รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี 2 1,320,913.00(18.80%) 0.00(0.00%) 5,672,634.00(80.73%) 31,876.00(0.45%) 1,457.00(0.02%) 0.00(0.00%) 7,026,880.00 736,739.00 953.78%
งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี1 54,000.00(1.73%) 0.00(0.00%) 3,059,945.75(98.01%) 8,166.00(0.26%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 3,122,111.75 3,470,000.00 89.97%
รวม 2 โครงการ 1,374,913.00 0.00 8,732,579.75 40,042.00 1,457.00 0.00 10,148,991.75 4,206,739.00 241.26%
สัดส่วน(%) 13.55% 0% 86.04% 0.39% 0.01% 0% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ