สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมทีมวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาและกรอบแนวคิดในการวิจัยประเมินผล

วัตถุประสงค์
  1. วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง
  2. ศึกษาและประเมินผลการนำนโยบายการพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุงไปสู่การปฏิบัติ
  3. ประเมินประสิทธิผลยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง
กลุ่มเป้าหมาย
จำแนกตามช่วงวัยจำแนกกลุ่มเฉพาะ
เด็กเล็ก0คน คนพิการ0คน
เด็กวัยเรียน0คน ผู้หญิง0คน
วัยทำงาน0คน มุสลิม0คน
ผู้สูงอายุ0คน แรงงาน5คน
อื่น ๆ ระบุ...0คน
รายละเอียดกิจกรรม
  • การประชุมทีมวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาและกรอบแนวคิดในการวิจัยประเมินผล
  • การศึกษาค้นคว้าเอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เขียนและเรียบเรียง  รวมทั้งจัดพิมพ์วรรณกรรมที่ได้ทบทวน  จำนวน  5  ครั้ง 
ระยะเวลาดำเนินงาน

1 - 31 ส.ค.61

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
  • ได้เครื่องมือวิจัย และแนวคำถามเพื่อการลงเก็บข้อมูล
ภาคีร่วมสนับสนุน (ระบุชื่อภาคีและวิธีการสนับสนุน เช่น งบประมาณ สิ่งของ การเข้าร่วมอื่นๆ)

-

รายละเอียดงบประมาณ
ประเภทจำนวนบาทครั้งรวม(บาท)
รวมค่าใช้จ่าย 0

กิจกรรม : การประชุมทีมวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและการเก็บข้อมูล

การประชุมทีมวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและการเก็บข้อมูล

วันที 23 ต.ค. 2561 เวลา 11:00:00 - 15:00:00 น.

สถานที่
ห้องประชุม ศูนย์วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนสุขภาวะและบริการสุขภาพปฐมภูมิ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน
  • การประชุมทีมวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาและกรอบแนวคิดในการวิจัยประเมินผล
  • การศึกษาค้นคว้าเอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เขียนและเรียบเรียง  รวมทั้งจัดพิมพ์วรรณกรรมที่ได้ทบทวน  จำนวน  5  ครั้ง

งบประมาณที่ตั้งไว้ 500.00 บาท

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

กิจกรรมย่อยตามปฏิทินกิจกรรมของโครงการ

วันที่กิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย(คน)งบประมาณ(บาท)
24 ส.ค. 61 การประชุมร่วมกับ สจรส.ม.อ.เรื่องการบริหารโครงการด้านการเงิน 6 - more_vert
23 ต.ค. 61 การประชุมทีมวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและการเก็บข้อมูล 3 - more_vert
16 พ.ย. 61 การประชุมทีมวิจัย เพื่อชี้แจงโครงการและกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยประเมินผล 8 - more_vert
18 มี.ค. 62 การประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 3 - more_vert
24 เม.ย. 62 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการเก็บข้อมูลวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธสาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 5 - more_vert
รวม 5 กิจกรรม 25 4,381.00

Refresh