สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เพชรรุ่งเขต1
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 2 ต.ค. 2565
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงานโครงการแก่ทีมพี่เลี้ยงจังหวัดแพร่และคณะทำงาน แนวทางการสนับสนุนกิจกรรม และการจัดทำแผนปฏิบัติการดครงการในพื้นที่
ผลลัพท์: มีผู้เข้าร่วมประชุม10 คนและมีการการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการในพื้นที่ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณืในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แต่ละพื้นที่
1.ชี้แจงวัตถุประสงค์และกิจกรรมโครงการในพื้นที่ เขต 1
2.จัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ
3.ทบทวนการโปรแกรมในการบันทึกข้อมูลแผนงานและโครงการในการดำเนินงานโครงการฯ
4.แลกเปลี่ยนรูปแบบพัฒนาศักยภาพทีมและแกนนำ
5.สรุปผล
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 2 ต.ค. 2565
พี่เลี้ยงส่วนกลาง/เขต ลงพื้นที่ร่วมกับพี่เลี้ยงจังหวัดหรือพี่เลี้ยงพื้นที่ พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ การดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรม การติดตามโครงการและการสร้างยกระดับกองทุนให้เป็นศูนย์เรียนรู้การทำแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่ดีของพื้นที่เขต 1 กองทุนสุขภาพตำบล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ผลลัพท์: ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ การดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย โดยบันทึกโครงการที่พัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการ การติดตามโครงการลงในโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล( https://localfund.happynetwork.org/) โดยทีมพี่เลี้ยงและตัวแทนผู้รับผิดชอบกองทุนร่วมบันทึก แก้ไขเพิ่มเติมและลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จำนวน 4 กองทุน มีแผนงาน 4 แผน และ โครงการที่พัฒนา 7 โครงการ
ครั้งที่ 2 เยี่ยม 1 มิ.ย. 65 - ทต.เวียงสา - อบต.แม่สาคร - ทต.ขึ่ง
2 มิ.ย. 65 - ทต.กลางเวียง
ครั้งที่ 3 เยี่ยม
26 มิ.ย. 65 - ทต.เวียงสา - อบต.แม่สาคร - ทต.ขึ่ง
27 มิ.ย. 65 - ทต.กลางเวียง
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 2 ต.ค. 2565
พี่เลี้ยงส่วนกลาง/เขต ลงพื้นที่ร่วมกับพี่เลี้ยงจังหวัดหรือพี่เลี้ยงพื้นที่ พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ การดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรม การติดตามยกระดับกองทุนให้เป็นศูนย์เรียนรู้การทำแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่ดีของพื้นที่เขต 1 กองทุนสุขภาพตำบล อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยให้บันทึกโครงการที่พัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการ การติดตามโครงการลงในโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล ( https://localfund.happynetwork.org/) พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนงานและโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่
ผลลัพท์: ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ การดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย โดยบันทึกโครงการที่พัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการ การติดตามโครงการลงในโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล( https://localfund.happynetwork.org/) โดยทีมพี่เลี้ยงและตัวแทนผู้รับผิดชอบกองทุนร่วมบันทึก แก้ไขเพิ่มเติมและลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จำนวน 10 กองทุน มีแผนงาน 10 แผน โครงการที่พัฒนา 52 โครง และโครงการที่ติดตาม 24 โครงการ
21 มิ.ย. 65 - ทต.ท่าจำปี- ทต.ท่าวังทอง- ทต.บ้านต๋อม
22 มิ.ย. 65 - ทต.บ้านต๊ำ- ทต.บ้านใหม่- ทต. แม่กา
23 มิ.ย. 65 - ทต.แม่ปืม- อบต.แม่ใส- ทต.สันป่าม่วง
24 มิ.ย. 65 - เทศบาลเมืองพะเยา
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 2 ต.ค. 2565
พี่เลี้ยงส่วนกลาง/เขต พื้นที่ ติดตามการดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมและสรุปผลการทำงานพื้นที่เขต 1 ครั้งที่ 3 ในพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบลต้นแบบ อำเภอร้องกวางลงพื้นที่ติดตาม หนุนเสริมการจัดทำแผนปัจจัยเสี่ยงและแผนตามบริบทพื้นที่แก้ไขข้อมูลสถานการณ์ แนะนำแหล่งที่มาของข้อมูลในการบันทึกการการตรวจสอบข้อมูล โดยทีมพี่เลี้ยงและตัวแทนผู้รับผิดชอบกองทุนในแต่ละพื้นที่ ร่วมดำเนินการในการบันทึก การแก้ไขเพิ่มเติมและลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในโปรแกรมออนไลน์ จำนวน10 กองทุน
ผลลัพท์: พี่เลี้ยงส่วนกลาง/เขต ติดตามการดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมและสรุปผลการทำงานพื้นที่เขต 1 ครั้งที่ 3 ในพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบลต้นแบบ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ดังนี้ จำนวน10 กองทุน
1 12 มิ.ย. 65 - อบต.ห้วยโรง -อบต.แม่ทราย - อบต.แม่ยางฮ่อ
2 13 มิ.ย.65- อบต.ไผ่โทน- อบต.น้ำเลา-อบต.แม่ยางร้อง
3 14 มิ.ย.65 - อบต.ร้องกวาง
4 15 มิ.ย.65- เทศบาลตำบลร้องกวาง-เทศบาลตำบลบ้านเวียง -อบต.แม่ยางตาล
แผนตามบริบทพื้นที่จำนวน 10 แผน
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 2 ต.ค. 2565
วัตถุประสงค์
1) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่กองทุน
2) เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการในพื้นที่ เขต1
า กิจกรรม
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.20 น. ทบทวนแนวทางการดำเนินงานของโครงการ และทวนสอบข้อมูลในโปรแกรมของแต่ละพื้นที่
โดย นายสุวิทย์ สมบัติ
10.20 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.30 – 12.00 น. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแผนงานและโครงการในแผนการดำเนินงานโครงการฯ การติดตามในแต่ละพื้นที่ สูงเม่น ร้องกวาง อำเภอเมืองพะเยาและเวียงสา
โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. แลกเปลี่ยนรูปแบบการติดตาม ผลการติดตามในแต่ละพื้นที่ สูงเม่น ร้องกวางอำเภอเมืองพะเยาและเวียงสา และสรุปผลการติดตามพื้นที่กองทุน ข้อเสนอ
โดย พี่เลี้ยงเขตและจังหวัด
13.00 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.30 – 16. 00 น. สรุปผลและปิดการประชุม
โดย คุณสุวิทย์ สมบัติ และนางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
ผลลัพท์: ประชุมทีมพี่เลี้ยงเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ เข้าร่วมประชุมครบทุกพื้นที่
พี่เลี้ยงส่วนกลางให้คำแนะนำการทำแผน การทบทวนนิยาม บันทึกสถานการณ์ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่ในอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร้อมให้คำแนะนำการบันทึกแผน โครงการ การบันทึกกิจกรรม ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ
พี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ สามารถเข้าเยี่ยม กองทุนสุขภาพตำบลได้วันละ 3 กองทุน
แกนนำกองทุนสุขภาพตำบลมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบันทึกแผนง
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 2 ต.ค. 2565
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสรุปการติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบ
2) เพื่อสรุปการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ เขต1
เวลา กิจกรรม
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.20 น. สรุปการดำเนินงานโครงการ และทวนสอบข้อมูลในโปรแกรมของแต่ละพื้นที่
โดย นายสุวิทย์ สมบัติ
10.20 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.30 – 12.00 น. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแผนงานและโครงการในแผนการดำเนินงานโครงการฯ การติดตามในแต่ละพื้นที่ สูงเม่น ร้องกวาง อำเภอเมืองพะเยาและเวียงสา
โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. แลกเปลี่ยนรูปแบบการติดตาม ผลการติดตามในแต่ละพื้นที่ สูงเม่น ร้องกวางอำเภอเมืองพะเยาและเวียงสา และสรุปผลการติดตามพื้นที่กองทุน ข้อเสนอ
โดย พี่เลี้ยงเขตและจังหวัด
13.00 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.30 – 16. 00 น. สรุปผลและปิดการประชุม
โดย คุณสุวิทย์ สมบัติ และนางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
ผลลัพท์: พี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ เข้าร่วมประชุมครบทุกพื้นที่
กระบวนการดำเนินงาน 1พัฒนากลไกคณะทำงาน ภาคประชาสังคม สธ. สปสช. อปท. และกขป.
2.พัฒนาความร่วมมือกลไกคณะทำงานระดับเขตและพื้นที่ เพื่ออกแบบการทำงานและการกำหนดเป้าหมายของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เชื่อมโยงกับการสร้างเสริมสุขภาพในระดับอำเภอ
3.พัฒนาขีดความสามารถการจัดทำแผน และ คุณภาพของแผนการสร้างเสริมกิจกรรมทางกายของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผน โครงการ การปฏิบัติตามแผน และ การติดตาม ประเมินผล
4.หนุนเสริมการขัดทำแผน/โครงการ และการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.ทีมวิชาการ พัฒนาคู่มือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการทำแผน การพัฒนาโครงการ การติดตามประเมินผล ประเด็นการสร้างเสริมกิจกรรมทางกาย
2.การประชุมร่วมกับแต่ละพชอ. เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน
3.การพัฒนากลไกพี่เลี้ยงระดับเขตและพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ เพื่อไปพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบกองทุน กรรมการกองทุน ผู้เสนอ/รับทุนโครงการ
4.การพัฒนาแผนสุขภาพแต่ละกองทุน โดยการช่วยเหลือของพี่เลี้ยง
5.การพัฒนาโครงการตามแผนการสร้างเสริมกิจกรรมทางกาย โดยการช่วยเหลือของพี่เลี้ยง
6.การติดตาม ประเมินผล หลังโครงการได้รับการสนับสนุน เพื่อการจัดทำรายงานผลโครงการ การประเมินผล และการถอดบทเรียนกระบวนการทำแผน จะได้รับรู้ข้อมูลสถานการณ์แต่ละปัญหา และ เป้าหมายของการแก้ปัญหา ทั้งระดับ เขต จังหวัด อำเภอ ตำบล
เกิดแผนสุขภาพในประเด็นกิจกรรมทางกายภาพรวมของอำเภอ โดยเป็นแผนที่เกิดจากแผนของกองทุนต่างๆในอำเภอ
โครงการที่กองทุนสนับสนุนมีคุณภาพมากขึ้น สามารถแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถสังเคราะห์ผลและคุณค่าและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากแผนและการดำเนินโครงการสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้และขยายผลได้
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 2 ต.ค. 2565
ประชุมทีมพี่เลี้ยงเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวัตถุประสงค์
1) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
2) เพื่อวางแผนการจัดแผนปฏิบัติการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและติดตามพื้นที่กองทุนของโครงการในพื้นที่ เขต1
เวลา กิจกรรม
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.20 น. ทบทวนแนวทาง เป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ แผนการบริหารจัดการโครงการฯ ทวนสอบข้อมูลในโปรแกรมของแต่ละพื้นที่
โดย นายสุวิทย์ สมบัติ

10.20 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.30 – 12.00 น. ทบทวนการบันทึกข้อมูล การจัดทำแผน พัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมในระบบออน์ไลน์ และตรวจสอบการบันทึกแผนงานและโครงการในแผนการดำเนินงานโครงการฯ การติดตามในแต่ละพื้นที่
โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. แลกเปลี่ยนรูปแบบการติดตาม ผลการติดตามในแต่ละพื้นที่ สูงเม่น ร้องกวางสูงเม่น ร้องกวาง อำเภอเมืองพะเยาและเวียงสา และจัดทำแผนการติดตามพื้นที่กองทุน
โดย พี่เลี้ยงเขตและจังหวัด

13.00 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.30 – 16. 00 น. สรุปผลและปิดการประชุม
โดย คุณสุวิทย์ สมบัติ และนางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
ผลลัพท์: ประชุมทีมพี่เลี้ยงเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ เข้าร่วมประชุมครบทุกพื้นที่
พี่เลี้ยงส่วนกลางให้คำแนะนำการทำแผน การทบทวนนิยาม บันทึกสถานการณ์ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่ในอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร้อมให้คำแนะนำการบันทึกแผน โครงการ การบันทึกกิจกรรม ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ
พี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ สามารถเข้าเยี่ยม กองทุนสุขภาพตำบลได้วันละ 3 กองทุน
แกนนำกองทุนสุขภาพตำบลมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบันทึกแผนงาน /โครงการที่พัฒนาเกี่ยวกับกิจกรรมการทางกายมากขึ้น
แกนนำกองทุนฯ พื้นที่สูงเม่น ร้องกวาง และเมืองพะเยา ส่วนใหญ่สามารถพัฒนาแผนได้ อำเภอเวียงสายังไม่สามารถลงบันทึกได้เนื่องจากผู้รับผิดชอบงานมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการและบางส่วนยังไม่ได้อนุมัติงบกองทุน
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 2 ต.ค. 2565
พี่เลี้ยงส่วนกลาง/เขต ลงพื้นที่ร่วมกับพี่เลี้ยงจังหวัดหรือพี่เลี้ยงพื้นที่ พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ การดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรม การติดตามโครงการและการสร้างยกระดับกองทุนให้เป็นศูนย์เรียนรู้การทำแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่ดีของพื้นที่เขต 1 กองทุนสุขภาพตำบล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยให้บันทึกโครงการที่พัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการ การติดตามโครงการลงในโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล ( https://localfund.happynetwork.org/) พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนงานและโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่
ผลลัพท์: พี่เลี้ยงส่วนกลาง/เขต ลงพื้นที่ร่วมกับพี่เลี้ยงจังหวัดหรือพี่เลี้ยงพื้นที่ พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ การดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรม การติดตามโครงการและการสร้างยกระดับกองทุนให้เป็นศูนย์เรียนรู้การทำแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่ดีของพื้นที่เขต 1 กองทุนสุขภาพตำบล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 2 ต.ค. 2565
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 จัดกิจกรรมการประชุมการประชุมการแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน กองทุนสุขภาพตำบล กองทุนสุขภาพเขตพื้นที่ 1
ณ โรงแรม มูสโฮเทล เชียงใหม่ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมดังนี้
เวลา 09. 00 – 09.30 น.ลงทะเบียน
เวลา 09.30 – 10.00 น. กล่าวต้อนรับและสรุปกิจกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับ สรุปสถานการณ์การจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายของพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 พื้นที่ โดย นายสุวิทย์ สมบัติ
เวลา 10.00- 12.00 น. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สร้างการเรียนรู้ทักษะการจัดการความรู้ พื้นที่ต้นแบบกองทุนสุขภาพตำบลเขตพื้นที่ 1โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
เวลา12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-14.30 น. (ต่อ) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สร้างการเรียนรู้ทักษาะการจัดการความรู้ พื้นที่ต้นแบบเขตพื้นที่ 1
เวลา 14.30 -14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 14.45 - 15.30 น. นำเสนอและสรุปบทเรียนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สร้างการเรียนรู้ทักษะการจัดการความรู้ พื้นที่ต้นแบบกองทุนสุขภาพตำบลเขตพื้นที่ 1
- พื้นที่ อ.สูงเม่น อ.ร้องกวาง จ.แพร่
- พื้นที่ อ.เวียงสา จ.น่าน
- พื้นที่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
สรุปแผนการติดตามเสริมพลังของละพื้นที่ อภิปราย ปิดการประชุม โดย ทีมพี่เลี้ยงเขต พี่เลี้ยงจังหวัด และพื้นที่
เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป สรุปและปิดการประชุม โดย นายสุวิทย์ สมบัติ
ผลลัพท์: มีผู้เข้าร่วม 20 คน ครบทุกพื้นที่
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 2 ต.ค. 2565
พี่เลี้ยงเขต 1 คนและจังหวัด 1 คน ร่วมเสริมพลังในการพัฒนาให้แต่ละกองทุนสามารถบันทึกแผน พัฒนาดครงการและติดตามโครงการในโปรแกรม รวมทั้งเสริมศักยภาพพื้นที่ให้สามารถเป็นพื้นที่เรียนรู้ได้
ผลลัพท์: พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบอำเภอสูงเม่น อำเภอร้องกวาง เมืองพะเยา อำเภอละ10 กองทุนและเวียงสา4กองทุน รวม34 กองทุนระหว่างวันที่ 10 พค.ถึง28พค65