directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
14 ม.ค. 61 สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นระดับอำเภอและระดับจังหวัด 15 7,100.00 7,100.00
19 - 20 ม.ค. 61 พัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานระดับพื้นที่เขต 11 50 117,959.00 117,959.00
29 ม.ค. 61 ประชุมทีมสนับสนุนคณะทำงานระดับเขตฯ 11 5,850.00 5,850.00
30 ม.ค. 61 - 30 ส.ค. 61 ค่าบริหารจัดการ 5 24,000.00 24,000.00
6 ก.พ. 61 พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล 25 0.00 0.00
17 ก.พ. 61 ประชุมพัฒนายุทธศาสตร์เชิงประเด็นอำเภอและจังหวัดกระบี่ 5 4,846.00 4,846.00
21 ก.พ. 61 พัฒนายุทธศาสตร์เชิงประเด็นระดับอำเภอและจังหวัดระนอง 10 7,138.00 7,138.00
3 พ.ค. 61 ติดตามสนับสนุนทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 15 3,640.00 3,640.00
8 - 9 พ.ค. 61 ประชุมแลกเปลี่ยนและติดตามความก้าวหน้าการเงินและรายงานออนไลน์ 16 17,694.00 17,694.00
14 มิ.ย. 61 ประชุมทีมระดับเขต/ทีมจังหวัด 10 16,368.00 16,368.00
15 มิ.ย. 61 ติดตามสนับสนุนทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี 15 2,184.00 2,184.00
23 ก.ค. 61 ประชุมทีมระดับอำเภอ/ทีมตำบลอำเภอนาสาร 23 5,384.00 5,384.00
13 - 14 ส.ค. 61 ติดตามสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ประเด็นเด็กและเยาวชน 10 2,454.00 2,454.00
17 ส.ค. 61 ติดตามสนับสนุนการพัฒนาประเด็นปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่ อำเภอคลองท่อม) 15 3,276.00 3,276.00
1 - 2 ต.ค. 61 ประชุมทีมคณะทำงานระดับเขต 24 41,252.00 41,252.00
4 ต.ค. 61 ติดตามสนับสนุนการพัฒนาประเด็นผู้สูงอายุ 9 3,964.00 3,964.00
10 ต.ค. 61 ประชุมทีมติตดามประเมินผลโครงการฯ (ค่าบริหารจัดการ) 10 1,000.00 1,000.00
17 ต.ค. 61 ติดตามสนับสนุนการพัฒนาประเด็นปัจจัยเสี่ยง 19 2,176.00 2,176.00
22 - 23 ต.ค. 61 ติดตามสนับสนุนระบบรายงานการเงินและออนไลน์ 15 4,984.00 4,984.00
1 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62 บริหารจัดการ/ติดตามประเมินผล 1 27,000.00 27,000.00
2 - 3 พ.ย. 61 ประชุมทีมสนับสนุนคณะทำงานระดับเขตฯ 23 16,290.00 16,290.00
18 พ.ย. 61 สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นระดับอำเภอและระดับจังหวัด 20 1,720.00 1,720.00
20 - 21 พ.ย. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกับการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ 32 39,004.00 39,004.00
28 - 29 พ.ย. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกับการพัฒนาศักยภาพฯ 118 116,467.00 116,467.00
6 - 7 ธ.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกับการพัฒนาศักยภาพฯ(จ.นครศรีธรรมราช) 60 24,835.00 24,835.00
24 - 25 ธ.ค. 61 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ประสานงานตำบล จังหวัดชุมพร 100 75,645.00 75,645.00
11 - 12 ม.ค. 62 ประชุมทีมสนับสนุนคณะทำงานระดับเขตฯ 48 77,632.00 77,632.00
17 ม.ค. 62 สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านบุหรี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 25 1,720.00 1,720.00
19 ม.ค. 62 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนอง 20 3,400.00 3,400.00
1 - 2 ก.พ. 62 สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นผู้สูงอายุ จ.สุราษฎร์ธานี 20 4,272.00 4,272.00
7 ก.พ. 62 สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านบุหรี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 10 1,720.00 1,720.00
15 ก.พ. 62 ประชุมคณะทำงานระดับเขต (เชื่อมธรรมนูญ)จ.สุราษฏร์ธานี 20 14,732.00 14,732.00
20 ก.พ. 62 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี 10 2,572.00 2,572.00
22 - 23 ก.พ. 62 สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านเด็ก เยาวชน อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 30 7,080.00 7,080.00
27 ก.พ. 62 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดระนอง 15 2,800.00 2,800.00
28 ก.พ. 62 เวทีประชุมสนับสนุนคณะทำงานระดับเขต 20 12,948.00 12,948.00
1 มี.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 การถอดบทเรียนสังเคราะห์ความรู้จากการทำงานระดับพื้นที่ 6 120,000.00 120,000.00
7 มี.ค. 62 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี 10 5,968.00 5,968.00
27 มี.ค. 62 สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านเด็ก เยาวชน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 3,840.00 3,840.00
29 มี.ค. 62 สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านบุหรี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 20 1,720.00 1,720.00
26 เม.ย. 62 แผนสนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นผู้สูงอายุ / ปัจจัยเสี่ยงด้านบุหรี่ 19 10,444.00 10,444.00
10 พ.ค. 62 ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก 56 24,204.00 24,204.00
21 พ.ค. 62 เวทีติดตามประเมินผลดำเนินการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 23 21,940.00 21,940.00
23 พ.ค. 62 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดชุมพร 33 12,080.00 12,080.00
24 พ.ค. 62 เวทีประชุมติดตามผลการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดระนอง 28 24,114.00 24,114.00
27 พ.ค. 62 ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่ 30 36,100.00 36,100.00
30 พ.ค. 62 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี 20 11,444.00 11,444.00
30 พ.ค. 62 ค่าตรวจบัญชี งวดที่ 2 (ค่าบริหารจัดการ) 7 20,000.00 20,000.00
31 พ.ค. 62 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่ 10 8,040.00 8,040.00
รวม 1,151 1,001,000.00 49 1,001,000.00