รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.สตูล อ.เมือง ต.บ้านควน 28,200.00(11.47%) 3,300.00(1.34%) 39,616.00(16.11%) 174,779.00(71.08%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 245,895.00 800,000.00 30.74%
โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.สตูล อ.เมือง ต.พิมาน 15,400.00(23.29%) 2,643.53(4.00%) 17,607.70(26.63%) 25,331.03(38.31%) 1,000.00(1.51%) 4,138.74(6.26%) 66,121.00 800,000.00 8.27%
รวม 2 โครงการ 43,600.00 5,943.53 57,223.70 200,110.03 1,000.00 4,138.74 312,016.00 1,600,000.00 19.5%
สัดส่วน(%) 13.97% 1.9% 18.34% 64.13% 0.32% 1.33% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ