สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2564 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12 0.00 0/0
2564 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 11 0.00 0/0
2564 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 10 0.00 0/0
2564 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 9 0.00 0/0
2564 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 8 0.00 0/0
2564 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 7 0.00 0/0
2564 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 6 0.00 0/0
2564 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 5 0.00 0/0
2564 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 4 0.00 0/0
2564 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 3 0.00 0/0
2564 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 2 0.00 0/0
2564 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 1 0.00 0/0
2564 (UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 80,000.00 0/3
2564 (UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ยะรัง ต.ยะรัง จ.นราธิวาส 80,000.00 0/0
2564 (UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร ทต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 80,000.00 1/7
2564 (UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 80,000.00 0/3
2564 (UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 80,000.00 0/4
2564 (UNPD) โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 80,000.00 0/4
2564 (UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร ทต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา 80,000.00 4/7
2564 (UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 80,000.00 0/3
2564 (UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 80,000.00 0/6
2564 (UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปูยุด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 80,000.00 0/6
2563 กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 110,850.00 2/5
2563 กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 40,000.00 2/8
2563 กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เมือง จ.ชุมพร 0.00 2/2
2563 กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เกาะยาว จ.พังงา 0.00 1/1
2563 กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.ถ้ำพรรณา จ.นครศรีธรรมราช 100,000.00 2/2
2563 กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 0.00 2/2
2563 กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.มะนัง จ.สตูล 0.00 0/0
2563 ภาคใต้สร้างสุข วิถี New Normal 5,000,000.00 0/29
2563 การพัฒนารูปแบบในการเสริมสร้างสมรรถนะของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ต่อการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้ 0.00 0/1
2563 รูปแบบการดำเนินงาน การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 100,000.00 5/5
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด) 15,000,000.00 0/7
2563 งานกลาง การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 939,000.00 9/9
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2 0.00 28/30
2563 งานกลาง งานประเมินผลภายใน 0.00 1/1
2563 งานกลาง งานสื่อสาธารณะ 0.00 0/0
2563 งานกลาง การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 0.00 0/0
2563 งานกลาง การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 0.00 0/0
2563 งานกลาง การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 816,000.00 4/11
2563 งานกลาง การท่องเที่ยวโดยชุมชน 0.00 5/5
2563 งานกลาง ตำบลบูรณาการระบบอาหาร 0.00 0/0
2563 งานกลาง เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ 0.00 1/1
2563 งานกลาง พืชร่วมยาง 0.00 0/0
2563 งานบริหารกลาง ศวนส. ติดตาม/สนับสนุนโครงการ 800,000.00 8/8
2563 ประเมินผลภายใน งานสื่อสาธารณะ 120,000.00 0/4
2563 ประเมินผลภายใน การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 120,000.00 0/8
2563 ประเมินผลภายใน การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 105,000.00 2/11
2563 ประเมินผลภายใน การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 105,000.00 5/9
2563 ประเมินผลภายใน ประเด็นการพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (กลไกกองทุนตำบล กลไก พชอ) 0.00 0/0
2563 การติดตามและประเมินผลโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ : ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การท่องเที่ยวโดยชุมชน) โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) 105,000.00 0/4
2563 ประเมินผลภายใน ประเด็นตำบลบูรณาการระบบอาหาร 120,000.00 1/4
2563 ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร: เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ 120,000.00 2/9
2563 ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง 120,000.00 0/7
2563 เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ (จริยธรรมสื่อ) 1,300,000.00 79/90
2563 งานสื่อสาธารณะ ความมั่นคงทางอาหาร 0.00 0/0
2563 หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพและการบริหารโครงการ 0.00 0/0
2563 หลักสูตรการติดตามประเมินผล 0.00 0/0
2563 การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน จังหวัดนราธิวาส 0.00 0/10
2563 การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน อันดามัน 400,000.00 9/10
2563 ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 0.00 0/0
2563 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 0.00 0/0
2563 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 0.00 0/0
2563 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 0.00 0/0
2563 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 0.00 0/0
2563 ชุมชนม่วงกลวง จังหวัดระนอง 50,400.00 3/3
2563 ชุมชนบ้านกมลา จังหวัดภูเก็ต 35,900.00 0/4
2563 ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา 35,750.00 4/4
2563 ชุมชนบ้านนาตีน จังหวัดกระบี่ 21,185.00 4/4
2563 ชุมชนบ้านถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ 0.00 3/3
2563 ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่ 26,086.00 3/3
2563 ชุมชนบ่อหิน จังหวัดตรัง 0.00 4/4
2563 ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล 30,928.00 4/4
2563 ตำบลบูรณาการระบบอาหาร สุราษฎร์ธานี 0.00 0/0
2563 ตำบลบูรณาการระบบอาหาร ชุมพร 0.00 1/4
2563 ตำบลบูรณาการระบบอาหาร นครศรีธรรมราช 0.00 1/1
2563 ตำบลบูรณาการระบบอาหาร นราธิวาส 175,000.00 2/3
2563 เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ระนอง 400,000.00 4/4
2563 เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ชุมพร 302,000.00 4/6
2563 เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ นครศรีธรรมราช 0.00 3/3
2563 เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ นราธิวาส 302,000.00 3/3
2563 พืชร่วมยาง ระนอง 200,000.00 6/10
2563 พืชร่วมยาง ชุมพร 200,000.00 5/8
2563 พืชร่วมยาง นครศรีธรรมราช 200,000.00 1/5
2563 พืชร่วมยาง นราธิวาส 200,000.00 5/7
2563 งานบริหาร สำนักงาน (สจรส.ม.อ.) ปี 63 0.00 0/2
2563 การพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 3,000,000.00 2/10
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 9 655,000.00 16/18
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6 1,130,000.00 12/28
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 5 1,040,000.00 13/24
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 12 สงขลา 900,000.00 38/42
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 11 935,000.00 10/21
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 10 760,000.00 35/39
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8 940,000.00 29/30
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 7 610,000.00 9/23
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 4 1,010,000.00 9/15
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 3 655,000.00 16/26
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 2 115,800.00 9/30
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1 995,000.00 28/33
2562 การประเมินคุณค่าและผลลัพธ์ของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 62 120,200.00 18/0
2562 แผนงานบริหารจัดการ โครงการระบบอาหารในสถานศึกษา 0.00 0/12
2562 การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน 150,000.00 7/0
2561 พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ ปี1 0.00 8/10
2562 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ปี2 0.00 2/2
2560 โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 150,000.00 35/0
2560 โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 150,000.00 37/0
2560 โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 150,000.00 19/0
2560 ประเมินผลกระทบเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง 100,000.00 9/0
2560 แผนงานกลางระบบหนุนเสริม 850,000.00 4/0
2560 แผนงานกลางสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 1,235,000.00 3/0
2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่ 50,000.00 8/0
2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 100,000.00 9/0
2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกมลา บ้านหัวควน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 100,000.00 10/0
2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 100,000.00 9/1
2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู จังหวัดสตูล 100,000.00 9/0
2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์) 50,000.00 11/0
2560 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จ.พัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 200,000.00 7/0
2560 การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 150,000.00 31/0
2560 โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้ 150,000.00 13/0
2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ “คลองท่อม Model” แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 55,000.00 4/0
2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดระนอง 55,000.00 9/0
2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โซนภาคใต้ตอนบน 100,000.00 14/2
2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 55,000.00 6/0
2560 แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 190,850.00 20/0
2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 165,000.00 11/1
2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 165,000.00 15/0
2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน ในการจัดการขยะรีไซเคิล พื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 100,000.00 13/1
2560 พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล 300,000.00 16/0
2561 สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน 0.00 1/0
2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.นครศรีธรรมราช 100,000.00 8/0
2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ตรัง 70,000.00 1/0
2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สงขลา 100,000.00 12/0
2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พัทลุง 100,000.00 13/0
2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พังงา 100,000.00 14/0
2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่ 100,000.00 28/0
2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สุราษฎร์ธานี 70,000.00 1/0
2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ชุมพร 100,000.00 10/0
2560 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 100,000.00 12/0
2560 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 100,000.00 10/0
2560 โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 800,000.00 46/0
2560 โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 200,000.00 46/0
2560 โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 1,000,000.00 49/0
2560 โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% 200,000.00 16/6
2560 โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง 200,000.00 20/0
2560 โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 200,000.00 26/0
2560 ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 179,920.00 24/0
2560 การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต 180,000.00 19/0
2560 ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 180,000.00 8/0
2560 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล 200,000.00 14/0
2560 พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 180,000.00 14/0
2560 งานบริหาร โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 280,000.00 14/0
2560 พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ 2,500,000.00 86/43
2560 แผนงานกลางโซนอันดามัน 400,000.00 14/0
2560 โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ 200,000.00 20/0
2560 แผนงานกลางโซนใต้บน 2,700,000.00 30/0
2560 แผนงานกลางระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 0.00 26/0
56,876,869.00 1400/838
โครงการ 156/181 โครงการ
งบประมาณ 56,876,869.00/74,663,608.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2553 1 0.00
2559 33 17000000.00
2560 52 16097509.00
2561 4 50000.00
2562 5 270200.00
2563 89 55445899.00
2564 24 2900000.00

รายละเอียดองค์กร

ชื่อองค์กร : สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

เจ้าหน้าที่องค์กร

Little Bear Little Bear ADMIN
hathaithip hathaithip OFFICER
hsmiscac hsmiscac OFFICER
jindawan jindawan OFFICER
Pawint Saeku Pawint Saeku OFFICER
phen sukmag phen sukmag OFFICER
sim sim OFFICER
sirimon sirimon OFFICER
sophie_nima sophie_nima OFFICER
Syuwari Syuwari OFFICER
Yuttipong Kaewtong Yuttipong Kaewtong OFFICER
นักศึกษาฝีกงาน นักศึกษาฝีกงาน OFFICER
พงค์เทพ สุธีรวุฒิ พงค์เทพ สุธีรวุฒิ OFFICER
สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน OFFICER
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ OFFICER