รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
แผนงานกลางระบบหนุนเสริม 47,100.00(10.73%) 7,500.00(1.71%) 364,982.00(83.12%) 18,434.00(4.20%) 1,087.00(0.25%) 0.00(0.00%) 439,103.00 850,000.00 51.66%
ระบบหนุนเสริมนโยบาย 105,000.00(11.50%) 0.00(0.00%) 795,822.53(87.16%) 10,350.00(1.13%) 1,924.00(0.21%) 0.00(0.00%) 913,096.53 830,000.00 110.01%
รวม 2 โครงการ 152,100.00 7,500.00 1,160,804.53 28,784.00 3,011.00 0.00 1,352,199.53 1,680,000.00 80.49%
สัดส่วน(%) 11.25% 0.55% 85.85% 2.13% 0.22% 0% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ