รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 403,800.00(20.79%) 2,500.00(0.13%) 1,493,691.00(76.91%) 40,856.00(2.10%) 1,276.00(0.07%) 0.00(0.00%) 1,942,123.00 1,000,000.00 194.21%
งานบริหารกลาง ศวนส. ติดตาม/สนับสนุนโครงการ 1,410,109.00(51.31%) 7,500.00(0.27%) 408,777.00(14.87%) 8,396.00(0.31%) 296.00(0.01%) 913,043.00(33.22%) 2,748,121.00 800,000.00 343.52%
รวม 2 โครงการ 1,813,909.00 10,000.00 1,902,468.00 49,252.00 1,572.00 913,043.00 4,690,244.00 1,800,000.00 260.57%
สัดส่วน(%) 38.67% 0.21% 40.56% 1.05% 0.03% 19.47% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ