รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
งานกลาง พืชร่วมยาง 38,000.00(90.15%) 0.00(0.00%) 4,154.00(9.85%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 42,154.00 0.00 INF%
พืชร่วมยาง ชุมพร 20,500.00(11.93%) 0.00(0.00%) 151,389.00(88.07%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 171,889.00 200,000.00 85.94%
พืชร่วมยาง นครศรีธรรมราช 57,500.00(59.41%) 0.00(0.00%) 27,420.00(28.33%) 0.00(0.00%) 844.00(0.87%) 11,020.00(11.39%) 96,784.00 200,000.00 48.39%
พืชร่วมยาง นราธิวาส 29,800.00(30.67%) 0.00(0.00%) 67,072.00(69.02%) 300.00(0.31%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 97,172.00 200,000.00 48.59%
พืชร่วมยาง ระนอง 16,800.00(10.32%) 1,500.00(0.92%) 144,270.00(88.64%) 195.00(0.12%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 162,765.00 200,000.00 81.38%
รวม 5 โครงการ 162,600.00 1,500.00 394,305.00 495.00 844.00 11,020.00 570,764.00 800,000.00 71.35%
สัดส่วน(%) 28.49% 0.26% 69.08% 0.09% 0.15% 1.93% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ