สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง
ตัวชี้วัด

องค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง เพื่อเสริมแนวคิดและกระบวนการในการประเมินผลเชิงนโยบาย

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 การประชุมทีมวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาและกรอบแนวคิดในการวิจัยประเมินผล 5,000.00 5 5 4,381.00 5 17,045.00 more_vert
2 การประชุมเชิงปฏิบัติการในการให้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 10,000.00 10 4 10,001.00 4 10,914.00 more_vert
3 การเก็บข้อมูล ภาคสนาม ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก อภิปรายกลุ่ม 46,000.00 10 11 70,420.00 11 55,692.00 more_vert
4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมทีมวิจัย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผล 5,000.00 50 10 5,000.00 10 5,000.00 more_vert
5 รายงานสรุปผลโครงการวิจัย 30,000.00 30 3 47,000.00 3 46,319.00 more_vert
6 ค่าบริหารจัดการ 54,000.00 5 2 13,198.00 2 15,030.00 more_vert
150,000.00 110 35 150,000.00 35 150,000.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
ศึกษาและประเมินผลการนำนโยบายการพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุงไปสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด

องค์ความรู้และข้อมูลการนำนโยบายการพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุงไปสู่การปฏิบัติ

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 การประชุมทีมวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาและกรอบแนวคิดในการวิจัยประเมินผล 5,000.00 5 5 4,381.00 5 17,045.00 more_vert
2 การประชุมเชิงปฏิบัติการในการให้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 10,000.00 10 4 10,001.00 4 10,914.00 more_vert
3 การเก็บข้อมูล ภาคสนาม ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก อภิปรายกลุ่ม 46,000.00 10 11 70,420.00 11 55,692.00 more_vert
4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมทีมวิจัย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผล 5,000.00 50 10 5,000.00 10 5,000.00 more_vert
5 รายงานสรุปผลโครงการวิจัย 30,000.00 30 3 47,000.00 3 46,319.00 more_vert
6 ค่าบริหารจัดการ 54,000.00 5 2 13,198.00 2 15,030.00 more_vert
150,000.00 110 35 150,000.00 35 150,000.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3

วัตถุประสงค์ :
ประเมินประสิทธิผลยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง
ตัวชี้วัด

ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 การประชุมทีมวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาและกรอบแนวคิดในการวิจัยประเมินผล 5,000.00 5 5 4,381.00 5 17,045.00 more_vert
2 การประชุมเชิงปฏิบัติการในการให้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 10,000.00 10 4 10,001.00 4 10,914.00 more_vert
3 การเก็บข้อมูล ภาคสนาม ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก อภิปรายกลุ่ม 46,000.00 10 11 70,420.00 11 55,692.00 more_vert
4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมทีมวิจัย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผล 5,000.00 50 10 5,000.00 10 5,000.00 more_vert
5 รายงานสรุปผลโครงการวิจัย 30,000.00 30 3 47,000.00 3 46,319.00 more_vert
6 ค่าบริหารจัดการ 54,000.00 5 2 13,198.00 2 15,030.00 more_vert
150,000.00 110 35 150,000.00 35 150,000.00

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (150,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (450,000.00 บาท)