รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
งานกลาง ตำบลบูรณาการระบบอาหาร 29,000.00(26.42%) 4,500.00(4.10%) 76,250.00(69.48%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 109,750.00 0.00 INF%
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร ชุมพร 3,800.00(13.05%) 0.00(0.00%) 25,310.00(86.95%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 29,110.00 0.00 INF%
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร นครศรีธรรมราช 6,000.00(20.75%) 0.00(0.00%) 21,655.00(74.88%) 0.00(0.00%) 1,264.00(4.37%) 0.00(0.00%) 28,919.00 0.00 INF%
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร นราธิวาส 26,000.00(13.92%) 7,500.00(4.02%) 145,891.00(78.12%) 6,059.00(3.24%) 1,304.00(0.70%) 0.00(0.00%) 186,754.00 175,000.00 106.72%
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร สุราษฎร์ธานี 42,600.00(71.52%) 0.00(0.00%) 16,964.00(28.48%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 59,564.00 75,000.00 79.42%
รวม 5 โครงการ 107,400.00 12,000.00 286,070.00 6,059.00 2,568.00 0.00 414,097.00 250,000.00 165.64%
สัดส่วน(%) 25.94% 2.9% 69.08% 1.46% 0.62% 0% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ