รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
งานกลาง การท่องเที่ยวโดยชุมชน 160,500.00(18.44%) 30,000.00(3.45%) 677,711.00(77.85%) 2,370.00(0.27%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 870,581.00 0.00 INF%
ชุมชนบ่อหิน จังหวัดตรัง 7,500.00(19.36%) 21,000.00(54.21%) 10,240.00(26.43%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 38,740.00 0.00 INF%
ชุมชนบ้านกมลา จังหวัดภูเก็ต 5,000.00(50.10%) 0.00(0.00%) 4,980.00(49.90%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 9,980.00 35,900.00 27.8%
ชุมชนบ้านถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ 0.00(0.00%) 22,080.00(58.30%) 15,650.00(41.33%) 140.00(0.37%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 37,870.00 0.00 INF%
ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่ 2,400.00(9.20%) 16,540.00(63.41%) 7,146.00(27.39%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 26,086.00 26,086.00 100%
ชุมชนบ้านนาตีน จังหวัดกระบี่ 9,600.00(22.86%) 14,880.00(35.43%) 17,523.00(41.72%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 42,003.00 21,185.00 198.27%
ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล 4,000.00(12.77%) 5,600.00(17.87%) 21,415.00(68.35%) 315.00(1.01%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 31,330.00 30,928.00 101.3%
ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา 23,000.00(65.88%) 1,500.00(4.30%) 10,410.00(29.82%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 34,910.00 35,750.00 97.65%
ชุมชนม่วงกลวง จังหวัดระนอง 21,000.00(41.63%) 0.00(0.00%) 29,320.00(58.13%) 120.00(0.24%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 50,440.00 50,400.00 100.08%
รวม 9 โครงการ 233,000.00 111,600.00 794,395.00 2,945.00 0.00 0.00 1,141,940.00 200,249.00 570.26%
สัดส่วน(%) 20.4% 9.77% 69.57% 0.26% 0% 0% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ