สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายงานสรุปผลโครงการวิจัย

วัตถุประสงค์
  1. วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง
  2. ศึกษาและประเมินผลการนำนโยบายการพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุงไปสู่การปฏิบัติ
  3. ประเมินประสิทธิผลยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง
กลุ่มเป้าหมาย
จำแนกตามช่วงวัยจำแนกกลุ่มเฉพาะ
เด็กเล็ก0คน คนพิการ0คน
เด็กวัยเรียน0คน ผู้หญิง0คน
วัยทำงาน0คน มุสลิม0คน
ผู้สูงอายุ0คน แรงงาน0คน
อื่น ๆ ระบุ...0คน
รายละเอียดกิจกรรม

. รายงานสรุปผลโครงการวิจัย   -  วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
  -  เขียนรายงานการวิจัย   -  พิมพ์เอกสารรายงานการวิจัย

ระยะเวลาดำเนินงาน

1-28 กุมภาพันธ์ 62

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

ข้อมูลการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ภาคีร่วมสนับสนุน (ระบุชื่อภาคีและวิธีการสนับสนุน เช่น งบประมาณ สิ่งของ การเข้าร่วมอื่นๆ)

 

รายละเอียดงบประมาณ
ประเภทจำนวนบาทครั้งรวม(บาท)
รวมค่าใช้จ่าย 0

กิจกรรม : จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลโครงการวิจัย ประมวลและสังเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลโครงการวิจัย ประมวลและสังเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

วันที 31 ก.ค. 2562 เวลา 09:00:00 - 10:00:00 น.

สถานที่
มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

. รายงานสรุปผลโครงการวิจัย   -  วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
  -  เขียนรายงานการวิจัย   -  พิมพ์เอกสารรายงานการวิจัย

งบประมาณที่ตั้งไว้ 30000.00 บาท

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ทีมวิชาการ

กิจกรรมย่อยตามปฏิทินกิจกรรมของโครงการ

วันที่กิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย(คน)งบประมาณ(บาท)
1 ก.ค. 61 ทีมวิชาการทบทวนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ 5 - more_vert
1 ธ.ค. 61 ทีมวิชาการสังเคราะห์ข้อมูลเรียบเรียงเป็นเอกสารในส่วนยุทธศาสตร์และสถานการณ์ข้าวในจังหวัดพัทลุง 5 - more_vert
31 ก.ค. 62 จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลโครงการวิจัย ประมวลและสังเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 30 - more_vert
รวม 3 กิจกรรม 40 47,000.00

Refresh