สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

งานสร้างสุข ครั้งที่ 10

สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สจรส.ม.อ.) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานความร่วมมือกับองค์กร ภาคี เครือข่าย ต่าง ๆ เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.)กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน ในการจัดงาน “สร้างสุขคนใต้” มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อสานพลังภาคีเครือข่ายพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ยกระดับการขับเคลื่อนประเด็นวิกฤตสุขภาวะภาคใต้ทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย
  2. เชื่อมร้อย สร้างและยกระดับกลไกเครือข่ายสุขภาวะ ทั้งรัฐ-ท้องถิ่น-เอกชน-ประชาชน
  3. ยกระดับการจัดการความรู้ นวัตกรรมในงานสร้างเสริมสุขภาพ-สุขภาวะ นำไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

ในปี 2561 เครือข่ายสุขภาพภาคใต้ จะจัดให้มีงานสร้างสุข ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่องาน “สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข 61 สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน” โดยจะเป็นการจัดงานที่เป็นความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพของ สสส. สจรส.ม.อ. สช. สปสช. กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)