สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

tweet
tweet เมื่อ 2 ต.ค. 2565
1. ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม
2. 9.00-9.30 แจ้งวัตถุประสงค์/รูปแบบ/และกระบวนการจัดประชุม
3. 9.30-10.00 แบ่งกลุ่มคละกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุนและผู้รับทุน สร้างปฏิมากรรมด้วยของใช้ส่วนตั่วของสมาชิกกลุ่ม ในหัวข้อ "กองทุนหลักประกันในมุมมองของฉัน"
4. 10.00-11.30 แบ่งกลุ่ม โดบมีคณะทำงานร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ facilitator ประจำกลุ่ม (เสิร์ฟอาหารว่างในเวลาประชุม)
5. 11.30-12.30 ทุกกลุ่มนำเสนอผลการถอดบทเรียน
12.30-13.30 พักกลางวัน
6. 13.30-15.00 กระบวนการยกร่างนโยบายสาธารณะ
(เสิร์ฟอาหารว่างในเวลาประชุม)
7. 15.00-15.30 ซักถาม อภิปรายผล
ผลลัพท์: ผลผลิต
1. ผู้เข้ร่วมประชุม เจ้าหน้าที่กองทุน/เลขากองทุน/ผู้รับทุน และคณะทำงานรวม 27 คน (ขาด 5 คน)
2. ได้บทเรียนจากโครงการนำร่อง
3. ได้นโยบายสาธารณะ 1 ประเด็น

ผลลัพธ์
(รอรายงานการถอดบทเรียน.................)
tweet เมื่อ 2 ต.ค. 2565
09.00-09.30 ประธานคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการเรียนรู้
09.30-10.30 คณะวิทยากรกระบวนการ โดยเสงี่ยม ศรีทวี สอนหลักการบันทึกกิจกรรมรายงานผลโครงการ แนะนำเมนูรายละเอียด/เมนูกิจกรรม >กิจกรรมที่ปฏิบัติให้บันทึกรายละเอียด ในประเด็น(ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร) โดยเขียนบรรยายให้ละเอียด/ > ผลที่เกิดขึ้น :ผลผลิต คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ที่ทำ ซึ่งอาจเขียนแยกเป็นข้อๆ
(ให้ดูรายละเอียดในกิจกรรมโครงการว่า ทำอะไร ได้อะไร) ผลลัพธ์: คือความเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังให้เกิด /การลงรายละเอียดการเงิน การแยกหมวดการเงิน / และการแนบภาพถ่าย การบันทึกรายละเอียดใต้ภาพ
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่างในเวลาปฏิบัติงานการสอน
10.45-12.00 นำเสนอผลการบันทึกกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน /ซักถามและอธิบายเพิ่มเติม โดยวิทยากร ธมล มงคลศิลป์ Commentator
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 คณะวิทยากร นำโดยวลัยพร ด้วงคง แนะนำสร้างความเข้าใจการใช้เมนูสรุปโครงการ เฉพาะการประเมินคุณค่าตามแบบประเมินคุณค่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งเป็นคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้
-ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
-การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
-ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
กระบวนการชุมชน
-มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่างในเวลาปฏิบัติงานการสอน
14.45-16.00 อภิปราย/ตอบข้อซักถาม โดยคณะวิทยากร
ผลลัพท์: ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม เจ้าหน้าที่กองทุน 14 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ 12 คน คณะทำงาน 6 คน

โครงการที่ได้รับการติดตาม ประเมินคุณค่า ดังนี้
1.กองทุนตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน - โครงการส่งเสริมสุขภาพกายจิตบุคลากรสำนักงาน ทต.โคกม่วง ปี 2564
2.กองทุนตำบลเขาชัยสน อบต.เขาชัยสน - โครงการเผชิญการระบาดของ โควิด 19
3.กองทุนตำบลท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว -โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
4.กองทุนตำบลชะรัด อ.กงหรา - โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรในสำนักงาน ทต.ชะรัด
- โครงการส่งเสริมการขยับกายในชุมชน ปี2565
- โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ
- โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในวัยเด็กและเยาวชนด้วยการเล่นฟุตบอล
5.กองทุนตำบลหานโพธิ์ อ.เขาชัยสน -โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา23
6.กองทุนตำบลคลองทรายขาว อ.กงหรา -โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ ปี 2564
7.กองทุนตำบลกงหรา อ.กงหรา -โครงการ TO BE NUMBER ONE 2565
8.กองทุนตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด -โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชยับกายสบายชีวี
9.กองทุนตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูน -โครงการสุขภาพดีด้านคีตะมวยไทย แอโรบิก ปี2564
10.กองทุนตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน - โครงการจัดตั้งศุนย์พักคอยเตียงสำหรับคนในชุมชน
11.กองทุนเทศบาลเมืองพัทลุง - โครงการขยับเพื่อปรับเปลี่ยน 2565
12.กองทุนตำบลลำปำ อ.เมืองพัทลุง -โครงการส่งเสริมการเล่นกิฬาเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายของนักเรียนวัดโพเด็ด
13.กองทุนตำบลนาโหนด อ.เมืองพัทลุง - โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรในสำนักงาน ทต.นาโหนด
14.กองทุนตำบลชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง (เจ้าหน้าที่ย้ายมาใหม่ ยังไม่เเข้าใจการใช้เว็บ)

กองทุนที่ไม่เข้าร่วมประชุมติดตาม 5 กองทุนดังนี้
1.กองทุนตำบลจองถนน อ.เขาชัยสน (ไม่มา)/ (เจ้าหน้าที่ย้ายมาใหม่ ยังไม่เเข้าใจการใช้เว็บ และยังไม่มีโครงการในปีนี้)
2.กองทุนตำบลคลองเฉลิม อ.กงหรา (ไม่มา)
3.กองทุนตำบลสมหวัง อ.กงหรา (ไม่มา)
4.กองทุนตำบลฝาละมี อ.ปากพะยูน (ไม่มา)
5.กองทุนตำบลทุ่งนารี อ.ป่าบอน (ไม่มา)

ผลลัพธ์
ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถบันทึกการติดตาม และประเมินคุณค่าโครงการได้
tweet เมื่อ 2 ต.ค. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินคุณค่าโครงการผ่านเว็บไซต์
09.00-09.30 ประธานคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการเรียนรู้
09.30-10.30 คณะวิทยากร นายสมนึก นุ่นด้วง สอนหลักการบันทึกกิจกรรมรายงานผลโครงการ แนะนำเมนูรายละเอียด/เมนูกิจกรรม >กิจกรรมที่ปฏิบัติให้บันทึกรายละเอียด ในประเด็น(ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร) โดยเขียนบรรยายให้ละเอียด/ > ผลที่เกิดขึ้น :ผลผลิต คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ที่ทำ ซึ่งอาจเขียนแยกเป็นข้อๆ (ให้ดูรายละเอียดในกิจกรรมโครงการว่า ทำอะไร ได้อะไร) ผลลัพธ์: คือความเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังให้เกิด /การลงรายละเอียดการเงิน การแยกหมวดการเงิน / และการแนบภาพถ่าย การบันทึกรายละเอียดใต้ภาพ
10.45-12.00 นำเสนอผลการบันทึกกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน /ซักถามและอธิบายเพิ่มเติม โดยวิทยากร Commentator
13.00-14.30 คณะวิทยากร นางกชกานต์ คงชู แนะนำสร้างความเข้าใจการใช้เมนูสรุปโครงการ เฉพาะการประเมิน คุณค่าตามแบบประเมินคุณค่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพซึ่ง
เป็นคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้
-ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
-การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
-ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน กระบวนการชุมชน
-มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
14.45-15.30 อภิปราย/ตอบข้อซักถาม โดยวิทยากร พี่เลี้ยงเครือข่าย
ผลลัพท์: ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ครบ 5 กองทุน
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน 5 คน
2. ผู้รับทุนโครงการ 10 คน
3. คณะทำงาน 3 คน
โครงการที่ได้รับการติดตาม ประเมินคุณค่าในช่วงเวลาการประชุมมีดังนี้
1. กองทุนตำบลนาท่อม โครงการขยับกายใส่ใจสุขภาพ ที่นี่นาท่อม
2. กองทุนตำบลอ่างทอง โครงการขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีเต้นแอดรบิกและเล่นกีฬา
3. กองทุนตำบลชุมพล โครงการเพิ่มพื้นที่การออกกำลังการให้บุคลากรในสำนักงาน
4. กองทุนตำบลบ้านนา โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลบ้านนา ป 2564
5. กองทุนตำบลลำสินธุ์ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน ปี2565
ผลลัพธ์
ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถบันทึกการติดตาม และประเมินคุณค่าโครงการได้
tweet เมื่อ 2 ต.ค. 2565
09.00-09.30 ประธานคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการเรียนรู้
09.30-10.30 คณะวิทยากร สอนหลักการบันทึกกิจกรรมรายงานผลโครงการ แนะนำเมนู
รายละเอียด/เมนูกิจกรรม >กิจกรรมที่ปฏิบัติให้บันทึกรายละเอียด ในประเด็น(ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร) โดยเขียนบรรยายให้ละเอียด/ > ผลที่เกิดขึ้น :ผลผลิต คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ที่ทำ ซึ่งอาจเขียนแยกเป็นข้อๆ (ให้ดูรายละเอียดในกิจกรรมโครงการว่า ทำอะไร ได้อะไร) ผลลัพธ์: คือความเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังให้เกิด /การลงรายละเอียดการเงิน การแยกหมวดการเงิน / และการแนบภาพถ่าย การบันทึกรายละเอียดใต้ภาพ
10.45-12.00 นำเสนอผลการบันทึกกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน /ซักถามและอธิบายเพิ่มเติม โดยวิทยากร Commentator
13.00-14.30. คณะวิทยากรแนะนำสร้างความเข้าใจการใช้เมนูสรุปโครงการ เฉพาะการประเมินคุณค่าตามแบบประเมินคุณค่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งเป็นคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้
-ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
-การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
-ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน กระบวนการชุมชน
-มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
14.45-16.00 อภิปราย/ตอบข้อซักถาม
ผลลัพท์: 1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเรียนรู้ 15/16 คน
2. ได้นำเสนอร่วมเรียนรู้ 4 โครงการ
3. กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้เข้าใจและสามารถบันทึกติดตามประเมินได้
tweet เมื่อ 2 ต.ค. 2565
09.00-09.30 ประธานคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการเรียนรู้
09.30-10.30 คณะวิทยากร สอนหลักการบันทึกกิจกรรมรายงานผลโครงการ แนะนำเมนู
รายละเอียด/เมนูกิจกรรม >กิจกรรมที่ปฏิบัติให้บันทึกรายละเอียด ในประเด็น(ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร) โดยเขียนบรรยายให้ละเอียด/ > ผลที่เกิดขึ้น :ผลผลิต คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ที่ทำ ซึ่งอาจเขียนแยกเป็นข้อๆ (ให้ดูรายละเอียดในกิจกรรมโครงการว่า ทำอะไร ได้อะไร) ผลลัพธ์: คือความเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังให้เกิด /การลงรายละเอียดการเงิน การแยกหมวดการเงิน / และการแนบภาพถ่าย การบันทึกรายละเอียดใต้ภาพ
10.45-12.00 นำเสนอผลการบันทึกกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน /ซักถามและอธิบายเพิ่มเติม โดยวิทยากร Commentator
13.00-14.30 คณะวิทยากรแนะนำสร้างความเข้าใจการใช้เมนูสรุปโครงการ เฉพาะการประเมินคุณค่าตามแบบประเมินคุณค่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งเป็นคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้
-ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
-การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
-ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน กระบวนการชุมชน
-มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
14.45-16.00 อภิปราย/ตอบข้อซักถาม
ผลลัพท์: 1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเรียนรู้ 14/16 คน
2. ได้นำเสนอร่วมเรียนรู้ 4 โครงการ
3. กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้เข้าใจและสามารถบันทึกติดตามประเมินได้
tweet เมื่อ 2 ต.ค. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
- ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
- ปรับ/พัฒนาโครงการ
- กำหนดวันอนุมัติโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 12 คน ประกอบด้วย พี่เลี้ยงกองทุน /หัวหน้าสำนักปลัดบริหารส่วนเทศบาล/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน/ รพ.สต.บ้านดอนศาลา /ชมรม อสม./ ชมรมผู้สูงอายุ/รพ.สต.บ้านปากคลอง/ ครูศูนย์เด็กเล็ก
ผลลัพท์: 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud ของ สสจ.พัทลุง กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และได้ปรับวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลลัพธ์ ผลผลิตของโครงการ และผลที่คาดว่าจะได้จากโครงการ
2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ (ไม่มี)
3. โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว และดำเนินการแล้ว
tweet เมื่อ 2 ต.ค. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
- ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
- ปรับ/พัฒนาโครงการ
- กำหนดวันอนุมัติโครงการ
ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 6 คน ประกอบด้วย พี่เลี้ยงกองทุน /หัวหน้าสำนักปลัดบริหารส่วนตำบล/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน/ รพ.สต.ปันแต /ชมรม อสม./ ชมรมผู้สูงอายุ
ผลลัพท์: 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud ของ สสจ.พัทลุง กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และได้ปรับวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน 2 โครงการ คือ
2.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
2.2 โครงการผู้สูงอายุ สดใส สมวัยด้วยสุข 5 มิติ

3. กำหนดวันอนุมัติโครงการ 11เมษายน 2565
tweet เมื่อ 2 ต.ค. 2565
08.30 ผู้เข้าประชุมลงทะเบียน ที่ประชุมเตรียมความพร้อม
09.00 นางสาวธมล มงคลศิลป์ คณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง กล่าวรายงานต่อประธานในที่ประชุม สมควร ปล้องอ่อน ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกงหรา เป็นประธานการประชุมกล่าวเปิดการการประชุมยกร่างแผนบูรณาการงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับ พชอ. และนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานของ พชอ.กงหรา
09.30 นายสมนึก นุ่นด้วง ประธานคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง แนวทางการขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับตำบล และข้อมูลกิจกรรมทางกายระดับประเทศในภาวะการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส
10.00 พักรับประทานอาหารว่าง (ร้านอาหารบังบีดีน)
10.20 นายไพทูรย์ ทองสม นางสาวธมล มงคลศิลป์ และนายสมนึก นุ่นด้วง เป็น Facilitator อำนวยการให้ที่ประชุมร่วมกันยกร่างแผนบูรณาการงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับ พชอ.
12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน (ร้านอาหารบังบีดีน)
13.00 นายไพทูรย์ ทองสม นางสาวธมล มงคลศิลป์ และนายสมนึก นุ่นด้วง เป็น Facilitator อำนวยการให้ที่ประชุมร่วมกันยกร่างแผนบูรณาการงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับ พชอ.
14.30 พักรับประทานอาหารว่าง (ร้านอาหารบังบีดีน)
14.50 อภิปราย/ซักถาม /ปิดการประชุม ตอบคำถามโดยคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง
ผลลัพท์: ผลผลิต
1. ผู้เข้าร่วมประชุม 38 คน
2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้และเข้าใจกระบวนการ และร่วมจัดทำแผน
3. ได้ ยกร่างแผนบูรณาการงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับ พชอ. โครงการที่ควรดำเนิน 28 โครงการ โครงการที่พัฒนาระดับตำบล 14 โครงการ (รายละเอียด) https://localfund.happynetwork.org/project/planning/130649
ผลลัพธ์
ทุกฝ่ายที่เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกำหนด แนวทางขับเคลื่อน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนให้ประชาชน Active ขับเคลื่อนสังคม Active
tweet เมื่อ 2 ต.ค. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
- ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
- ปรับ/พัฒนาโครงการ
- กำหนดวันอนุมัติโครงการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 5 คน ระบุ ..( เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน/ผู้ดูแลเด็ก ศพด./ ผู้เขียนโครงการ/พนักงานจ้าง /คณะทำงาน )
ผลลัพท์: 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะการณ์
2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน 1 โครงการ (ระบุ...)
2.1 ส่งเสริมกิจกรรมททางกายที่เพียงพอในผู้สูงอายุ ตำบลกงหรา
3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ เมษายน 2565
tweet เมื่อ 2 ต.ค. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
- ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
- ปรับ/พัฒนาโครงการ
- กำหนดวันอนุมัติโครงการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ๗ คน ประกอบด้วย พี่เลี้ยงกองทุน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน/ ผู้เขียนโครงการ/เจ้าหน้าที่สำนักปลัด/ชมรมผู้สูงอายุ/ครูศูนย์เด็กเล็ก
ผลลัพท์: 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัญหาของพื้นที่ และความต้องการของพื้นที่

2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน 2 โครงการ คือ
2.1 โครงการกิจกรรมทางกายเพียงพอ ในผู้ใหญ่ เทศบาลตำบลหารเทา
2.2 โครงการออกกำลังกาย ในชุมชน ตำบลหารเทา
ซึ่งชุดอนุกรรมการได้พิจารณา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 ได้อนุมัติในหลักการ และให้ผู้เขียนโครงการมาปรับรายละเอียดบางส่วน รวมกิจกรรมการดำเนินงาน

3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ วันที่ 8 เมษายน 2565