สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชาสังคม-10
ประชาสังคม-10 เมื่อ 2 ต.ค. 2565
จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ ทีมพี่เลี้ยงกองทุนที่มีศักยภาพ เพื่อออกแบบ วางแผนการยกระดับโครงการกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพให้เป็นโครงการต้นแบบการเรียนรู้ระดับอำเภอ และกลไกการติดตามหนุนเสริมโครงการต้นแบบ โดยได้จัดประชุมแต่ละอำเภอ 3 อำเภอ
เวทีครั้งที่ 1 ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ ทีมพี่เลี้ยงกองทุนที่มีศักยภาพ อ.คำเขื่อนแก้ว วันที่ 4 เมษายน 2565
เวทีครั้งที่ 2 ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ ทีมพี่เลี้ยงกองทุนที่มีศักยภาพ อ.กันทรลักษ์ วันที่ 5 เมษายน 2565
เวทีครั้งที่ 3 ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ ทีมพี่เลี้ยงกองทุนที่มีศักยภาพ อ.เขื่องใน วันที่ 7 เมษายน 2565
ผลลัพท์: ครั้งที่ 1
ประชาสังคม-10 เมื่อ 2 ต.ค. 2565
1. ทบทวนขั้นตอนและข้อมูลการจัดทำแผนงาน การพัฒนาโครงการ และโครงการที่ติดตาม
2. ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการพัฒนาโครงการให้มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นโครงการที่มีคุณภาพ ในระบบเว็บไซต์
3. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
4. สรุปผลการดำเนินงาน วางแผนและนัดหมายกิจกรรมต่อไป
ผลลัพท์: 1. แกนนำกองทุนฯ สามารถใช้โปรแกรมในการบันทึกข้อมูลแผนงาน พัฒนาการโครงการและติดตามโครงการกิจกรรทางกายได้เป็นอย่างดี โดยมีแกนนำกองทุนจำนวน 10 กองทุน ประกอบด้วย 1) อบต.หนองหญ้าลาด 2) อบต.ซำ 3) อบต.ขนุน 4) อบต.บึงมะลู 5) อบต.รุง 6) อบต.โนนสำราญ 7) อบต.เวียงเหนือ 8) อบต.เมือง 9)อบต.น้ำอ้อม 10) ทต.สวนกล้วย
2. การพัฒนาโครงการให้เป็นโครงการที่มีคุณภาพ ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถบันทึกเป็นโครงการที่ติตดามได้ จำนวน 14 โครงการ
3. มีการบันทึกข้อมูลการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ประชาสังคม-10 เมื่อ 2 ต.ค. 2565
1. ทบทวนขั้นตอนและข้อมูลการจัดทำแผนงาน การพัฒนาโครงการ และโครงการที่ติดตาม
2. ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการพัฒนาโครงการให้มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นโครงการที่มีคุณภาพ ในระบบเว็บไซต์
3. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
4. สรุปผลการดำเนินงาน วางแผนและนัดหมายกิจกรรมต่อไป
ผลลัพท์: 1. แกนนำกองทุนฯ สามารถใช้โปรแกรมในการบันทึกข้อมูลแผนงาน พัฒนาการโครงการและติดตามโครงการกิจกรรทางกายได้เป็นอย่างดี โดยมีแกนนำกองทุนจำนวน 7 กองทุน ประกอบด้วย 1) อบต.โนนรัง 2) อบต.สร้างถ่อ 3) อบต.หัวดอน 4) อบต.ก่อเอ้ 5) อบต.สหธาตุ 6) อบต.ธาตุน้อย 7) อบต.หนองเหล่า
2. การพัฒนาโครงการให้เป็นโครงการที่มีคุณภาพ ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถบันทึกเป็นโครงการที่ติตดามได้ จำนวน 12 โครงการ
3. มีการบันทึกข้อมูลการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมาางกาย
ประชาสังคม-10 เมื่อ 2 ต.ค. 2565
1. ทบทวนขั้นตอนและข้อมูลการจัดทำแผนงาน การพัฒนาโครงการ และโครงการที่ติดตาม
2. ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการพัฒนาโครงการให้มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นโครงการที่มีคุณภาพ ในระบบเว็บไซต์
3. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
4. สรุปผลการดำเนินงาน วางแผนและนัดหมายกิจกรรมต่อไป
ผลลัพท์: 1. แกนนำกองทุนฯ สามารถใช้โปรแกรมในการบันทึกข้อมูลแผนงาน พัฒนาการโครงการและติดตามโครงการกิจกรรทางกายได้เป็นอย่างดี โดยมีแกนนำกองทุนจำนวน 9 กองทุน ประกอบด้วย 1) อบต.นาตำ 2) อบต.กู่จาน 3) อบต.สงเปือย 4) ทต.คำเขื่อนแก้ว 5) อบต.เหล่าไฮ 6) อบต.โพนทัน 7) อบต.ย่อ 8) อบต.กุดกุง 9)อบต.ดงเจริญ
2. การพัฒนาโครงการให้เป็นโครงการที่มีคุณภาพ ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถบันทึกเป็นโครงการที่ติตดามได้ จำนวน 15 โครงการ
3. มีการบันทึกข้อมูลการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมาางกาย
ประชาสังคม-10 เมื่อ 2 ต.ค. 2565
วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
1. เพื่อสรุปผลการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ PA ในระบบเว็บไซค์ และทบทวนวิธีการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ PA เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกองทุนและพี่เลี้ยงกองทุนเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
2. เพื่อให้กองทุนฯ เป้าหมายได้จัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ PA ที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายรอบด้าน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงาน โดย นพ.เรืองศิลป์ และทีมพี่เลี้ยงอำเภอ
2.นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ PA ในระบบเว็บไซค์
3.สรุปข้อมูลการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ PA เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกองทุนได้เพิ่มเติม แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
4.ปฏิบัติการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการในระบบเว็บไซค์ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อจัดทำเป็นโครงการติดตามและจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
5.สรุปผลการดำเนินงานและนัดหมายแผนกิจกรรมต่อไป
ผลลัพท์: 1. สรุปผลการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายและการพัฒนาโครงการในระบบเว็บไซค์ ดังนี้
1.1 การจัดทำแผนงานกิจกรรมทากายในระบบเว็บไซค์ พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบลที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายและการพัฒนาโครงการในระบบเว็บไซค์ไปแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลแผนงานในระบบเว็บไซค์ทั้งหมด 12 แผนงาน (12 กองทุน) ขาดอีก 2 กองทุนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายในระบบเว็บไซค์ สำหรับระดับความถูกต้องครบถ้วนของแผนงานในระบบนั้น ได้แบ่งออกเป็นกองทุนที่กรอกข้อมูลแผนงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 7 กองทุน อีก 5 กองทุน ยังกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ เช่น กรอกจำนวนสถานการณ์ปัญหาไม่ครบทุกข้อ กำหนดค่าสถานการณ์ปัญหาไม่สอดคล้อง กำหนดค่าเป้าหมายไม่ถูกต้อง และจัดทำโครงการที่ควรจะทำจำนวนน้อยไม่ครอบคลุมการแก้สถานการณ์ปัญหาทุกข้อ
1.2 มีการพัฒนาโครงการจำนวน 18 โครงการ พบว่า ทุกโครงการยังไม่ถือว่าเป็นโครงการที่สมบูรณ์และมีคุณภาพ เช่น การกรอกข้อมูลยังไม่ครบโดยเฉพาะในรายละเอียดกิจกรรมบ้าง ไม่ใส่ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมบ้าง กำหนดกลุ่มเป้าหมายไม่สอดคล้องกับกิจกรรมบ้าง กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไม่สอดคล้องกับกิจกรรมและกลุ่มเปา้หมาย เป็นต้น ซึ่งต้องมีการปรับแก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหาให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
ทำให้พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบลทั้ง 14 กองทุน รับรู้แนวทางการปรับแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลในการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย และการพัฒนาโครงการเพื่อให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนและมีคุณภาพ
2. เกิดการปรับแก้ไขข้อมูลและจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายและพัฒนาโครงการให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ 1) ได้ทบทวนการจัดทำข้อมูลทำแผนงานกิจกรรมทางกายเพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลโครงการที่ควรจะดำเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น ครบทั้ง 14 กองทุน 2) ได้ทบทวนและเพิ่มเติมปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการที่พัฒนาเป็น 20 โครงการ และได้มีการพัฒนาโครงการเพิ่มเติม ให้เป็นโครงการที่มีคุณภาพ และจัดทำเป็นโครงการติดตาม 16 โครงการ
ประชาสังคม-10 เมื่อ 2 ต.ค. 2565
วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
1. เพื่อสรุปผลการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ PA ในระบบเว็บไซค์ และทบทวนวิธีการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ PA เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกองทุนและพี่เลี้ยงกองทุนเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
2. เพื่อให้กองทุนฯ เป้าหมายได้จัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ PA ที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายรอบด้าน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงาน โดย นพ.เรืองศิลป์ และทีมพี่เลี้ยงอำเภอ
2.นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ PA ในระบบเว็บไซค์
3.สรุปข้อมูลการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ PA เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกองทุนได้เพิ่มเติม แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
4.ปฏิบัติการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการในระบบเว็บไซค์ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อจัดทำเป็นโครงการติดตามและจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
5.สรุปผลการดำเนินงานและนัดหมายแผนกิจกรรมต่อไป
ผลลัพท์: 1. สรุปผลการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายและการพัฒนาโครงการในระบบเว็บไซค์ ดังนี้
1.1 การจัดทำแผนงานกิจกรรมทากายในระบบเว็บไซค์ พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบลที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายและการพัฒนาโครงการในระบบเว็บไซค์ไปแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลแผนงานในระบบเว็บไซค์ทั้งหมด 12 แผนงาน (12 กองทุน) ขาดอีก 7 กองทุนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายในระบบเว็บไซค์ สำหรับระดับความถูกต้องครบถ้วนของแผนงานในระบบนั้น ได้แบ่งออกเป็นกองทุนที่กรอกข้อมูลแผนงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 7 กองทุน อีก 5 กองทุน ยังกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ เช่น กรอกจำนวนสถานการณ์ปัญหาไม่ครบทุกข้อ กำหนดค่าสถานการณ์ปัญหาไม่สอดคล้อง กำหนดค่าเป้าหมายไม่ถูกต้อง และจัดทำโครงการที่ควรจะทำจำนวนน้อยไม่ครอบคลุมการแก้สถานการณ์ปัญหาทุกข้อ
1.2 มีการพัฒนาโครงการจำนวน 30 โครงการ พบว่า ทุกโครงการยังไม่ถือว่าเป็นโครงการที่สมบูรณ์และมีคุณภาพ เช่น การกรอกข้อมูลยังไม่ครบโดยเฉพาะในรายละเอียดกิจกรรมบ้าง ไม่ใส่ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมบ้าง กำหนดกลุ่มเป้าหมายไม่สอดคล้องกับกิจกรรมบ้าง กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไม่สอดคล้องกับกิจกรรมและกลุ่มเปา้หมาย เป็นต้น ซึ่งต้องมีการปรับแก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหาให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
ทำให้พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบลทั้ง 19 กองทุน รับรู้แนวทางการปรับแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลในการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย และการพัฒนาโครงการเพื่อให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนและมีคุณภาพ
2. เกิดการปรับแก้ไขข้อมูลและจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายและพัฒนาโครงการให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ 1) ได้ทบทวนการจัดทำข้อมูลทำแผนงานกิจกรรมทางกายเพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลโครงการที่ควรจะดำเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น 2) ได้ทบทวนและเพิ่มเติมปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการที่พัฒนาทั้ง 31 โครงการ และได้มีการพัฒนาโครงการเพิ่มเติม ให้เป็นโครงการที่มีคุณภาพ
ประชาสังคม-10 เมื่อ 2 ต.ค. 2565
วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
1. เพื่อสรุปผลการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ PA ในระบบเว็บไซค์ และทบทวนวิธีการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ PA เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกองทุนและพี่เลี้ยงกองทุนเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
2. เพื่อให้กองทุนฯ เป้าหมายได้จัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ PA ที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายรอบด้าน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงาน โดย นพ.เรืองศิลป์ และทีมพี่เลี้ยงอำเภอ
2.นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ PA ในระบบเว็บไซค์
3.สรุปข้อมูลการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ PA เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกองทุนได้เพิ่มเติม แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
4.ปฏิบัติการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการในระบบเว็บไซค์ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อจัดทำเป็นโครงการติดตามและจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
5.สรุปผลการดำเนินงานและนัดหมายแผนกิจกรรมต่อไป
ผลลัพท์: 1. สรุปผลการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายและการพัฒนาโครงการในระบบเว็บไซค์ ดังนี้
1.1 การกรอกข้อมูลแผนงานกิจกรรมทางกายในระบบเว็บไซค์ ซึ่งพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบลที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายและการพัฒนาโครงการในระบบเว็บไซค์ไปแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลแผนงานในระบบเว็บไซค์ทั้งหมด 19 แผนงาน (19 กองทุน) โดยแบ่งออกเป็นกองทุนที่กรอกข้อมูลแผนงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 8 กองทุน อีก 11 กองทุน กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ ไม่ครบทุกสถานการณ์ปัญหาและข้อมูลที่จัดทำไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ กำหนดค่าเป้าหมายไม่ถูกต้อง และจัดทำโครงการที่ควรจะทำมีจำนวนน้อยยังไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ปัญหา
1.2 การพัฒนาโครงการจำนวน 31 โครงการ พบว่า ทุกโครงการยังไม่ถือว่าเป็นโครงการที่มีคุณภาพ เช่น การกรอกข้อมูลยังไม่ครบโดยเฉพาะในรายละเอียดกิจกรรมบ้าง ไม่ใส่ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมบ้าง กำหนดกลุ่มเป้าหมายไม่สอดคล้องกับกิจกรรมบ้าง กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไม่สอดคล้องกับกิจกรรมและกลุ่มเปา้หมาย เป็นต้น ซึ่งต้องมีการปรับแก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหาให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
2. เกิดการปรับแก้ไขข้อมูลและจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายและพัฒนาโครงการให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ 1) ได้ทบทวนการจัดทำข้อมูลทำแผนงานกิจกรรมทางกายเพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลโครงการที่ควรจะดำเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น 2) ได้ทบทวนและเพิ่มเติมปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการที่พัฒนาทั้ง 31 โครงการ และได้มีการพัฒนาโครงการเพิ่มเติม ให้เป็นโครงการที่มีคุณภาพ
ประชาสังคม-10 เมื่อ 2 ต.ค. 2565
1. รายงานผลการจัดทำแผนงาน การพัฒนาโครงการ และโครงการที่มีบันทึกเป็นโครงการติดตามในระบบเว็บไซค์
2. สรุปบทเรียนการจัดเวทีการบันทึกจัดทำแผนงาน การพัฒนาโครงการในระบบเว็บไซค์
3. วางแผนและเตรียมกระบวนการจัดเวทีพัฒนาศักยภาพกองทุนสุขภาพตำบลการจัดทำแผนงาน พัฒนาโครงการและการติดตามโครงการในระบบเว็บไซค์
4. สรุปผลการดำเนินงานและนัดหมายการร่วมกิจกรรม
ผลลัพท์: 1. หลังจากการจัดเวทีพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบลเพื่อจัดทำแผนงาน พัฒนาโครงการในระบบเว็บไซค์เสร็จสิ้น ผลปรากฎมีกองทุนฯ ที่เข้าไปดำเนินการจัดทำแผนงาน จำนวน 42 กองทุนฯ (จากกองทุนเป้าหมายทั้งหมด 54 กองทุน) พัฒนาโครงการ 71 โครงการ และดำเนินการเป็นโครงการที่ติดตาม 16 โครงการ
2. ข้อสรุปจากการสรุปบทเรียนการดำเนินงานจัดทำแผน พัฒนาโครงการในระบบ 1) กองทุนฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนงานในระบบอีก 12 กองทุน ให้พี่เลี้ยงอำเภอประสานผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลจัดทำแผนงานในระบบ สำหรับกองทุนที่จัดทำแผนงานในระบบเว็บไซค์แล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องและคบถ้วนของข้อมูล และประสานผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 2) ให้พี่เลี้ยงอำเภอตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในโครงการที่ถูกพัฒนาในระบบ หากมีส่วนใดที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ทำเป็นข้อเสนอแนะไว้ แล้วประสานผู้รับผิดชอบโครงการเข้าไปแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลโครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 3) ให้ทีมพี่เลี้ยงอำเภอแบ่งความรับผิดชอบดูแล ประสานงาน ติดตามความก้าวหน้าประจำกองทุนฯ โดยตรง
3. กำหนดวันเวลาการจัดเวทีพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงกองทุนในการติดตามแผนงาน พัฒนาโครงการ และติตดามโครงการในระบบเวล็บไซค์ ดังนี้
3.1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวทีพัฒนากองทุน อ.กันทรลักษ์
3.2 วันที่ 10 กุมภาพันธ์2565 เวทีพัฒนากองทุน อ.เขื่องใน
3.3 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวทีพัฒนากองทุน อ.คำเขื่อนแก้ว
โดยกำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ดังนี้
1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงาน โดย นพ.เรืองศิลป์ และทีมพี่เลี้ยงอำเภอ
2.นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานจัดทำแผนงาน พัฒนาโครงการ ในระบบเว็บไซค์
3. สรุปข้อมูลการจัดทำแผนงาน พัฒนาโครงการ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกองทุนได้เพิ่มเติม แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
4. ปฏิบัติการจัดทำแผนงาน พัฒนาโครงการในระบบเว็บไซค์ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และจัดทำเป็นโครงการติดตาม
5. สรุปผลการดำเนินงานและนัดหมายแผนกิจกรรมต่อไป
ประชาสังคม-10 เมื่อ 2 ต.ค. 2565
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุมประชาคม โดยพี่เลี้ยงระดับตำบล
2. ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย (บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม) ในประเด็น ดังนี้ สถานการณ์ปัญหาในตำบล วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย 1 ปี) งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนงาน โครงการที่ควรดำเนินการ รายชื่อพัฒนาโครงการ ดำเนินการระดมความคิดเห็น โดยพี่เลี้ยงระดับตำบล
3. ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกาย จำนวน 2 โครงการ (บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม)
4. สรุปผลการประชุม และปิดประชุมโดยพี่เลี้ยงระดับตำบล
ผลลัพท์: 1. พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบลอย่างน้อยกองทุนละ 3 คน รวมไม่น้อยกว่า 162 คน เป็นแกนนำที่มีศักยภาพในการประสานงาน จัดกระบวนการ ระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนงาน พัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในพื้นที่
2. กองทุนฯ เป้าหมาย (54 กองทุน) ได้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา เป้าหมายการดำเนินงาน และโครงการที่คาดว่าจะดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายที่จะนำมาบันทึกในระบบเว็บไซค์
3. ตัวแทนประชาชนกลุ่มวัยต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1,080 คน (ตำบลละไม่น้อยกว่า 20 คน) มีความเข้าใจการเสนอโครงการที่สอดคล้องการดำเนินกิจกรรมทางกาย และเสนอโครงการกิจกรรมทางกายของบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบล
ประชาสังคม-10 เมื่อ 2 ต.ค. 2565
1. สรุปผลการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย
2. กำหนด Time line แผนการดำเนินงานการจัดทำแผนงาน การพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพ การติดตามโครงการในระบบเว็บไซต์ และการถอดบทเรียนศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกาย
3. การติดตามหนุนเสริมการบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนงาน การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ และการติดตามโครงการในระบบเว็บไซต์
4. สรุปผลการดำเนินงาน
ผลลัพท์: 1. จากการจัดกิจกรรมจัดทำแผนงาน พัฒนาโครงการกิจกรรมทางกาย (PA) ผ่านระบบเว็บไซต์ ปรากฎผลข้อมูล ดังนี้ มีการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย จำนวน 42 กองทุน (เป้าหมาย 54 กอนทุน) การจัดทำและพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกาย จำนวน 61 โครงการ (เป้าหมาย 108 โครงการ กองทุนละ 2 โครงการ) และบันทึกข้อมูลเป็นโครงการติดตามได้ 10 โครงการ
2. แผนการติดตามสนับสนุนการจัดทำแผนงาน พัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพในระบบเว็บไซต์ และการติดตามการดำเนินงานโครงการกองทุน จึงกำหนด Time line จำนวน 6 แผนงาน ได้แก่ แผนการติดตามการจัดเวทีประชาคมจัดทำข้อมูลกิจกรรมทางกายของกองทุน แผนงานการติดตามการบันทึกข้อมูลแผนงาน โครงการในระบบเว็บไซต์ของกองทุน แผนงานติดตามการเสนอโครงการและการดำเนินงานโครงการ แผนงานการถอดบทเรียนศูนย์ต้นแบบกิจกรรมทางกาย และการสรุปบทเรียนการดำเนินงาน
3. มอบหมายให้พี่เลี้ยงแต่ละจังหวัดมีหน้าที่ติดตามการบันทึกข้อมูลแผนงาน โครงการกิจกรรมทางกายให้มีคุณภาพและครบถ้วนสมบูรณ์ และกองทุนสามารถนำโครงการที่จัดทำบันทึกเป็นโครงการติดตามเสนอของบประมาณจากกองทุนได้ โดยพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา กระตุ้นผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลให้สมบูรณ์