รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 1,043,400.00(26.42%) 2,500.00(0.06%) 2,803,740.00(71.00%) 97,491.00(2.47%) 1,755.00(0.04%) 0.00(0.00%) 3,948,886.00 1,000,000.00 394.89%
งานบริหารกลาง ศวนส. ติดตาม/สนับสนุนโครงการ 1,410,109.00(51.31%) 7,500.00(0.27%) 408,777.00(14.87%) 8,396.00(0.31%) 296.00(0.01%) 913,043.00(33.22%) 2,748,121.00 800,000.00 343.52%
รวม 2 โครงการ 2,453,509.00 10,000.00 3,212,517.00 105,887.00 2,051.00 913,043.00 6,697,007.00 1,800,000.00 372.06%
สัดส่วน(%) 36.64% 0.15% 47.97% 1.58% 0.03% 13.63% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ