สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

Air.yala
Air.yala เมื่อ 2 ต.ค. 2565
1.เริ่มกระบวนโดยทางพี่เลี้ยงได้กล่าววัตถุประสงค์และทักท้าย
2.ให้ทางกลุ่มผู้รับทุนได้แนะนำความเป็นมาของกลุ่มและวัตถุประสงค์และการดำเนินงานที่ผ่านมา
3.การนำเสนอโครงการ PA ที่ผ่านดำเนินงานเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว
4.พี่เลี้ยงสอนกระบวนการบันทึกกิจกรรมผ่านระบบของโครงการผู้รับทุน
5.พี่เลี้ยงสอนการประเมินคุณค่าของโครงการ และวิธิการทำรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ
ผลลัพท์: ในการนำเสนอครั้งนี้ ทางกองทุนสุขภาพตำบลบาเจาะ ได้มีกลุ่มผู้รับทุนมาเรียนรู้และปฎิบัติการจัดทำประเมินคุณค่าของโครงการ ทั้งหมด 2 โครงการ จาก 2 กลุ่มองค์กร คือ
1.กลุ่ม Kampung ku sihat คนรุ่นใหม่สร้างเสริมสุขภาพชุมชน ม.2 เป็นกลุ่มองค์กรที่ร่วมตัวของคนในชุมชนที่ทำงานด้านสายสาธารณสุข ในองค์กรต่างๆในพื้นที 3 จชต.ภาคใต้ ที่อยู่ในพื้นทีตำบลบาเจาะ โดยจะเน้นพัฒนากลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในพื้นที
2.กลุ่มคอลอกาเอ รวมใจ ห่วงใยสุขภาพ เป็นกลุ่มที่รวมตัวของครูโรงเรียนตาดีกา โดยมีโต๊ะอีหม่ามมัสยิดเป็นประธานกลุ่ม โดยกลุ่มมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนในพื้นที โดยเฉพาะกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษา ในการยกระดับศักยภาพและแก้ปัญหาต่างๆ
ซึ่งทางพีเลี้ยง PA ยะลา ได้มีการสอนการเข้าสู่ระบบของเว็บกองทุน ในการบันทึกกิจกรรมผ่านระบบโดยไม่ต้องใช้กระดาษ และสอนการประเมินคุณค่าของโครงการ ที่ดำเนินการที่ผ่านมา โดยมี 2 โครงการ คือ (1)โครงการอบรมทักษะด้านกีฬาเด็กและเยาวชนในชุมชน(โครงการต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5 ระหัส 63-L4127-2-18 โดยกลุ่มคอลอกาเอ รวมใจ ห่วงใยสุขภาพ (2)โครงการ สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ( young @heart smart senior สัญจรตำบลบาเจาะ ) ระหัส 63-L4127-2-19 ซึ่งผลของการนั่งและทบทวนกิจกรรมผ่านการประเมินทางตัวแทนกลุ่มได้เห็น แนวทางการพัฒนาต่อยอดของการดำเนินกิจกรรมในอนาคตได้
Air.yala เมื่อ 2 ต.ค. 2565
ระเบียบวาระการประชุม
1.แนะนำทีมและพื้นที
2.แนะนำการใช้ระบบ
3.กระบวนการดำเนินกิจกรรมทีผ่านมา
4.แผนการดำเนินกิจกรรมต่อไป
ผลลัพท์: สรุปการประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย PA ครั้งที่ 2 จังหวัดยะลา
วันที 31 ธันวาคม 2564
ณ.ห้องประชุม อเมซอน ผังเมือง 4 อ.เมือง จ.ยะลา
ระเบียบวาระการประชุม
1.แนะนำทีมและพื้นที ซึ่งทางพี่เลี้ยงทีมยะลา ได้รับดึงพี่เลี้ยงคนใหม่ของพื้นที อำเภอรามันเจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชน อบต.บาโงย คือ นางสาวนูรียะ๊ แทน เจ้าหน้าทีอบต.บือมัง ที่เคยรับที่จะมาเป็นพี่เลี้ยง PA ยะลา เนื่องจากพี่เลี้ยงคนเดิมไม่สะดวกที่จะเข้า ในการพัฒนากองทุนอื่นๆ
2.แนะนำการใช้ระบบ ทางคุณอิสมาแอล ได้ มีการแนะนำระบบของกองทุนสุขภาพตำบลสปสช.เพื่อในการใช้งานพัฒนาโครงการประเด็นกิจกรรมทางกาย PA พร้อมกับการคัดเลือกพื้นที่ใหม่สำหรับพี่เลี้ยงในอำเภอรามัน พื้นที 18 กองทุน นำร่อง PA จังหวัดยะลา
อำเภอเมือง (มาเรียม : ทต.นครยะลา / ทต.สะเตงนอก / ทต.ยุโป)
อำเภอกรงปินัง (นาร์ดิน : อบต.สะเอะ / อบต.ปุโรง / อบต.ห้วยกระทิง)
อำเภอบันนังสตา ( แอ : อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ /ทต.บันนังสตา / อบต.บาเจาะ)
อำเภอรามัน ( รุสลาม : อบต. กอตอตือร๊ะ /อบต.กาลอ / อบต.ตะโละหะลอ)
อำเภอรามัน ( นูรียะ : อบต.บาโงย / อบต.เนินงาม / ทต.โกตาบารู)
อำเภอเบตง (กะดะห์ : ทต.เบตง / อบต.อัยเยอรเวง / อบต.ยะรม)
3.กระบวนการดำเนินกิจกรรมทีผ่านมา
จากการดำเนินกิจกรรมของการประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการทำงานในพื้นที่ เพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 18 กองทุน ปี 65 ซึ่งได้มีการจัด วันที 15 ธ.ค.2564 จาก18 กองทุนที่เข้าร่วม ขาด 2 กองทุนในกลุ่มเป้าหมาย คือ 1.อบต.เนินงาม 2.อบต.บือมัง ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาต่อไปต้องให้ทางพี่เลี้ยงเข้าไปหนุนเสริมในการสร้างความเข้าใจในเรื่องของ PA ในแต่ละกองทุนโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกองทุนเป้าหมายใหม่
4.แผนการดำเนินกิจกรรมต่อไป
ทางทีมพี่เลี้ยงจังหวัดยะลาในการจัดทำแผนการใช้งบประมาณและแผนกิจกรรมตลอดโครงการของ PA ในการเสริมกองทุนทั้ง 18 กองทุนด้วยพี่เลี้ยงจะแต่ละคนจะมีการรับผิดชอบคนละ 3 กองทุนในการส่งเสริม โดยจะมีการทำกิจกรรมในแต่ละรุ่นตามพื้นที่และอำเภอเพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมออก
Air.yala เมื่อ 2 ต.ค. 2565
การประชุมทบทวนการดำเนินกิจกรรมที่ผ่าน และการประชุมวางแผนงานออกแบบกิจกรรมช่วงเดือนมีนาคม 2565 - เดือน เมษายน 2565
ผลลัพท์: 1.ทีมพี่เลี้ยงกองทุน Pa จังหวัดยะลา ได้รับทราบแนวทางการดำเนินกิจกรรมในอนาคต
2.ทีมงานพี่เลี้ยงได้ร่วมว่างแผนงานและกำหนดตารางการดำเนินงานกิจกรรมหนุนเสริมของกองทุนในพื้นที
3.ได้แผนงานและกิจกรรมของเดือน มีนาคม - เมษายน 65
Air.yala เมื่อ 2 ต.ค. 2565
การประชุมได้มีการเรียนเชิญตัวแทนเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบกองทุนสุขภาพตำบล กองทุนละ 3 ท่าน โดยมีเจ้าหน้าทีรับผิดชอบกองทุน เจ้าหน้าที คีย์ข้อมูล และกรรมการกองทุน และเข้าร่วม ทั้งหมด 18 กองทุน ในพื้นทีจังหวัดยะลา ซึ่งกกระบวนการอบรม โดยจัด 1 วัน ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้
1. เริ่มด้วยการกล่าวต้อนรับและชี้แจ้งวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงาน
2.วิทยากรให้ความรู้ ประเด็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย PA
3.อธิบายแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพตำบล แผนกิจกรรมทางกาย
4.ฝึกปฎิบัติการจัดแผนและทบทวนแผนกิจกรรมทางกายผ่านเว็บไซต์
4.นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /สรุปผล
5.ชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานต่อไป
ผลลัพท์: 1.ผู้รับชอบกองทุนสุขภาพตำบลมีความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
2.ผู้รับผิดชอบกองทุนสุขภาพตำบล มีทักษะ สามารถจัดทำแผนกิจกรรมทางกาย
Air.yala เมื่อ 2 ต.ค. 2565
พี่เลี้ยงลงพื้นที่จัดทำพัฒนาโครงการผ่านระบบกองทุนในประเด็น ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย(PA) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล และผู้ข้อรับทุนโครงการในแต่ละกองทุน โดยจะมีกระบวนการโดย
1.เริ่มด้วยการกล่าววัตถประสงค์ และให้ผู้เข้าร่วมออกกำลังกาย
2.การอธิบายให้ความรู้ การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย PA มีมากกว่าการออกกำลังกาย
3.ทบทวน สร้างความเข้าใจการเขียนโครงการ ในการขอสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบล
4.ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการผ่านเว็บไซต์ แบ่งกลุ่มเขียนโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่กองทุนเป็น facilitator กลุ่ม/กองทุน และคณะทำงานเป็นพี่เลี้ยง
4.นำเสนอโครงการ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปผล และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป
ผลลัพท์: 1. ผู้รับทุนกองทุนสุขภาพตำบลมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
2. ผู้ขอรับทุนกองทุนสุขภาพตำบล มีทักษะ สามารถเขียนโครงการ/กิจกรรมทางกาย ออกแบบกิจกรรมได้สอดคล้องกับประเด็นปัญหา
3.ในการพัฒนาโครงการในกองทุนสุขภาพตำบล ในพื้นที อำเภอบันนังสตา มี 3 กองทุนเข้าร่วม คือ 4.กองทุนสุขภาพตำบลบาเจาะ 2.กองทุนสุขภาพตำบลตาเนาะปูเต๊ะ 3.กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลบันนังสตา
5.สำหรับผู้ขอรับทุนที่เข้าร่วม ในครั้งนี้ มีกลุ่ม 1.ชมรม อสม 2. ครูโรงเรียนตาดีกา 3.กองสาธารณสุข อบต. 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.