directions_run

รูปแบบการสร้างศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะชีวิตยกระดับ เศรฐกิจชุมชนด้านอาชีพพื้นบ้านในจังหวัดลำปาง