วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : พัฒนาศักยภาพกลไกระบบสุขภาพ

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : ส่งเสริมบทบาทกองทุนหลักประกันสุขภาพ

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : จัดทำข้อมูล / สังเคราะห์ข้อมูล

รวม 0 0.00 0 0.00

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้