,500.00(3.12%) 146,643.00(60.93%) 9,227.00(3.83%) 105.00(0.04%) 0.00(0.00%) 240,675.00 500,000.00 48.14%
นโยบายสวนยางยั่งยืน 109,800.00(16.11%) 0.00(0.00%) 564,728.99(82.87%) 4,586.00(0.67%) 2,368.00(0.35%) 0.00(0.00%) 681,482.99 0.00 INF%
แผนงานประเมินผล ความมั่นคงทางอาหาร 94,900.00(45.14%) 500.00(0.24%) 114,847.00(54.62%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 210,247.00 0.00 INF%
รวม 6 โครงการ 415,900.00 30,500.00 1,417,344.99 17,457.00 3,065.00 576.00 1,884,842.99 1,380,000.00 136.58%
สัดส่วน(%) 22.07% 1.62% 75.2% 0.93% 0.16% 0.03% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ