รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ (จริยธรรมสื่อ) 351,700.00(26.74%) 0.00(0.00%) 947,558.00(72.03%) 16,230.00(1.23%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,315,488.00 1,300,000.00 101.19%
รวม 1 โครงการ 351,700.00 0.00 947,558.00 16,230.00 0.00 0.00 1,315,488.00 1,300,000.00 101.19%
สัดส่วน(%) 26.74% 0% 72.03% 1.23% 0% 0% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ