รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน อันดามัน 28,700.00(9.23%) 80,500.00(25.89%) 201,681.00(64.87%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 310,881.00 400,000.00 77.72%
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณีศึกษา ไฟใหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ 298,600.00(78.49%) 0.00(0.00%) 81,822.00(21.51%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 380,422.00 400,000.00 95.11%
รวม 2 โครงการ 327,300.00 80,500.00 283,503.00 0.00 0.00 0.00 691,303.00 800,000.00 86.41%
สัดส่วน(%) 47.35% 11.64% 41.01% 0% 0% 0% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ