สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ดวงดาว อุปสิทธิ์
1.พี่เลี้ยงเขต12 จัดประชุมกิจกรรมประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom) เพื่อชี้แจงแนวทางการทำแผนและพัฒนาแผนในระดับพื้นที่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของการมีกิจกรรมทางกาย พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย

2.กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าช้าง วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และผลกระทบ ดังนี้

 สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่เทศบาลตำบลท่าช้าง มีอัตราการฆ่าตัวตายของประชาชนในพื้นที่เกินเกณฑ์ที่กำหนดของกระทรวงสาธารณสุข สาเหตุเกิดเนื่องจากภาวะเครียด ด้านเศรษฐกิจ หนี้สิน และสถานการณ์โรคโควิด-19

 ด้านสังคมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เทศบาลตำบลท่าช้างเป็นสังคมพาหุวัฒนธรรม วิถีไทยพุทธ และไทยมุสลิม มีกลุ่มเครือข่ายชุมชน ประกอบด้วย เครือข่ายแอโรบิคตำบลท่าช้าง (กลุ่มวัยทำงาน) เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ (13ชุมชน) เครือข่ายทูบีนัมเบอร์วัน (เด็ก-เยาวชนในโรงเรียน) เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสร.)

 ด้านองค์กร หน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย อปท. อำเภอบางกล่ำ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ (มหาวิทยาลัยทักษิณ) คลีนิคให้คำปรึกษาสุขภาพจิต ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุ และบริษัทซีพีฮอล์

 ประเภทของการมีกิจกรรมทางกาย ประกอบด้วย การรำไม้พลอง แอโรบิค คีตะมวยไทย โนราบิค ลิเกฮูลู การเดินออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน การออกำลังกายด้วยยางยืด กีฬาประจำปี (บานไม่รู้โรยเกมส์) การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของผู้สูงอายุ การปลูกผักสวนครัวของครัวเรือน และการยืดเหยียด หยุดพักในที่ทำงาน ของพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล มาผ่อนคลายโดยการเต้นเพื่อให้ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ช่วยสร้างพลังในการทำงาน

 ด้านสภาพแลดล้อม มีพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ถนนปันสุข มีการจัดภูมิทัศน์ 2ข้างทาง มีการปลูกต้นทองอุไร อย่างน้อย 500ต้น ในช่วงที่มีการออกดอกบานสพรั่ง จะเป็นจุดเชคอิน ถ่ายภาพ ของคนที่ไปเดินออกกำลังกาย และปั่นจักรยาน

 ประเมินคุณค่าโครงการ การป้องกันโรคไข้เลือดออกและการป้องโรคอุบัติใหม่ โควิด-19 ปีพ.ศ.2564 มีการบูรณาการกิจกรรมทางกายในการดำเนินโครงการ เช่น การเดินรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ชุมชนทุกชุมชน การทำความสะอาด Big Cleanning Day การออกกำลังกายภายในศูนย์กักตัวผู้ป่วยโควิด-19 การใช้กิจกรรมPA เข้ามากระตุ้นด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อลดภาวะเนือยนิ่ง เครียด ภาวะซึมเศร้า และลดการฆ่าตัวตายของประชาชนในพื้นที่
ผลลัพท์: 1.เกิดการประเมินคุณค่าโครงการในระบบเว้ปไซต์กองทุน

2.คณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายอำเภอบางกล่ำ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- น.ส.กฤษณพร ไพบูลย์เกษมสุทธิ อบต. บางกล่ำ
- นางธัญชนก สุขยะฤกษ์ อบต. แม่ทอม
- นางสาวสุลียพร ศรีประไพ เทศบาลตำบลบ้านหาร
- นางสาวสุพรรษา อุไรพันธ์ เทศบาลตำบลท่าช้าง
.1.พี่เลี้ยงเขต12 จัดประชุมกิจกรรมประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom) เพื่อชี้แจงแนวทางการทำแผนและพัฒนาแผนในระดับพื้นที่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของการมีกิจกรรมทางกาย พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย

2..การประเมินคุณค่าโครงการ ได้เลือกโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยโนราบิค 2564 เพื่อประเมินคุณค่าโครงการ และนำในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผล กิจกรรมทางกายระดับจังหวัด วันที่ 20พค.65 โครงการ“ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยโนราบิค เป็น กิจกรรมที่นำเอาท่าทางของการรำมโนรา มาประยุกต์ใช้เป็นท่าออกกำลังกาย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ โดยวิทยากรที่เป็นนักกายภาพบำบัด และปราชญ์ชุมชนด้านมโนราห์ พี่เลี้ยงเขตเสนอแนะในการเชื่อมโยงกิจกรรมทางกายในมิติด้านอื่นๆ” ดังนี้

 การทำความสะอาด จัดเก็บขยะ และการกำจัดลูกน้ำยุงลาย บริเวณที่มีการทำกิจกรรม, ครัวเรือน, ชุมชน เพื่อเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมหน้าบ้าน หน้ามอง การปรับสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านเรือน เช่น การปลูกผัก ปลูกต้นไม้ ฯลฯ

 การใช้กิจกรรมโนราบิค ส่งเสริมการยืดเหยียดในกลุ่มผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง ในครอบครัวและชุมชน


3.นำเสนอแผนการพัฒนากลไก กิจกรรมทางกายแบบบูรณาการในพื้นที่

-โครงการคัดแยกขยะ

-โครงการ (Big Cleaning Day)

-โครงการป้องกันและควบคุมโรค

-โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับประชาชนอายุ 35ปี

-กิจกรรม อสม.ขวนวิ่ง

-โครงการป้องกันและควบคุมโรค

-โครงการ อสม.ร่วมใจต้านภัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชุมชน องค์กรต่างๆในพื้นที่
ผลลัพท์: 1.คณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายเทศบาลตำบลพะตง ประกอบด้วย นายจิรานุวัฒน์ แก้วแร่ ,นางดรุณ๊ วิเชียร

2.เกิดการประเมินคุณค่าโครงการ

3.พี่เลี้ยงกองทุนมีความเข้าใจในการเชื่อมโยงกิจกรรมทางกายกับมิติโครงการด้านอื่นๆ
.1.พี่เลี้ยงเขต12 จัดประชุมกิจกรรมประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom) เพื่อชี้แจงแนวทางการทำแผนและพัฒนาแผนในระดับพื้นที่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของการมีกิจกรรมทางกาย พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย

2.ประเมินคุณค่าโครงการ ได้เลือกโครงการรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อมม.5 เพื่อประเมินคุณค่าโครงการ และนำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผล กิจกรรมทางกายระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 20พค.65 “โครงการรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อมม.5” เป็นโครงการที่เด่นในเรื่องกลุ่มเป้าหมาย อถล.100คน ซึ่งสมาชิกของกลุ่มมีทั้ง3วัย(วัยเด็ก วัยทำงานและผู้สูงอายุ)
มีกิจกรรมร่วมกันดังนี้

 กิจกรรมการคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้งในครัวเรือน

 กิจกรรม อถล.จิตอาสาพิชิตโรค รักษ์สิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดพื้นที่ วัด,โรงเรียน,ชุมชน,พื้นที่สาธารณะ แหล่งน้ำ เป็นต้น

 ศูนย์เรียนรู้อบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

 อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคที่เกิดจากขยะและแมลงที่เป็นพาหนะนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน หนู เป็นต้น เพื่อลดการเกิดโรค เช่น โรคฉี่หนู โรคอุจาระร่วง โรคไข้เลือดออก

 การแจกจ่ายปุ๋ยให้กับสมาชิกเพื่อนำไปใช้ในแปลงผักสวนครัว และแปลงผักของตนเอง

 กิจกรรม (Big Cleaning Day) ชุมชนสะอาด ชาวบ้านปลอดโรค ทำในทุกเดือน

 การแปรรูปขยะทองคำ (ขยะที่นำเอาเศษกิ่งไม้ ใบหญ้า มาบดด้วยเครื่องจักร)

 ถอดบทเรียน กิจกรรมน่าบ้าน น่ามอง ,ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (ม.5) เพื่อขยายต่อไปยังชุมชนอื่นๆในตำบล

 ขยายเครือข่ายจิตอาสา อถล. ในกลุ่มเด็กเล็ก นักเรียน ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่

3.นำเสนอแผนการพัฒนากลไก กิจกรรมทางกายแบบบูรณาการในพื้นที่

-โครงการแอโรบิค ทุกวันพุธ

-โครงการ (Big Cleaning Day)

-โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคอุบัติใหม่ โรคระบาดในชุมชน ปีพ.ศ.2565 ให้กับประชาชน

-โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้หลก3อ.

-โครงการสร้างสุข ลดพุง ลดโรค ด้วยบาสโสปและกลองยาว
ผลลัพท์: 1.คณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายเทศบาลตำบลน้ำน้อย ประกอบด้วย นายปฐวี สุวรรณโรจน์ ,นางสาวสินาภรณ์ จิตต์ภักดี

2.เกิดการประเมินคุณค่าโครงการ

3.พี่เลี้ยงกองทุนมีความเข้าใจในการเชื่อมกิจกรรมทางกายในมิติด้านอื่นๆ
1.พี่เลี้ยงเขต12 นำโดย นางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ นางดวงใจ อ่อนแก้ว และนส.อารีย์ สุวรรณชาตรี ชี้แจงแนวทางการทำแผนและพัฒนาแผนในระดับพื้นที่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของการมีกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. พี่เลี้ยงระดับพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
2. พี่เลี้ยงให้มีทักษะการติดตามแผน การเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ และติดตามประเมินผลโครงการ
“การทำกิจกรรมทางกาย คืออะไร เพื่อให้ตัวแทนกองทุนที่เข้าร่วมมีความเข้าใจกิจกรรมทางกายมีอะไรบ้าง เช่น การเดิน การทำงาน การประกอบอาชีพ การเล่นกีฬา กิจกรรมเรลลี่ กิจกรรมอาสาฯ ตลอดจนการบูรณาการการชับเคลื่อนงานของโครงการที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ เช่น โครงการในส่วนของเทศบาล ในส่วนของกองต่างๆ เช่น โครงการส่วนของกองสาธารณสุข กองสวัสดิการ หรือ การทำโครงการโควิดที่ส่งเสริมให้มีกิจกรรมออกกำลังกายในพื้นที่การกักตัว ของผู้ป่วย เพื่อลดภาวะซึมเศร้า และมีการออกกำลัง เคลื่อนไหว ให้ร่างกายแข็งแรง สามารถต่อสู้กับโรคได้
แนวคิดในการติดตามแผนเราต้องศึกษาทุกมิติทั้งแผนงานกองทุนฯ และแผนของหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ที่มีรูปแบบกิจกรรมสามารถนำมาใส่ในแผนกิจกรรมทางกายได้ หากกองทุนฯไหนทำระดับ พชอ. สามารถเอาแผนอำเภอและแผนในพื้นที่มาเชื่อมโยงกันได้โดยไม่ใช้งบประมาณของกองทุนฯ กระบวนการสร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อการทำกิจกรรมทางกาย การสร้างรูปแบบกิจกรรมทางกายในพื้นที่ โดยสอดคล้องกับศิลปะและวัฒนธรรมของพื้นที่ การค้นหาต้นทุน ในพื้นที่ และการเสริมของทุกหน่วยงาน เพื่อให้มีกิจกรรมทางกายทุกมิติ”

2.กองทุนนำเสนอการพัฒนากลไก กิจกรรมทางกายแบบบูรณาการในพื้นที่

2.1. บริบทของพื้นที่

1.ศพด. ควนเนียงใน บริเวณรอบๆ เป็นทุ่งนามีเนื้อที่ 2ไร่ กิจกรรมที่เคยทำมาก่อน มีการทำแปลงผัก สวนหย่อม ปลูกผักในกระถาง ปลูกผักปลอดสารพิษ และในทุกเช้าก่อนเข้าเรียนเด็กเล็กจะมีการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค

2. ทต.บางเหรียง เป็นชุมชนวิถีประมง มีกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากร สัตว์น้ำบริเวณรอบทะเลสาบสงขลา “การทำฟาร์มทะเล” และกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณเทศบาล ทุก2เดือน เป็นประจำ ในพื้นที่ชุมชนมีการทำกิจกรรมตามนโยบายจังหวัด ปรับปรับปรุงภูมิทัศน์ การทำความสะอาดบริเวณบ้านเรือน “หน้าบ้าน น่ามอง”

3.ทต ควนเนียง ปชช.ขาดความเข้มแข็ง การรวมตัวเครือข่ายกลุ่มทำได้ยากด้วยเป็นสังคมเมือง ส่วนใหญ่ อสม. เป็นคนขอ คก. / ศพด.ศูนย์เด็ก รร. ไม่ค่อยขอ คก.เพราะมีงบของหน่วยงานตนเอง

4.พี่เลี้ยงแนะนำและให้กองทุนได้เพิ่มเติมข้อมูลในระบบในการทบทวนแผน และพัฒนาโครงการ ปี65 อย่างน้อย 1-2 คก. และให้เลือกโครงการของปี64 ประเมินคุณค่า
ผลลัพท์: 1.คณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย อำเภอควนเนียงเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
1) เจ้าหน้าที่กองทุน ทต.บางเหรียง
2) เจ้าหน้าที่กองทุน ทต.ควนเนียง
3) เจ้าหน้าที่กองทุน อบต.รัตภูมิ
4) ตัวแทนครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเนียงใน

2.กองทุน อบต.รัตภูมิ ได้บันทึกขัอมูลโครงการกิจกรรมทางกาย ปี2565 ในระบบเว้ปไซต์กองทุน

3.ตัวแทนครู ศพด.บ้านควนเนียงใน ได้เสนอโครงการกิจกรรมทางกายในเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการ โดยมีกิจกรรม 1.ส่งเสริมการจัดทำแปลงผักและปลูกผักที่ชอบ 2.กิจกรรมพื้นแสนสนุก การระบายสี บนพื้นที่ผนังของ ศพด. 3.กิจกรรมเช้าสดใส ออกกำลังกายก่อนเรียน 4.กิจกรรมปลูกฝังจิตอาสาพาน้องเข้าวัดทำความสะอาดวัด ร่วมกับผู้ปกครองและครู 4.เมนูสุขภาพวัยใส เรียนรู้กินอย่างปลอดภัย เป็นต้น
1.พี่เลี้ยงเขต12 จัดประชุมกิจกรรมประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom) เพื่อชี้แจงแนวทางการทำแผนและพัฒนาแผนในระดับพื้นที่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของการมีกิจกรรมทางกาย พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.1.พี่เลี้ยงระดับพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

1.2.พี่เลี้ยงให้มีทักษะการติดตามแผน การเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ และติดตามประเมินผลโครงการ

2.นำเสนอแผนงาน โครงการกิจกรรมทางกายแบบบูรณาการในระดับพื้นที่
1.การดำเนินโครงการแผนกิจกรรมทางกายที่มีการดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของ อปท. งบประมาณกองทุนฯ และงบประมาณของจังหวัด ทำในรูปแบบบรูณาการเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง ดังนี้
 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ มีการดำเนินการในพื้นที่ชุมชน 41ชุมชน การจัดการขยะในระดับครัวเรือน ขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) ขยะรีไซเคิ่ล จัดตั้งธนาคารขยะ โดยแต่ละครัวเรือนจะนำขยะรีไซเคิ่ลมอบให้กับประธานชุมชน และในทุกเดือนชุมชนจะทำการส่งมอบขยะให้กับเทศบาลเมืองควนลัง เพื่อดำเนินการจำหน่าย และเงินที่ได้จากการขายขยะ จะถูกนำไปพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ส่วนขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) มีการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ ผักสวนครัว แปลงผัก ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพิ่มกิจกรรมในประเด็นการสร้างครัวเรือนต้นแบบในการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน การจัดพื้นที่ครัวเรือนเป็นพื้นที่สีเขียว พื้นที่แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย และการปลูกพืชสมุนไพรป้องกันโรค ในพื้นที่ชุมชน
 โครงการโรงเรียนน่าอยู่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองควนลัง จำนวน1แห่ง มีกิจกรรมทำความสะอาด การปรับภูมิทัศน์ การปรับสภาพแวดล้อมใน ศพด. ก่อนเปิดเทอมใหม่ โดยมีกิจกรรมพัฒนาพื้นที่อาคาร สร้างการมีส่วนร่วมให้ ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่เทศบาล (กองการศึกษาฯ) ช่วยกันดำเนินการ ก่อนทำกิจกรรมพัฒนาทำความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และลดความเสี่ยงจากการทำงาน เช่น การก้ม การหิ้วของหนัก (งานทาสีรั้ว) เพิ่มกิจกรรมประเด็นการจัดการขยะในพื้นที่ศพด. และการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชน เช่น โรงเรียนจัดพื้นที่ว่าง เป็นพื้นที่แปลงผัก สามารถนำผลผลิตไปประกอบเป็นเมนูอาหารในมื้ออาหารของเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมการบริโภคผักในโรงเรียน การใช้หลัก 3อ. (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย) ในการส่งเสริมคุณภาพชึวิตของเด็กเล็กในโรงเรียน
 โครงการน่าบ้าน น่ามอง ส่งเสริมให้ครัวเรือนในชุมชนทุกชุมชน มีการทำความสะอาดบ้านเรือน โดยกิจกรรมสามารถบูรณาการไปยังประเด็นอื่นๆ เช่น การจัดการขยะ การปรับพื้นที่ครัวเรือน/ชุมชนเป็นพื้นที่สีเขียว และการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
 โครงการส่งเสริมการออกกำลังเพื่อสุขภาพ มีการสนับสนุนให้คนในชุมชนมีการออกกำลังกายอย่างหลากหลาย เทศบาลเมืองควนลัง มีการมอบชุดเครื่องออกกำลังกายในพื้นที่ชุมชน จำนวน12แห่ง (มีความพร้อมบริเวณสถานที่) ตลอดจนการใช้สนามกีฬาเนินขุมทอง เปิดเป็นศูนย์กลางกิจกรรมออกกำลังของชุมชน เช่น การเดิน การวิ่ง โยคะ การเต้นแอโรบิค และเครื่องเล่นออกกำลังกายภายในศูนย์กีฬา ทำให้มีกิจกรรมทางกายของคนทุกวัยทั้งในพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง และพื้นที่ใกล้เคียง
2.การบรูณาการกิจกรรมทางกายและงานประจำปีของหน่วยงาน เช่น วันกีฬาของเทศบาล การแข่งขันฟุตบอลระดับชุมชน จัดให้มีการเดินรณณงค์ ประชาสัมพันธ์ชุมชนดีเด่นในด้านต่างๆ มีการแสดง ออกแบบขบวนพาเลช เข้าสู่สนามแข่งขัน เช่น ชุมชนการจัดการขยะ ชุมชนสีเขียว ชุมชนเกษตรปลอดภัย ของดีเมืองควนลัง (ส้มโอหอมควนลัง)
3.ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกาย “ปั่นจักรยาน” ศึกษาเส้นทาง ถนนสายสุขภาพ จัดทำจุดแผนที่ในการศึกษาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ เช่น แปลงเกษตรอินทรีย์ส้มโอหอมควนลัง จุดชมวิวเชคอินชมดอกปอเทือง ฯลฯ
ผลลัพท์: 1.ตัวแทนคณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายเทศบาลเมืองควนลัง ประกอบด้วย นางสาวสุธาทิพย์ ด้วงทอง, นางสาวมุกดาวรรณ วรรณพันธุ์ ,นายนันทวุฒิ ทองฉิม

2.เกิดการประเมินคุณค่าในระบบเว้ปไซต์กองทุนสุขภาพตำบล

3.พี่เลี้ยงมีความเข้าใจในการประเมินคุณค่าโครงการ และสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมทางกายกับโครงการในมิติด้านอื่นๆได้
1.ประเมินคุณค่าโครงการ ได้เลือกโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและ โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการเดิน เป็นโครงการนำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผล กิจกรรมทางกายระดับจังหวัด วันที่ 20พค.65 พี่เลี้ยงเขตเสนอแนะในการเพิ่มกิจกรรมทางกาย โครงการ“ปั่นจักรยาน” ดังนี้

 เพิ่มกิจกรรมด้านจิตอาสา เช่น การจัดการขยะในพื้นที่สาธารณะ และสถานที่สำคัญของชุมชน (วัด )

 การศึกษาเส้นทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากพื้นที่ตำบลบ้านไร่มีสนามกอล์ฟ 2แห่ง มีพื้นที่ชุมน้ำ(พื้นที่พรุ) มีต้นไม้ตลอดระยะ2ข้างทาง ลักษณะเป็นอุโมงค์ต้นไม้ และภูเขา

 การเชื่อมกับเครือข่ายชมรมปั่นจักรยานในพื้นที่ใกล้เคียง จัดปั่นจักรยานทุกวันสัปดาห์ และทุกวันที่ 1ของทุกเดือน

 ส่งเสริมเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพในชุมชน เช่น ร้านกาแฟชุมชน (สภากาแฟ) ชูเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หลังจากการออกกำลังกาย ตลอดจนจนเป็นจัดเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลาดและอาหารเพื่อสุขภาพ จัดจำหน่ายผลผลิตของชุมชน

 รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของเทศบาล อสม. พนักงานจัดเก็บขยะ ประชาชนในพื้นที่ มีกิจกรรมทางกาย การเคลื่อนไหวร่างกายก่อนทำงาน หรือ ในการทำประชาคมหมู่บ้าน การประชุม ก่อนการอบรม จัดให้มีการยืดเหยียดร่างกาย เพื่อเตรียมพร้อมก่อนอบรม หรือหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น

2.นำเสนอกิจกรรมทางกายแบบบูรณาการในพื้นที่ การดำเนินโครงการต่างๆ และกลไก ของ อปท. ภาคประชาชน และอำเภอ มีส่วนในการหนุนเสริมงบประมาณ ดังนี้

-โครงการการบริหารการจัดการขยะ(Big Cleaning Day)

-โครงการน่าบ้าน น่ามอง ผู้ว่าชวนทำความสะอาดทุกบ้านทุกหลัง

-โครงการร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทต.บ้านไร่ ปี2565

-โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกกำจัดลูกน้ำยุงลาย แก้ปัญหาโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหนะ ปี2565
หน่วยงานสาธารณสุข

-โครงการบ้านไร่ร่วมใจห่างไกลยาเสพติดปี2565

-โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการเดิน

-โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ชุมชน องค์กรต่างๆในพื้นที่

3.พี่เลี้ยงเขต12 จัดประชุมกิจกรรมประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom) เพื่อชี้แจงแนวทางการทำแผนและพัฒนาแผนในระดับพื้นที่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของการมีกิจกรรมทางกาย พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกายในพื้นที่
ผลลัพท์: 1.คณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายเทศบาลตำบลบ้านไร่ ประกอบด้วย นางวิภารัตน์ คุ้มกัน ,นายกรพจน์ มุสิกราษฎร์ ,นางสาววิภาพร พุทธกูล

2.เกิดการประเมินคุณค่าโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
1.พี่เลี้ยงเขต12 จัดประชุมกิจกรรมประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom) เพื่อชี้แจงแนวทางการทำแผนและพัฒนาแผนในระดับพื้นที่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของการมีกิจกรรมทางกาย พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.1.พี่เลี้ยงระดับพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

1.2.พี่เลี้ยงให้มีทักษะการติดตามแผน การเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ และติดตามประเมินผลโครงการ

2.ตัวแทนกองทุนนำเสนอโครงการกิจกรรมทางกายแบบบูรณาการในพื้นที่

3.1.วิเคราะห์การมีกิจกรรมทางกาย เทศบาลเมืองบ้านพรุ สรุปได้ว่า พื้นที่กิจกรรมทางกายของประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย สนามกีฬาพรุค้างคาว และบริเวณตลาดน้ำบ้านพรุ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเทพชุมนุม , ประเภทของการมีกิจกรรมทางกาย เช่น การเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน และเครื่องเล่นออกกำลังกาย ในกลุ่ม ผู้สูงอายุ วัยทำงาน ครอบครัว (พ่อ –แม่-ลูก) ,การเล่นฟุตบอลในกลุ่มเยาวชน , กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพการสานตะกร้าพลาสติก การทำน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น

3.2. การเชื่อมโยงกิจกรรมทางกายในมิติต่างๆ ในการทำกิจกรรมโครงการ โดยพี่เขต 12 ได้เพิ่มเติมในประเด็นการเครียมความพร้อมก่อนการทำงาน หรือกิจกรรมประชุม เช่น ส่งเสริมให้มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อในกลุ่ม อสม.ก่อนดำเนินกิจกรรมรณรงค์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ชุมชน และ กิจกรรมประชุมต่างๆ เช่น การทำประชาคมหมู่บ้าน เป็นต้น

3.3.การเชื่อมโยงกิจกรรมทางกาย เพื่อลดความเสี่ยงจากการทำงาน ในกลุ่มเกษตรกรอาชีพสวนยางพารา เช่น การยก หรือหิ้ว ของหนัก (น้ำยาง) และการกรีดยาง (การลุก นั่ง กรณ๊ยางหน้าต่ำ)
ผลลัพท์: 1.มีตัวแทนคณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายเทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 1คน คือ นางสาวจุฑารัตน์ นวลใย

2.พี่เลี้ยงเขต 12 จำนวน 3คน ปรกอบด้วย นส.ดวงดาว อุปสิทธิ์ ,นางดวงใจ อ่อนแก้ว และนส.อารีย์สุวรรณชาตรี

3.พี่เลี้ยงกองทุนสามารถวิเคราะห์การทำกิจกรรมทางกายของประชาชนในพื้นที่ได้ และมีความเข้าใจในการเชื่อมกิจกรรมทางกายไปยังมิติ ภายใต้โครงการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่

4.กองทุนคัดเลือกโครงการเพื่อประเมินคุณค่าโครงการ และคัดเลือกโครงการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการติดตามประเมินผลกิจกรรมทางกายระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 20พค.65