สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

marokee vohleng
marokee vohleng เมื่อ 2 ต.ค. 2565
การดำเนินงานการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานกิจกรรมทางกาย(PA) และนำเสนอที่ละกลุ่มของกองทุนฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 จำนวน 6 กองทุน
รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 จำนวน 6 กองทุน
ผลลัพท์: การดำเนินงานการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานกิจกรรมทางกาย(PA) และนำเสนอที่ละกลุ่มของกองทุนฯ จังหวัด โดยสรุป ทุกกองทุนฯ ทั้ง 12 กองทุนสามารถถอดบทเรียนกิจกรรมทางกาย ดังนี้
1.กองทุนปูยุด ถอดบทเรียนโครงการกิจกรรมออกกำลัยกาย ขยับกายสบายชีวาตำบลปูยุด
2.กองทุนตาลีอายร์ ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (กิจกรรมเต้นแอโรบิค)
3.กองทุนปุโละปุโย ถอดบทเรียนโครงการขยับกายใส่ใจสุขภาพวัยทำงานตำบลปุโละปุโย
4.กองทุนตันหยงลุโละ ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาพขยับกาย สบายชีวี
5.กองทุนตะลุโบะ ถอดบทเรียนโครงการขยับกาย สบายชีวี ด้วยปันจักสีลัต ตำบลตะลุโบะ
6.กองทุนเทศบาลตำบลหนองจิก ถอดบทเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฟุตซอลชุมชนย่านมัสยิด
7.กองทุนเทศบาลตำบลยะหริ่ง ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมการขยับกายสบายชีวาด้วย10ท่ารำด้วย
ไม้พลองในผู้อายุและสตรี ชุมชนหน้าวัง เทศบาลตำบลยะหริ่ง
8.กองทุนยาบี ถอดบทเรียนโครงการคนสามวัยตำบลยาบี ขยับกายเพื่อสุขภาพ
9.กองทุนตุยง ถอดบทเรียนโครงการเยาวชนเข้มแข็ง รักตัวเอง รักบ้านเกิด
10.กองทุนตะโละกาโปร์ ถอดบทเรียนโครงการผู้สูงอายุขยับกาย สร้างรายได้จากดอกหญ้า
11.กองทุนบางตาวา ถอดบทเรียนโครงการขยับกาย สลายพุง ฝึกจิต พิชิตโรค
12.กองทุนคอลอตันหยง ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาพสานสัมพันธ์ห่างไกลยาเสพติด
โดยกองทุนดังกล่าวสามารถสรุปประเด็นที่ได้รับประโยชน์จากการ ดำเนินกิจกรรมทางกาย ( PA )ในแต่ละโครงการ พร้อมดำเนินงานต่อยอดในปีต่อๆไป เพื่อการลดโรคของกลุ่มเป้า สร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองและสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ให้ประชาชนในชุมชนต่อไป
marokee vohleng เมื่อ 2 ต.ค. 2565
อบรม เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบกองทุนฯ อำเภอหนองจิก /อำเภอเมือง/อำเภอยะหริ่ง จำนวน 60 คน เพื่อสรุปโครงการ ผลการปฏิบัติงาน ประเมินคุณค่า ลงข้อมูลงาน PA โดยผ่าน Website กองทุนตำบล
ผลลัพท์: เวลา 9.00 นายมะรอกี เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดติดตามงานกิจกรรมทางกาย ของกองทุนจังหวัดปัตตานี โดยมีการบรรยายการดำเนินงานสรุปโครงการ ผลการปฏิบัติงาน และ ประเมินคุณค่าโครงการงาน PA โดยผ่าน Website กองทุนตำบล จากววิทยากรทั้ง 2 ท่าน โดยสรุป ทุกกองทุนฯ ทั้ง 12 กองทุนอยู่ในช่วงของการดำเนินโครงการกิจกรรมทางกาย ส่วนกองทุนที่ดำเนินโครงการกิจกรรมทางกาย ที่แล้วเสร็จไป 1 โครงการ คือ กองทุนเทศบาลตำบลหนองจิก
โดยให้แต่ละกองทุนอยู่ในช่วงของการดำเนินโครงการกิจกรรมทางกาย ดังนี้
1.กองทุนปูยุด จำนวน 1 โครงการ
2.กองทุนตาลีอายร์ จำนวน 1 โครงการ
3.กองทุนปุโละปุโย จำนวน 1 โครงการ
4.กองทุนตันหยงลุโละ จำนวน 2 โครงการ
5.กองทุนตะลุโบะ จำนวน 2 โครงการ
6.กองทุนเทศบาลตำบลหนองจิก จำนวน 2 โครงการ
7.กองทุนเทศบาลตำบลยะหริ่ง จำนวน 2 โครงการ
8.กองทุนยาบี จำนวน 1 โครงการ
9.กองทุนตุยง จำนวน 6 โครงการ
11.กองทุนบางตาวา จำนวน 2 โครงการ
12.กองทุนคอลอตันหยง จำนวน 2 โครงการ

โดยกองทุนดังกล่าวจะเร่งดำเนินกิจกรรมทางกายให้แล้วเสร็จภายใน เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 นี้

เวลา 16.00 นายมะรอกี เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม
marokee vohleng เมื่อ 2 ต.ค. 2565
การตรวจสอบข้อมูลแผนงาน PA ของกองทุนฯผ่าน Website
แก้ไขข้อมูลแผนงาน PA และโครงการ PA ที่ผ่านการอนุมัติแล้วWebsite
ผลลัพท์: วันที่ 15 มีนาคม 2565
ณ สถานที่ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาดีการตำบลดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
เวลา 9.00 นายมะรอกี เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดติดตามงานกิจกรรมทางกาย ของกองทุนจังหวัดปัตตานี โดยกองทุนที่ยังไม่อนุมัติโครงการคือ
กองทุนบางตาวา กองทุนคอลอตันหยง กองทุนตาลีอายร์ โดยกองทุนดังกล่าวจะเร่งอนุมัติให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 นี้
เวลา 9.15 น.นายอับดุลรอซัค กุลตามาและนายแวอูเซ็ง แวสาและ พี่เลี้ยงระดับจังหวัด
เปิดข้อมูลงานแผนงาน PA ผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่ช่วงเวลา 9:15 น. จนถึงเวลา 12:00 น
โดยให้แต่ละกองทุนเพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้
1.กองทุนปูยุด เพิ่มเติมตัวจำนวนตัวเลขในสถานการณ์
2.กองทุนตาลีอายร์ เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากรและเพิ่มโครงการที่ควรได้รับงบประมาณ
3.กองทุนปุโละปุโย เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากรและเพิ่มโครงการที่ควรได้รับงบประมาณ
4.กองทุนตันหยงลุโละ เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร
5.กองทุนตะลุโบะ เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร
6.กองทุนเทศบาลตำบลหนองจิก เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร
7.กองทุนบางตาวา เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร
8.กองทุนยาบี เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร
9.กองทุนคอลอฯ เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร และคำนวณเป็นจุดทศนิยม
10.กองทุนตะโละกาโปร์ เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร

เวลา 13.30 ช่วงภาคบ่ายวิทยากรให้ผู้รับการอบรมหาข้อมูลประชากรจากโปรแกรม HDC รายตำบลเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลสถารการณ์ต่อไป โดยมีวิทยากรคอยให้คำปรึกษาและแนะนำ สุดท้ายก่อนจะปิดการประชุมได้ให้ทุกกองทุนสามารถข้อมูลเพิ่มเติม ในกองทุนตัวเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีพี่เลี้ยงช่วยตรวจสอบและเช็คความเรียบร้อย

เวลา 16.00 นายมะรอกี เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม
marokee vohleng เมื่อ 2 ต.ค. 2565
พัฒนากลไกการทำงานของกองทุนตำบลนำร่อง จำนวน 12 กองทุน
1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานพี่เลี้ยง
2. พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง พัฒนาโครงการ และติดตามประเมิน
3. ฝึกปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website
ประกอบด้วย- เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบกองทุนฯ อำเภอหนองจิก /อำเภอเมือง/อำเภอยะหริ่ง
- ผู้รับงบจากกองทุนตำบล ๆ ละ 3 คน
- พี่เลี้ยงกองทุนตำบลจำนวน 12 คน
- จนท.คีย์ข้อมูล 12 คน
ผลลัพท์: สามารถพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง ผู้รับงบประมาณ ให้ลงข้อมูลผ่านทาง Website เกี่ยวกับแผนงานกิจกรรมทางกาย การเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนในพื้นที่ตัวเองได้
เวลา 9.00 นายมะรอกี เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดที่มาของแผนงานกิจกรรมทางกาย ของจังหวัดปัตตานี
เวลา 9.15 น.นายอับดุลรอซัค กุลตามาและนายฮาริส กาซอ พี่เลี้ยงระดับจังหวัด
สอนวิธีการลงแผนงาน PA ผ่านเว็บไซต์แต่ช่วงเวลา 9:15 น. จนถึงเวลา 12:00 น

เวลา 13.30 ช่วงภาคบ่ายวิทยากรให้ผู้รับการอบรมและฝึกการเขียนโครงการแผนงาน PA และให้สามารถลงเว็บไซต์ได้ โดยมีวิทยากรคอยให้คำปรึกษาและแนะนำ สุดท้ายก่อนจะปิดการประชุมได้ให้ทุกกองทุนสามารถลงแผนงาน PA และเขียนโครงการ ของบประมาณในกองทุนตัวเองให้แล้วเสร็จภาย
ในวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยมีพี่เลี้ยงช่วยตรวจสอบและเช็คความเรียบร้อย

เวลา 16.00 นายมะรอกี เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม
marokee vohleng เมื่อ 2 ต.ค. 2565
แนะนำพื้นที่ตำบล/ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการอบรมแผนงานกิจกรรมทางกาย ( PA )
สร้างความเข้าใจประเด็น
- ความสำคัญของแผนงาน PA กับความสำเร็จในการดำเนินโครงการ
- กลไกการทำงานแผนงาน PA โดยใช้พี่เลี้ยงกองทุน
ผลลัพท์: เวลา 9.00 น. นายมะรอกี เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดที่มาของแผนงานกิจกรรมทางกาย ของจังหวัดปัตตานี
นายอับดุลรอซัค กุลตามา พี่เลี้ยงระดับจังหวัด ได้แนะนำพี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานีทั้ง 4 ท่าน และแนะนำกองทุนต้นแบบ กองทุนเกลอ ในการดำเนินงานแผนงานกิจกรรมทางกายครบทั้ง 12 แห่งของจังหวัดปัตตานี
นายแวอูเซ็ง แวสาและ พี่เลี้ยงระดับจังหวัด เน้นความสำคัญของแผนงาน PA โดยแจ้งถึงสาเหตุสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆจากประเด็นปัญหาการขาดการออกกำลังกาย สาเหตุจากการรับประทานอาหารจานด่วนในสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาการพักผ่อนไม่เพียงพอ ปัญหาสุขภาพจิต และการเตรียมข้อมูลต่างๆเพื่อลงในเวปไซด์ในการประชุมครั้งต่อไป
นายฮาริส กาซอ พี่เลี้ยงระดับจังหวัด กลไกการทำงานแผนงาน PA โดยใช้พี่เลี้ยงกองทุน โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนนำร่องที่มีศักยภาพ เป็นพี่เลี้ยงของกองทุนตัวเอง เช่น ผอ. กองสาสุขและสิ่งแวดล้อม หรือหัวหน้าสำนักปลัด เป็นต้น
การสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยใช้หลัก ottawa charter คือ
1. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
2. สร้างทักษะให้เจ้าหน้าที่
3. การสร้างนโยบายในชุมชน
4. การสร้างสถานที่เที่ยวที่อื่นต่อการออกกำลังกาย
5.การปรับระบบบริการ
15.30 น. ตัวแทน จนท.กองทุนตำบลตะลุโบะ สอบถามประเด็นการของบประมาณในการทำโครงการกิจกรรมทางกาย ของหน่วยงานใน อบต. สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร
16.00 น. นายมะรอกี เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม
marokee vohleng เมื่อ 2 ต.ค. 2565
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมทางกาย ( PA )ภาพรวมของจังหวัดปัตตานี พร้อมแบ่งความรับผิดในการดูแลกองทุนให้พี่เลี้ยงแต่ละคน..
ผลลัพท์: มีการวางแผนการอบรมกิจกรรมทางกาย ( PA ) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 64 ถึงเดือนสิงหาคม 2565 รวมทั้งหมด 6 ครั้ง และแบ่งมอบหมายความรับผิดชอบให้กับพี่เลี้ยงดังนี้
1.นายมะรอกี เวาะเลง รับผิดชอบกองทุนทต.หนองจิก ,กองทุนคอลอตันหยง ,กองทุนปุโละปุโย
2.นายแวอูเซ็ง แวสาและ รับผิดชอบกองทุนตำบลตุยง ,กองทุนยาบี ,กองทุนบางตาวา
3.นายอับดุลราซัค กุลตามา รับผิดชอบกองทุนตำบลยะหริ่ง ,กองทุนตาลีอายร์ ,กองทุนตะโละกาโปร์
4.นายอาริส กาซอ รับผิดชอบกองทุนปูยุด ,กองทุนตะลุโบะ ,กองทุนตันหยงลุโละ