สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

pareedah Kaewkrod
pareedah Kaewkrod เมื่อ 2 ต.ค. 2565
1.เริ่มกระบวนโดยทางพี่เลี้ยงได้กล่าวทักท้ายและวัตถุประสงค์
2.ให้ทางกลุ่มผู้รับทุนได้แนะนำความเป็นมาของกลุ่มและวัตถุประสงค์และการดำเนินงานที่ผ่านมา
3.การนำเสนอโครงการ PA ที่ผ่านดำเนินงานเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว
4.พี่เลี้ยงสอนกระบวนการบันทึกกิจกรรมผ่านระบบของโครงการผู้รับทุน
5.พี่เลี้ยงสอนการประเมินคุณค่าของโครงการ และวิธีการทำรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ
ผลลัพท์: ในการนำเสนอครั้งนี้ ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ได้มีกลุ่มผู้รับทุนมาเรียนรู้และปฏิบัติการจัดทำประเมินคุณค่าของโครงการ จำนวน 1 โครงการ และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยะรม จำนวน 1 โครงการ ดังนี้
1.กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง โดยอสม.ชุมชนเบตงฮูลู เป็นกลุ่มองค์กรที่ร่วมตัวของคนในชุมชนในเทศบาลเมืองเบตง ที่ทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน นำเสนอโครงการขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค ประจำปี 2564
2.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยะรม โดย ชมรมแอโรบิคบ้านจันทรัตน์ เป็นกลุ่มองค์กรที่ร่วมตัวของประชาชนในหมู่บ้าน นำเสนอโครงการอบรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค ประจำปี 2562
ซึ่งทางพีเลี้ยง PA ยะลา ได้มีการสอนการเข้าสู่ระบบของเว็บกองทุน ในการบันทึกกิจกรรมผ่านระบบโดยไม่ต้องใช้กระดาษ และสอนการประเมินคุณค่าของโครงการ ที่ดำเนินการที่ผ่านมา ซึ่งผลของการนั่งและทบทวนกิจกรรมผ่านการประเมินทางตัวแทนกลุ่มได้เห็น แนวทางการพัฒนาต่อยอดของการดำเนินกิจกรรมในอนาคตได้
ในส่วนของโครงการ PA ประจำปี 2656 ทางกองทุนและผู้รับทุนยังอยู่ในห้วงเวลาของการดำเนินงานอยู่ ซึ่งจะแล้วเสร็จกิจกรรมในช่วงประมาณเดือนมิถุนายน และบางโครงการยังอยู่ในขั้นตอนของการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
pareedah Kaewkrod เมื่อ 2 ต.ค. 2565
1.ประชุมติดตามการดำเนินงานแต่ละกองทุนที่รับผิดชอบ
2.หารือแนวทางการดำเนินงานเดือนพ.ค.2565
ผลลัพท์: ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที 4 วันที 13-05-65
1.การสร้างแผนกิจกรรม และโครงการPA แต่ละตำบล 18 ตำบล ตรวจความสมบูรณ์
1.1 รายละเอียดที่ยัง กองทุนระบบ ยังไม่เปลี่ยนแปลง
1.อำเภอรามัน : ยะ : เพิ่ม อบต.บาโงย / โกตาบารู / เนินงาม
2.อำเภรามัน : รูสลาม : เพิ่ม กอตอตือระ / กาลอ
3.อำเภอเบตง :ปารีดะ : เพิ่ม อบต.อัยเยอร์เวง (ตัดทต.ธารน้ำทิพย์)
4. อำเภอกรงปินัง นาดินร์ : เพิ่ม อบต.ปุโรง
5.อำเภอบันนังสตา : อิสมาแอล : เพิ่ม ทต.บันนังสตา
6.อำเภอเมืองยะลา : มาเรียม : ตัด ทต.บุดี
2.การลงข้อมูลในระบบ กิจกรรมทีผ่านมา (รูปและรายงาน)
เหลือ กิจกรรมการประชุม ครั้ง 1 และ 2 และ 4
3.วางแผนกิจกรรมเดือนพ.ค.2565
ประเด็นปัญหาของทีมยะลา ในการดำเนินกิจกรรมที่คงเหลือ 3 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมติดตาม หนุนเสริม 2.กิจกรรมประเมินคุณค่า 3. กิจกรรมถอดบทเรียน
เรื่องการดำเนินกิจกรรมและโครงการในกองทุน ณ ตอนนี้ หลายกองทุนเพิ่มจะผ่านการอนุมัติ และช่วงดำเนินกิจกรรม
ในเรื่องนี้ ขอหารือกับ พีเปิล ในการดำเนินกิจกรรมในแล้วเสร็จ

4.วาระอื่นๆ
อยากให้ทางน้องปริมช่วยสรุปรายจ่ายของแต่ละกิจกรรม ว่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไรและคงเหลือเท่าไหร เพื่อในการปรับแผน กิจกรรม
pareedah Kaewkrod เมื่อ 2 ต.ค. 2565
พี่เลี้ยงลงพื้นที่จัดทำพัฒนาโครงการผ่านระบบกองทุนในประเด็น ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย(PA) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล และผู้ข้อรับทุนโครงการในแต่ละกองทุน โดยจะมีกระบวนการโดย
1.เริ่มด้วยการกล่าววัตถประสงค์ และให้ผู้เข้าร่วมออกกำลังกาย
2.การอธิบายให้ความรู้ การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย PA มีมากกว่าการออกกำลังกาย
3.ทบทวน สร้างความเข้าใจการเขียนโครงการ ในการขอสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบล
4.ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการผ่านเว็บไซต์ แบ่งกลุ่มเขียนโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่กองทุนเป็น facilitator กลุ่ม/กองทุน และคณะทำงานเป็นพี่เลี้ยง
4.นำเสนอโครงการ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปผล และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป
ผลลัพท์: 1. ผู้รับทุนกองทุนสุขภาพตำบลมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
2. ผู้ขอรับทุนกองทุนสุขภาพตำบล มีทักษะ สามารถเขียนโครงการ/กิจกรรมทางกาย ออกแบบกิจกรรมได้สอดคล้องกับประเด็นปัญหา
3.ในการพัฒนาโครงการในกองทุนสุขภาพตำบล ในพื้นที อำเภอเบตง มี 3 กองทุนเข้าร่วม คือ
1.กองทุนสุขภาพตำบลอัยเยอร์เวง
2.กองทุนสุขภาพตำบลยะรม
3.กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง
5.สำหรับผู้ขอรับทุนที่เข้าร่วม ในครั้งนี้ คือ
1.ชมรม/กลุ่ม
2. ครูโรงเรียนตาดีกา
3.กองสาธารณสุข อบต.
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.
5.เจ้าหน้าที่เทศบาล/อบต