รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 10 139,000.00(25.31%) 0.00(0.00%) 401,748.00(73.15%) 1,350.00(0.25%) 7,132.00(1.30%) 0.00(0.00%) 549,230.00 900,000.00 61.03%
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 1 674,200.00(56.41%) 0.00(0.00%) 480,108.00(40.17%) 40,922.00(3.42%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,195,230.00 1,200,000.00 99.6%
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12 730,240.00(53.97%) 5,160.00(0.38%) 506,010.00(37.40%) 14,835.00(1.10%) 4,000.00(0.30%) 92,730.00(6.85%) 1,352,975.00 2,200,000.00 61.5%
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 4 152,300.00(49.39%) 0.00(0.00%) 153,983.00(49.93%) 2,099.00(0.68%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 308,382.00 400,000.00 77.1%
รวม 4 โครงการ 1,695,740.00 5,160.00 1,541,849.00 59,206.00 11,132.00 92,730.00 3,405,817.00 4,700,000.00 72.46%
สัดส่วน(%) 49.79% 0.15% 45.27% 1.74% 0.33% 2.72% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ