กระบวนการสร้างต้นแบบการขับเคลื่อนเกษตรและอาหารปลอดภัยโดยชุมชน