รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่ 23,300.00(34.13%) 0.00(0.00%) 17,960.00(26.31%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 27,000.00(39.55%) 68,260.00 100,000.00 68.26%
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ชุมพร 1,500.00(3.32%) 0.00(0.00%) 27,736.00(61.46%) 1,890.00(4.19%) 0.00(0.00%) 14,000.00(31.02%) 45,126.00 100,000.00 45.13%
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ตรัง 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 5,500.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 5,500.00 70,000.00 7.86%
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.นครศรีธรรมราช 500.00(0.86%) 0.00(0.00%) 57,324.00(99.14%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 57,824.00 100,000.00 57.82%
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พังงา 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 17,522.00(26.95%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 47,500.00(73.05%) 65,022.00 100,000.00 65.02%
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พัทลุง 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 3,000.00(5.50%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 51,500.00(94.50%) 54,500.00 100,000.00 54.5%
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สงขลา 7,600.00(23.61%) 0.00(0.00%) 24,482.00(76.04%) 113.00(0.35%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 32,195.00 100,000.00 32.2%
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สุราษฎร์ธานี 200.00(4.10%) 0.00(0.00%) 4,675.00(95.90%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 4,875.00 70,000.00 6.96%
โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ 6,000.00(0.24%) 0.00(0.00%) 2,467,030.00(98.23%) 38,370.00(1.53%) 0.00(0.00%) 48.50(0.00%) 2,511,448.50 2,500,000.00 100.46%
พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ 1,205,500.00(34.56%) 200,000.00(5.73%) 979,867.00(28.09%) 17,289.00(0.50%) 0.00(0.00%) 1,085,543.55(31.12%) 3,488,199.55 2,500,000.00 139.53%
รวม 10 โครงการ 1,244,600.00 200,000.00 3,605,096.00 57,662.00 0.00 1,225,592.05 6,332,950.05 5,740,000.00 110.33%
สัดส่วน(%) 19.65% 3.16% 56.93% 0.91% 0% 19.35% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ