รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 19,000.00(20.41%) 3,500.00(3.76%) 68,064.00(73.12%) 2,220.00(2.38%) 300.00(0.32%) 0.00(0.00%) 93,084.00 0.00 INF%
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เกาะยาว จ.พังงา 7,000.00(10.99%) 1,500.00(2.35%) 53,275.00(83.61%) 1,944.00(3.05%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 63,719.00 0.00 INF%
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.ถ้ำพรรณา จ.นครศรีธรรมราช 13,500.00(15.38%) 1,500.00(1.71%) 70,560.00(80.36%) 2,240.00(2.55%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 87,800.00 100,000.00 87.8%
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา 38,000.00(62.55%) 18,000.00(29.63%) 0.00(0.00%) 4,750.00(7.82%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 60,750.00 80,000.00 75.94%
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 16,300.00(51.18%) 500.00(1.57%) 14,550.00(45.68%) 500.00(1.57%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 31,850.00 40,000.00 79.63%
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.มะนัง จ.สตูล 18,600.00(63.05%) 0.00(0.00%) 8,580.00(29.08%) 2,320.00(7.86%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 29,500.00 29,500.00 100%
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เมือง จ.ชุมพร 5,500.00(12.73%) 0.00(0.00%) 33,031.00(76.48%) 4,658.00(10.79%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 43,189.00 0.00 INF%
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เมือง จ.พัทลุง 28,000.00(35.64%) 0.00(0.00%) 25,160.00(32.03%) 15,000.00(19.09%) 0.00(0.00%) 10,400.00(13.24%) 78,560.00 101,960.00 77.05%
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 7,700.00(10.27%) 750.00(1.00%) 64,500.00(86.06%) 2,000.00(2.67%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 74,950.00 110,850.00 67.61%
งานบริหารงานกลาง การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 44,000.00(13.95%) 8,000.00(2.54%) 261,246.00(82.86%) 1,185.00(0.38%) 574.00(0.18%) 300.00(0.10%) 315,305.00 300,000.00 105.1%
รูปแบบการดำเนินงาน การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 62,000.00(76.36%) 0.00(0.00%) 19,192.00(23.64%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 81,192.00 100,000.00 81.19%
รวม 11 โครงการ 259,600.00 33,750.00 618,158.00 36,817.00 874.00 10,700.00 959,899.00 862,310.00 111.32%
สัดส่วน(%) 27.04% 3.52% 64.4% 3.84% 0.09% 1.11% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ