รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
เกษตรกรรมยั่งยืน 105,200.00(20.52%) 0.00(0.00%) 402,722.00(78.54%) 3,644.00(0.71%) 592.00(0.12%) 576.00(0.11%) 512,734.00 800,000.00 64.09%
โครงการบริหาร/ติดตาม ความมั่นคงทางอาหาร 7,000.00(7.88%) 0.00(0.00%) 81,864.00(92.12%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 88,864.00 0.00 INF%
งานสื่อสารสาธารณะ ความมั่นคงทางอาหาร 26,800.00(16.36%) 22,500.00(13.73%) 114,540.00(69.91%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 163,840.00 80,000.00 204.8%
ชุมชนสีเขียว 179,680.00(40.84%) 7,500.00(1.70%) 218,076.00(49.57%) 34,597.00(7.86%) 105.00(0.02%) 0.00(0.00%) 439,958.00 500,000.00 87.99%
นโยบายสวนยางยั่งยืน 109,800.00(16.11%) 0.00(0.00%) 564,728.99(82.87%) 4,586.00(0.67%) 2,368.00(0.35%) 0.00(0.00%) 681,482.99 0.00 INF%
แผนงานประเมินผล ความมั่นคงทางอาหาร 233,000.00(47.84%) 500.00(0.10%) 241,492.00(49.59%) 12,001.00(2.46%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 486,993.00 0.00 INF%
รวม 6 โครงการ 661,480.00 30,500.00 1,623,422.99 54,828.00 3,065.00 576.00 2,373,871.99 1,380,000.00 172.02%
สัดส่วน(%) 27.87% 1.28% 68.39% 2.31% 0.13% 0.02% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ