สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

Yuttipong Kaewtong
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 2 ต.ค. 2565
วางแผนงานเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ม.อ.ภูเก็ต และวางแผนประชาคม
ผลลัพท์: กลุ่มเป้าหมาย ม.อ.ภูเก็ต
สำรวจข้อมูล pa ก่อน /ในวันเวทีประชาคม ประมาณ 100 คน
- บุคลากร มอ. > แบบสอบถามออนไลน์
- นักศึกษา > แบบสอบถามออนไลน์
- ประชาคม 19 ชุมชน เชิญผู้นำชุมชน 19 แห่ง
- เทศบาลกระทู้
- สาธารณสุขกระทู้
- โรงเรียนในพื้นที่
- ประปา/พื้นที่อ่างเก็บน้ำ
- ผู้ประกอบการ
- โรงแรม
***********************************************
เวทีประชาคม
- เล่าให้ฟังว่ามีทุนอะไรบ้าง
- สถานการณ์ pa
- ตุ๊กตากิจกรรมที่สอดคล้องกับพื้นที่ / การใช้พื้นที่ / ผู้ใช้
- WS พื้นที่อื่นๆของ ม.อ. มีอาคารนี้เกิดกิจกรรมอะไรได้บ้าง
- ใครเป็นเจ้าภาพกิจกรรม
- แบ่งกลุ่มย่อย นักศึกษา / บุคลากร / ชุมชน ออกแบบให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้
- สำรวจ pa ในกลุ่มด้วย
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 2 ต.ค. 2565
วางแผนการติดตามความก้าวหน้างาน 2 ทีม ได้แก่ ทีม ม.อ.ภูเก็ต และทีมจุฬาฯ
ผลลัพท์: ติดตามความก้าวหน้าดังนี้
1. ผลสถานการณ์การมีกิจกรรมทั้ง 5 พื้นที่ ได้แก่ ม.อ.ภูเก็ต เขาหลัก ย่านเมืองเก่า ป่าตอง สะพานหิน
2. ผลการออกแบบด้านสถาปตยกรรม
3. กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน 5 พื้นที่
4. ความก้าวหน้างาน
5. แผนการใช้เงิน
*******************

พื้นที่ ม.อ. ภูเก็ต
จากพื้นที่สาธารณะใน มอ.ยังขาดการใช้ประโยชน์ให้เต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้พื้นที่เพื่อมีกิจกรรรมทางกายและการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้คนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี เช่น ใน ม.อ.มีศูนย์กีฬาแต่คนเข้ามาใช้ประโยชน์ยังน้อยอยู่ คนรอบๆ ม.อ.ยังไม่ได้มีส่วนร่วมเข้ามาใช้ประโยชน์
พื้นที่สาธารณะ ม.อ.ภูเก็ต เช่น
- ศูนย์กีฬา (มีฟิตเนส, เต้นแอโรบิค, สนามบอล, สนามเทนนิส, สนามบาส, สระว่ายน้ำ)
- อาคารเรียน
- หอพัก
- โรงแรม
- อ่างเก็บน้ำ
ส่วนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้ประโยชน์ มีดังนี้
- เครือข่ายผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
- อสม.
- เครือข่ายชุมชน/ชมรมกีฬา
- ประชาชนทั่วไปรอบๆ ชุมชน ม.อ.
- นักศึกษา
- บุคลากร
- ผู้ประกอบการ/Event

กิจกรรมทางกายที่สามารถทำได้ใน ม.อ.ภูเก็ต
- เดิน/วิ่ง
- กีฬา
- กิจกรรมนันทนาการ / การละเล่น
- กิจกรรมกลุ่ม
- มีชมรม / เครือข่ายมาใช้พื้นที่

การเข้ามาใช้พื้นที่เป็น ประจำ หรือ Event เป็นช่วงๆ

กระบวนการ
1. วิเคราะห์พื้นที่ใน ม.อ.ภูเก็ต ว่าสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกิจกรรมโปรแกรมอะไรได้บ้าง / และจะออกแบบพื้นที่อย่างไร
2. วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้ามาใช้ทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง
3. เก็บข้อมูลสถานการณ์ PA และระดมความคิดเห็นร่วมกันออกแบบการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ม.อ.ภูเก็ต

การเก็บข้อมูลสถานการณ์ PA (วางแผน: อยู่ไหน จะไปไหน ไปอย่าง ไปถึงหรือยัง)
วิธีการเก็บ > ประชุมแต่ละกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ PA / เป้าหมาย อยากให้สุขภาพดีขึ้นอย่างไร/ PA ดีขึ้นอย่างไร
(อยู่ไหน)
ประชุมแต่ละกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ PA / สถานการณ์สุขภาพ (จะไปไหน)
สุขภาพดีขึ้น ?
PA ที่เพียงพอเพิ่มขึ้น ?
(ไปอย่างไร)
จะมีกิจกรรมอะไร > มาออกแบบกิจกรรม
(ไปถึงหรือยัง)
ติดตามประเมินประเมินผล > ประชุมสรุปบทเรียน

4. ผล
4.1 Map พื้นที่ ม.อ. / รอบๆ ม.อ.
4.2 กลุ่ม stakeholder / กลุ่มเครือข่าย
4.3 โปรแกรมกิจกรรม
4.4 ผลการออกแบบสถาปนิค
4.5 ผลจากแบบสอบถาม PA
4.6 จัดเวที /ปรับแบบ/ทดลองใช้/นำไปใช้
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 2 ต.ค. 2565
ทีม pa สนส. ทีมสถาปนิกจุฬา ประชุมคุณหมอบัญชา ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ. เพื่อวางแผนงานโครงการ PA Masterplan ภูเก็ต
ผลลัพท์: - ได้แผนงานร่วมกันพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในจังหวัดภูเก็ต
- พื้นที่บริเวณรอบ รพ.อบจ.มีความสนใจจะดำเนินการทำพื้นที่สุขภาวะและอาหารปลอดภัย ทั้งนี้มีเครือข่าย รพสต.อีกจำนวน 21 แห่ง มีความสนใจในการดำเนินการต่อในประเด็นทีร่มกันหารือ
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 2 ต.ค. 2565
เปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูอาการ post covid แบบองค์รวม ที่เขาหลักพังงา ในพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะสวนสมุนไพร
ผลลัพท์: โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome แบบองค์รวมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ร่วมพัฒนาขึ้นโดยคณะการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ และภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำมาใช้รักษาดูแลกลุ่มผู้ป่วยผู้ที่ยังคงมีอาการผิดปกติยาวนานหลังจากหายจากเชื้อโควิดแล้ว โดยเน้นการดูแลแบบองค์รวมผสมผสานองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนตะวันตก เช่น การนวดกดจุดกระตุ้นการหายใจ การสุมยา การฝึกหายใจ สมาธิบำบัด กิจกรรมบำบัด และอาหารบำบัด เป็นต้น ซึ่งจากการที่ได้ทดลองนำโปรแกรมดังกล่าว ไปใช้เพื่อการรักษาผู้ป่วยอาสาสมัครจริง ณ สถานประกอบการในเครือโรงแรม La Vela เขาหลัก จังหวัดพังงา ผลปรากฏว่าสามารถช่วยลดความรุนแรงของอาการในผู้ป่วยกลุ่ม Post COVID syndrome ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม Post COVID Syndrome จำนวน 3 หลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบการ บุคลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง หวังยกระดับการบริการในสถานประกอบการสู่การเป็น medical wellness and tourism และกระตุ้นให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายใหม่ๆ ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 2 ต.ค. 2565
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสุชน ๑-๒ ชั้น ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
ผลลัพท์: แนวทางการขับเคลื่อนมติ 10.1 การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
1. กรมปกครองส่วนท้องถิ่น สปสช. กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารสุข สนับสนุนการยกระดับการพัฒนากลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
- ยกระดับกองุทนที่มีศักยภาพ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ สำหรับกองทุนในพื้นที่ใกล้เคียง
- ยกระดับการบูรณาการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ตำบลและรดับอำเภอ ให้ พชอ. และ พชต. เป็นกลไกสำคัญในเครือข่ายและในระบบสุขภาพชุมชน

2. กรมปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยสนับสนุนการขับเคลื่อนการนำแนวทางคู่มือการออกแบบการใช้พื้นที่สาธารณะส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะไปใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. กรุงเทพมหานคร สปสช.เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับ สสส. โดยสถาบันนโยบายนสาธารณะ ม.สงขลานครินทร์ ขยายพื้นที่การดำเนินงานในเขตสุขภาพ 13 กรุงเทพมหานคร (เลือกพื้นที่ต้นแบบ)
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 2 ต.ค. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีทักษะการทำแผน และการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 2
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมราชาบุระ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM https://zoom.us/j/9019029104
ผลลัพท์: 1. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
2. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯให้มีทักษะการทำแผน และการเขียนโครงการที่มีคุณภาพ อย่างน้อย 50 คน
3. ได้โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ จำนวนอย่างน้อย 25 โครงการ

- กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
โดย นางสาวพัณณ์วลัย โฉมยงค์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดราชบุรี
- แลกเปลี่ยนการปรับปรุงแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย
โดย ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ หัวหน้างาน สปสช.เขต 12 สงขลา และทีมพี่เลี้ยง จ.ราชบุรี
- แบ่งกลุ่มปรับปรุงแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่ายให้สมบูรณ์
โดย เครือข่าย กกท. กองทุนสุขภาพตำบลฯ จ.ราชบุรี และทีมพี่เลี้ยง สปสช.
- นำเสนอแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย
โดย ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ นักวิชาการ สปสช.เขต 12 สงขลา และทีมพี่เลี้ยง จ.ราชบุรี
- แบ่งกลุ่มปรับปรุงข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่ายให้สมบูรณ์
โดย ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ นักวิชาการ สปสช.เขต 12 สงขลา และทีมพี่เลี้ยง จ.ราชบุรี
- นำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย
โดย ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ นักวิชาการสปสช.เขต 12 สงขลา และทีมพี่เลี้ยง จ.ราชบุรี
- สรุป และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป
โดย นางสาวพัณณ์วลัย โฉมยงค์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดราชบุรี
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 2 ต.ค. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีทักษะการทำแผน
และการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 2
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง
และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM https://zoom.us/j/9019029104
ผลลัพท์: 1. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
2. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯให้มีทักษะการทำแผน และการเขียนโครงการที่มีคุณภาพ อย่างน้อย 50 คน
3. ได้โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ จำนวนอย่างน้อย 25 โครงการ

- กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
โดย นายณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดตรัง
- แลกเปลี่ยนการปรับปรุงแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย ผ่านเว็บไซต์ https://localfund.happynetwork.org/
โดย ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- แบ่งกลุ่มปรับปรุงแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่ายให้สมบูรณ์
โดย เครือข่าย กกท. กองทุนสุขภาพตำบลฯ จ.ตรัง และทีมพี่เลี้ยง สปสช.
- นำเสนอแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย
นำกระบวนการโดย ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- แบ่งกลุ่มปรับปรุงข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่ายให้สมบูรณ์
โดย ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมพี่เลี้ยงจังหวัดตรัง

- นำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย
โดย ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมพี่เลี้ยงจังหวัดตรัง

- สรุป และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป
โดย นายณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดตรัง
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 2 ต.ค. 2565
วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการทำแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ณ ห้องประชุมโรงแรม La Vela Khao Lak (ลาเวล่า เขาหลัก) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ผลลัพท์: - ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม และหลักการแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ทิศทางเป้าหมายระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สสส.

- นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ (เขต 1, 4, 10, 12 นำเสนอเขตละ 20 นาที)
โดย คณะทำงานพี่เลี้ยงฯ

- Workshop แบ่งกลุ่มตามเขต ถอดบทเรียนผลการทำแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
โดย คณะทำงานพี่เลี้ยงฯ
นำกระบวนการโดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ.

- Workshop แบ่งกลุ่มตามเขต ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนงานและโครงการกองทุนสุขภาพตำบลต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จำนวน 120 แห่ง
โดย คณะทำงานพี่เลี้ยงฯ
นำกระบวนการโดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ.

- การวางแผนการขยายพื้นที่ความร่วมมือคณะกรรมการปฏิรูปลานกีฬาสาธารณะ และการยกระดับการบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- Workshop แบ่งกลุ่มตามเขต ออกแบบแผนการดำเนินงานความร่วมมือคณะกรรมการปฏิรูปลานกีฬาสาธารณะและการยกระดับการบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่
โดย คณะทำงานพี่เลี้ยงฯ

- นำเสนอแผนการขยายพื้นที่ความร่วมมือคณะกรรมการปฏิรูปลานกีฬาสาธารณะและการยกระดับการบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. และคณะทำงานพี่เลี้ยงฯ

- สรุปผลการประชุมและวางแนวทางการดำเนินงานระยะถัดไป
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. และคณะทำงานพี่เลี้ยงฯ
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 2 ต.ค. 2565
กำหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีทักษะการทำแผน และการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา เวลา 9.00-16.30 น. ณ หอประชุมศาลาประชารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM https://zoom.us/j/9019029104
เป้าหมายการประชุม
1. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
2. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯให้มีทักษะการทำแผน และการเขียนโครงการที่มีคุณภาพ อย่างน้อย 50 คน
3. ได้โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ จำนวนอย่างน้อย 25 โครงการ
กำหนดการ
09.00 – 09.30 น. - ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ความร่วมมือคณะปฏิรูปประเทศด้านลานกีฬาสาธารณะ: การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โดย ผู้อำนวยการ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดราชบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 5 จังหวัดราชบุรี
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ (ผู้แทน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
09.30 – 10.30 น. - นำเสนอหลักการแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การทำแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และแผนของเครือข่าย
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.30 – 12.00 น. - ปฏิบัติการจัดทำแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
โดย ภาคีเครือข่าย กกท. สปสช. สสส.
นำกระบวนการโดย 1. ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ
2. ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.30 น. - นำเสนอหลักการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อขอทุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14.30 – 16.00 น. - ปฏิบัติการจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อขอทุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
โดย ภาคีเครือข่าย กกท. สปสช. สสส.
นำกระบวนการโดย 1. ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ
2. ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16.00 – 16.30 น. สรุป และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป
หมายเหตุ : พักเบรกและยืดเหยียดร่างกาย เวลาประมาณ 10.30 น. และ 14.30 น.
***โปรดนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาท่านละ 1 เครื่อง***
ผลลัพท์: การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีทักษะการทำแผน และการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 1 จังหวัดราชบุรี” ณ ห้องประชุมศาลาประชารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรีนี้

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยความร่วมมือกับ กับคณะปฏิรูปประเทศลานกีฬาสาธารณะ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่นำร่องของลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพ ให้มีทักษะการทำแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ซึ่งทางโครงการได้คัดเลือกจังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่นำร่อง
ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ชมรมเครือข่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี จำนวน 50 คน และกองทุนสุขภาพตำบลของ สปสช.จำนวน 112 กองทุน และภาคีเครือข่ายฯใสนจังหวัดราชบุรี ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มีทักษะการทำแผน และการเขียนโครงการที่มีคุณภาพ อย่างน้อย 50 คน และได้โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ จำนวนอย่างน้อย 25 โครงการ

การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอหรือให้ขยับตัวเคลื่อนไหวและมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ เช่น
- กิจกรรมทางกายในอาชีพ ขนของขึ้นลง เกี่ยวข้าว จับปลา
- การทำงานบ้าน/งานสวน/งานสนาม ในบริเวณบ้าน ทำงานบ้าน ทำครัว ล้างถ้วยชาม เช็ดถูกระจก ล้างขัดพื้น ถูบ้าน เก็บเกี่ยวดอกไม้/ผลไม้/ผัก ขุดดิน ตัดแต่งกิ่ง ดายหญ้า
- การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่เหนึ่ง เดินไปทำงาน ถีบจักรยานไปทำงาน เดินไปทำธุระ เดินขึ้นบันได
- กิจกรรมออกกำลังกาย เดินเล่น เดินทางไกล แอโรบิค ปีนเขา ถีบจักรยาน ว่ายน้ำ
ประโยชน์การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ทำให้คนมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรค ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง

การเรียนรู้เนื้อหาและกิจกรรมของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อได้นำกลับไปใช้ในการจัดทำแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และแผนของเครือข่าย และสามารถจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อขอทุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 2 ต.ค. 2565
กำหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนและข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

เป้าหมายการประชุม
- ได้โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ จำนวนอย่างน้อย 25 โครงการ
กำหนดการ
09.30 – 09.45 น.

กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
โดย ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดตรัง
09.45 – 10.30 น. แลกเปลี่ยนการปรับปรุงแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย ผ่านเว็บไซต์ https://localfund.happynetwork.org/
โดย ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 จังหวัดสงขลา และพี่เลี้ยงจังหวัดตรัง สนส.มอ.
10.30 – 11.30 น. แบ่งกลุ่มปรับปรุงแผนและข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่ายให้สมบูรณ์
(กรอกข้อมูลผ่านกระดาษและนำมากรอกในเว็บไซต์ https://localfund.happynetwork.org/)
โดย ภาคีเครือข่าย กกท.
นำกระบวนการกลุ่มโดย ทีมพี่เลี้ยงจังหวัดตรัง
11.30 – 12.00 น. - นำเสนอแผนและข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย ช่วงที่ 1
โดย ภาคีเครือข่าย กกท.
นำกระบวนการโดย ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 จังหวัดสงขลา และพี่เลี้ยงจังหวัดตรัง สนส.มอ.
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 15.30 น. แบ่งกลุ่มปรับปรุงข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่ายให้สมบูรณ์ (ต่อ)
(กรอกข้อมูลผ่านกระดาษและนำมากรอกในเว็บไซต์ https://localfund.happynetwork.org/)
โดย ภาคีเครือข่าย กกท.
นำกระบวนการกลุ่มโดย ทีมพี่เลี้ยงจังหวัดตรัง
15.30 – 16.30 น. - นำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย ช่วงที่ 2
โดย ภาคีเครือข่าย กกท.
นำกระบวนการโดย ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 จังหวัดสงขลา และพี่เลี้ยงจังหวัดตรัง สนส.มอ.
หมายเหตุ : พักเบรกและยืดเหยียดร่างกาย เวลาประมาณ 10.30 น. และ 14.30 น.
ผลลัพท์: วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 - 16.30 น.ณ โรงแรมเรือรัษฎา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคึเครือข่ายให้มีทักษะการทำแผนและการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 2 จังหวัดตรัง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากผู้แทนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 99 กองทุนจังหวัดตรัง และผู้นำการออกกำลังกายองค์กรเครือข่ายทั้ง 10 อำเภอ(85 คน)ในจังหวัดตรัง โดยมี ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 จังหวัดสงขลา และพี่เลี้ยงจังหวัดตรัง สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.มอ.) เป็นวิทยากรนำเสนอข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะ

ตรังเมืองกีฬา TRANG SPORTS CITY