สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2563 กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 110,850.00 2/5
2563 กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 40,000.00 2/8
2563 กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เมือง จ.ชุมพร 0.00 2/2
2563 กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เกาะยาว จ.พังงา 0.00 1/1
2563 กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.ถ้ำพรรณา จ.นครศรีธรรมราช 100,000.00 2/2
2563 กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 0.00 2/2
2563 กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.มะนัง จ.สตูล 0.00 0/0
2563 ภาคใต้สร้างสุข วิถี New Normal 5,000,000.00 0/29
2563 การพัฒนารูปแบบในการเสริมสร้างสมรรถนะของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ต่อการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้ 0.00 0/1
2563 รูปแบบการดำเนินงาน การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 100,000.00 5/5
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด) 15,000,000.00 0/7
2563 งานกลาง การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 939,000.00 9/9
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2 0.00 3/7
2563 งานกลาง งานประเมินผลภายใน 0.00 1/1
2563 งานกลาง งานสื่อสาธารณะ 0.00 0/0
2563 งานกลาง การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 0.00 0/0
2563 งานกลาง การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 0.00 0/0
2563 งานกลาง การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 816,000.00 4/11
2563 งานกลาง การท่องเที่ยวโดยชุมชน 0.00 5/5
2563 งานกลาง ตำบลบูรณาการระบบอาหาร 0.00 0/0
2563 งานกลาง เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ 0.00 1/1
2563 งานกลาง พืชร่วมยาง 0.00 0/0
2563 งานบริหารกลาง ศวนส. ติดตาม/สนับสนุนโครงการ 800,000.00 8/8
2563 ประเมินผลภายใน งานสื่อสาธารณะ 120,000.00 0/4
2563 ประเมินผลภายใน การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 120,000.00 0/8
2563 ประเมินผลภายใน การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 105,000.00 2/11
2563 ประเมินผลภายใน การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 105,000.00 5/9
2563 ประเมินผลภายใน ประเด็นการพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (กลไกกองทุนตำบล กลไก พชอ) 0.00 0/0
2563 การติดตามและประเมินผลโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ : ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การท่องเที่ยวโดยชุมชน) โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) 105,000.00 0/4
2563 ประเมินผลภายใน ประเด็นตำบลบูรณาการระบบอาหาร 120,000.00 1/4
2563 ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร: เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ 120,000.00 2/9
2563 ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง 120,000.00 0/7
2563 เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ (จริยธรรมสื่อ) 1,300,000.00 79/90
2563 งานสื่อสาธารณะ ความมั่นคงทางอาหาร 0.00 0/0
2563 หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพและการบริหารโครงการ 0.00 0/0
2563 หลักสูตรการติดตามประเมินผล 0.00 0/0
2563 การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน จังหวัดนราธิวาส 0.00 0/10
2563 การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน อันดามัน 400,000.00 9/10
2563 ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 0.00 0/0
2563 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 0.00 0/0
2563 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 0.00 0/0
2563 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 0.00 0/0
2563 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 0.00 0/0
2563 ชุมชนม่วงกลวง จังหวัดระนอง 50,400.00 3/3
2563 ชุมชนบ้านกมลา จังหวัดภูเก็ต 35,900.00 0/4
2563 ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา 35,750.00 4/4
2563 ชุมชนบ้านนาตีน จังหวัดกระบี่ 21,185.00 4/4
2563 ชุมชนบ้านถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ 0.00 3/3
2563 ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่ 26,086.00 3/3
2563 ชุมชนบ่อหิน จังหวัดตรัง 0.00 4/4
2563 ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล 30,928.00 4/4
2563 ตำบลบูรณาการระบบอาหาร สุราษฎร์ธานี 0.00 0/0
2563 ตำบลบูรณาการระบบอาหาร ชุมพร 0.00 1/4
2563 ตำบลบูรณาการระบบอาหาร นครศรีธรรมราช 0.00 1/1
2563 ตำบลบูรณาการระบบอาหาร นราธิวาส 175,000.00 2/3
2563 เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ระนอง 400,000.00 2/2
2563 เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ชุมพร 302,000.00 4/6
2563 เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ นครศรีธรรมราช 0.00 3/3
2563 เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ นราธิวาส 302,000.00 3/3
2563 พืชร่วมยาง ระนอง 200,000.00 6/10
2563 พืชร่วมยาง ชุมพร 200,000.00 5/8
2563 พืชร่วมยาง นครศรีธรรมราช 200,000.00 1/5
2563 พืชร่วมยาง นราธิวาส 200,000.00 5/7
2563 งานบริหาร สำนักงาน (สจรส.ม.อ.) ปี 63 0.00 0/2
2563 การพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 3,000,000.00 2/10
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 9 655,000.00 12/18
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6 1,130,000.00 12/28
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 5 1,040,000.00 3/21
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 12 สงขลา 900,000.00 27/42
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 11 935,000.00 10/21
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 10 760,000.00 29/36
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8 940,000.00 23/31
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 7 610,000.00 9/23
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 4 1,010,000.00 8/25
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 3 655,000.00 16/26
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 2 550,000.00 0/23
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1 995,000.00 26/33
2562 การประเมินคุณค่าและผลลัพธ์ของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 62 120,200.00 18/0
2562 แผนงานบริหารจัดการ โครงการระบบอาหารในสถานศึกษา 0.00 0/12
2562 HIA RC ปี 62 0.00 0/0
2562 การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด ปี2 0.00 0/0
2562 การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน 150,000.00 7/0
2562 งานบริหารการเรียนการสอน ปี 62 0.00 0/1
2561 พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ ปี1 0.00 8/10
2562 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ปี2 0.00 2/2
2560 โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 150,000.00 35/0
2560 โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 150,000.00 37/0
2560 โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 150,000.00 19/0
2560 ประเมินผลกระทบเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง 100,000.00 9/0
2560 แผนงานกลางระบบหนุนเสริม 850,000.00 4/0
2560 แผนงานกลางสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 1,235,000.00 3/0
2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่ 50,000.00 8/0
2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 100,000.00 9/0
2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกมลา บ้านหัวควน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 100,000.00 10/0
2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 100,000.00 9/1
2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู จังหวัดสตูล 100,000.00 9/0
2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์) 50,000.00 11/0
2560 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จ.พัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 200,000.00 7/0
2560 การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 150,000.00 31/0
2560 โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้ 150,000.00 13/0
2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ “คลองท่อม Model” แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 55,000.00 4/0
2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดระนอง 55,000.00 9/0
2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โซนภาคใต้ตอนบน 100,000.00 14/2
2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 55,000.00 6/0
2560 แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 190,850.00 20/0
2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 165,000.00 11/1
2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 165,000.00 15/0
2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน ในการจัดการขยะรีไซเคิล พื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 100,000.00 13/1
2560 พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล 300,000.00 16/0
2561 สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน 0.00 1/0
2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.นครศรีธรรมราช 100,000.00 8/0
2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ตรัง 70,000.00 1/0
2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สงขลา 100,000.00 12/0
2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พัทลุง 100,000.00 13/0
2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พังงา 100,000.00 14/0
2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่ 100,000.00 28/0
2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สุราษฎร์ธานี 70,000.00 1/0
2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ชุมพร 100,000.00 10/0
2560 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 100,000.00 12/0
2560 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 100,000.00 10/0
2560 โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 800,000.00 46/0
2560 โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 200,000.00 46/0
2560 โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 1,000,000.00 49/0
2560 โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% 200,000.00 16/6
2560 โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง 200,000.00 20/0
2560 โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 200,000.00 26/0
2560 ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 179,920.00 24/0
2560 การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต 180,000.00 19/0
2560 ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 180,000.00 8/0
2560 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล 200,000.00 14/0
2560 พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 180,000.00 14/0
2560 งานบริหาร โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 280,000.00 14/0
2560 พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ 2,500,000.00 86/43
2560 แผนงานกลางโซนอันดามัน 400,000.00 14/0
2560 โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ 200,000.00 20/0
2560 แผนงานกลางโซนใต้บน 2,700,000.00 30/0
2560 แผนงานกลางระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 0.00 26/0
56,511,069.00 1319/769
โครงการ 137/162 โครงการ
งบประมาณ 56,511,069.00/74,297,808.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2553 1 0.00
2559 33 17000000.00
2560 52 16097509.00
2561 4 50000.00
2562 8 270200.00
2563 89 55880099.00

รายละเอียดองค์กร

ชื่อองค์กร : สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

เจ้าหน้าที่องค์กร

Little Bear Little Bear ADMIN
hathaithip hathaithip OFFICER
hsmiscac hsmiscac OFFICER
jindawan jindawan OFFICER
Pawint Saeku Pawint Saeku OFFICER
phen sukmag phen sukmag OFFICER
PPI_Admin PPI_Admin OFFICER
sim sim OFFICER
sirimon sirimon OFFICER
sophie_nima sophie_nima OFFICER
Syuwari Syuwari OFFICER
Yuttipong Kaewtong Yuttipong Kaewtong OFFICER
นักศึกษาฝีกงาน นักศึกษาฝีกงาน OFFICER
พงค์เทพ สุธีรวุฒิ พงค์เทพ สุธีรวุฒิ OFFICER
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ OFFICER