รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
งานกลาง การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 39,500.00(30.29%) 600.00(0.46%) 87,444.00(67.07%) 2,005.00(1.54%) 836.00(0.64%) 0.00(0.00%) 130,385.00 816,000.00 15.98%
ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 81,600.00(59.56%) 22,000.00(16.06%) 33,408.00(24.38%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 137,008.00 100,000.00 137.01%
รวม 2 โครงการ 121,100.00 22,600.00 120,852.00 2,005.00 836.00 0.00 267,393.00 916,000.00 29.19%
สัดส่วน(%) 45.29% 8.45% 45.2% 0.75% 0.31% 0% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ