สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ธนพนธ์ จรสุวรรณ
ธนพนธ์ จรสุวรรณ เมื่อ 2 ต.ค. 2565
เวลา 09.30 - 10.00 น. ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 12 กองทุน

เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะพี่เลี้ยงโครงการ ทบทวนและสรุปขั้นตอน การจัดทำแผนงาน แผนเงิน พัฒนาโครงการ สรุปโครงการ และประเมินคุณค่าโครงการ

เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 16.00 น. กองทุนนำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมทางกายของกองทุน ดังนี้

- ทต.บ้านนา กิจกรรมทางกายลดพุง ลดโรค บ้านบ่อต้นแซะ คนสามวัยใส่ใจการออกกำลังกายฯ

- อบต.ขุนตัดหวาย การส่งเสริมสุขภาพเพิ่มกิจกรรมทางกายใส่ใจการออกกำลังกาย การเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID)

- อบต.ท่าหมอไทร บริหารกายให้ได้เหงื่อเพื่อสุขภาพบ้านหัวควน บ้านหัวควนครอบครัวสัมพันธ์ป้องกันลูกติดยา ปี 2564

- อบต.สะกอม หงวย(ขยับ) วันละนิด เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีกว่า การป้องกันและแก้ไขปญหาโรคระบาดไวรัสโคโรน่าระลอกใหม่

- อบต.ตลิ่งชัน หนูน้อยวัยใส ห่วงใยสุขภาพ ศพด.บ้านป่างาม ปี 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่างามมีคุณภาพและปลอดโรค ปี 2564

- อบต.นาหว้า หนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ การเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุลดการเกิดโรคจากอุบัติเหตุ

- อบต.สะพานไม้แก่น ส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายแก่บุคลากร อบต.สะพานไม้แก่น การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)ในโรงเรียน

- อบต.น้ำขาว ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ

- อบต.จะโหนง เสริมสร้างสุขภาพดีด้วยกิจกรรมทางกายบ้านปากช่อง ส่งเสริมการออกกำลงกายบ้านทุ่งส้าน

- อบต.ป่าชิง ส่งเสริมกิจกรรมทางกายบ้านดอนไฟ ขยับกาย สบายชีวี (เต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ)

- อบต.เกาะสะบ้า ส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยการเต้นแอโรบิคบ้านหัวสวน อาหารเช้าอิ่มท้องเพื่อน้องโรงเรียนบ้านโคกพยอม

- อบต.ฉาง สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ เพิ่มกิจกรรมทางกายตำบลฉาง การส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรปลูกผักและผลไม้
ผลลัพท์: - จำนวนกองทุนที่เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรม PA. จำนวน 12 กองทุน จำนวน 30 คน
- แต่ละกองทุนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
- มีโครงการต้นแบบกิจกรรมทางกายเกิดขึ้นนทุกองทุนทั้ง 12 กองทุน
ธนพนธ์ จรสุวรรณ เมื่อ 2 ต.ค. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ในเวปไซด์กองทุน สปสช.
เวลา 09.00-09.30 น.
- เปิดการประชุม ฯ โดย นายจำรอง บุลวรรณ์ นายก อบต.คลองเปียะ
เวลา 09.30 - 10.30 น.
- ทบทวนการจัดทำแผนกิจกรรมทางกาย
- การพัฒนาโครงการในระบบ
เวลา 10.30 - 12.00 น.
- การลงบันทึกกิจกรรม ลงในระบบ
เวลา 12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 15.30 น.
การสรุปโครงการ
- ผลการดำเนินงาน
- ประเมินคุณค่า
- รายงานการเงิน
- รายงานฉบับสมบูรณ์
เวลา 15.30 - 16.00 น.
- สรุปผลการประชุม
- ปิดการประชุม
ผลลัพท์: 1. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน
- พี่เลี้ยงโครงการ/คณะทำงาน จำนวน 7 คน
- ผู้ได้รับทุนจากกองทุนและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 33 คน
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารบันทกกิจกรรม สรุปโครงการ รายงานฉบับสมบูรณ์ ได้
ธนพนธ์ จรสุวรรณ เมื่อ 2 ต.ค. 2565
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมทางกายกองทุนต้นแบบกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)
ผลลัพท์: ผู้เข้าร่วมประชุมจาก พชอ. 21 คน
ผู้เข้าร่วมประชุมจาก กองทุนตำบล 29 คน.
ผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้ขอรับทุน 15 คน
โครงการกิจกรรมต้นแบบเพื่อทำสารคดีเรื่องเล่า 12 โครงการ
ธนพนธ์ จรสุวรรณ เมื่อ 2 ต.ค. 2565
ลงพื้นที่กองทุนต้นแบบตำบลขุนตัดหวาย ท่าหมอไทร น้ำขาว
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมทางกาย
เตรียมความพร้อมพื้นที่กำหนดเรียนรู้
ลงสถานที่จริง
ผลลัพท์: มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 29 คน
กำหนดเป็นพื้นที่เรียนรู้กิจกรรมทางกาย
ธนพนธ์ จรสุวรรณ เมื่อ 2 ต.ค. 2565
ลงพื้นที่กองทุนต้นแบบตำบลจะโหนง นาหว้า ป่าชิง
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมทางกาย
เตรียมความพร้อมพื้นที่กำหนดเรียนรู้
ผลลัพท์: มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 18 คน
กำหนดเป็นพื้นที่เรียนรู้กิจกรรมทางกาย
ธนพนธ์ จรสุวรรณ เมื่อ 2 ต.ค. 2565
ประชุมกองทุนต้นแบบร่วมกันทุกกองทุน ณ ห้องประชุมชวาวงศ์ ที่ว่าการอำเภอจะนะ
กองทุนแต่ละแห่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการกิจกรรมทางกาย
กองทุนกำหนดพื้นที่เรียนรู้ ที่สามารถกำหนดเป็นพื้นที่ต้นแบบได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกองทุน
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
ผลลัพท์: มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 32 คน
พื้นที่ต้นแบบมีความพร้อมในการกำหนดเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ 8 กองทุน
ธนพนธ์ จรสุวรรณ เมื่อ 2 ต.ค. 2565
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)และส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ของอำเภอจะนะ วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ ห้องประชุมชวาวงศ์ ที่ว่าการอำเภอจะนะ
เวลา 09.00 – 09.30 น. - พิธีเปิด
เวลา 09.30 – 12.00 น. - การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ความหมายและความสำคัญของการจัดทำแผน
เวลา 13.00 – 16.00 น. - การจัดทำแผนกองทุน ฯ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในระบบของกองทุน ฯ ผ่านเวปไซด์กองทุน การจัดทำแผนสิ่งแวดล้อม อาหารและโภชนาการ แผนกิจกรรมทางกาย การจัดทำแผนอำเภอในระบบของกองทุน ฯ ผ่านเวปไซด์กองทุน
ผลลัพท์: มีผู้เข้าร่วมจาก 15 กองทุน และผู้แทน พชอ. รวม 68 คน
กองทุนตำบลทุกแห่งมีแผนกองทุน กิจกรรมทางกาย สิ่งแวดล้อม อาหารและโภชนาการ ในเวปไซด์กองทุน
อำเภอมีแผนกิจกรรมทางกาย แผนสิ่งแวดล้อมและแผนอาหารและโภชนาการนระบบเวปไซด์กองทุน
ธนพนธ์ จรสุวรรณ เมื่อ 2 ต.ค. 2565
พี่เลี้ยงลงพื้นที่เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย(PA) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ตัวแทนผู้จัดทำโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล โดยได้ร่วมกัน
1 การเขียนชื่อโครงการ/กิจกรรมกิจกรรมทางกาย 2. ชื่อองค์กร/หน่วยงานเสนอโครงการ 3. ชื่อกลุ่มคน (5 คน)/เบอร์โทรศัพท์ 4. พื้นที่ดำเนินการ 5. ความสอดคล้องกับแผนงาน 6. สถานการณ์ 7. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 8. กลุ่มเป้าหมาย 9. ระยะเวลาดำเนินงาน 10. วิธีการดำเนินงาน/การออกแบบกิจกรรม 11. งบประมาณโครงการ 12. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง
ผลลัพท์: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเขียนโครงการ/กิจกรรมทางกาย ออกแบบกิจกรรมได้สอดคล้องกับประเด็นปัญหา การกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ ถูกต้องเหมาะสม
ธนพนธ์ จรสุวรรณ เมื่อ 2 ต.ค. 2565
พี่เลี้ยงลงพื้นที่เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย(PA) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ตัวแทนผู้จัดทำโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล โดยได้ร่วมกัน
1 การเขียนชื่อโครงการ/กิจกรรมกิจกรรมทางกาย

2. ชื่อองค์กร/หน่วยงานเสนอโครงการ

3. ชื่อกลุ่มคน (5 คน)/เบอร์โทรศัพท์

4. พื้นที่ดำเนินการ

5. ความสอดคล้องกับแผนงาน

6. สถานการณ์

7. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

8. กลุ่มเป้าหมาย

9. ระยะเวลาดำเนินงาน

10. วิธีการดำเนินงาน/การออกแบบกิจกรรม

11. งบประมาณโครงการ

12. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง
ผลลัพท์: ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเขียนโครงการ/กิจกรรมทางกาย

ออกแบบกิจกรรมได้สอดคล้องกับประเด็นปัญหา

การกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ ถูกต้องเหมาะสม
ธนพนธ์ จรสุวรรณ เมื่อ 2 ต.ค. 2565
พี่เลี้ยงลงพื้นที่เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย(PA) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ตัวแทนผู้จัดทำโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล โดยได้ร่วมกัน

1 การเขียนชื่อโครงการ/กิจกรรมกิจกรรมทางกาย

2. ชื่อองค์กร/หน่วยงานเสนอโครงการ

3. ชื่อกลุ่มคน (5 คน)/เบอร์โทรศัพท์

4. พื้นที่ดำเนินการ

5. ความสอดคล้องกับแผนงาน

6. สถานการณ์

7. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

8. กลุ่มเป้าหมาย

9. ระยะเวลาดำเนินงาน

10. วิธีการดำเนินงาน/การออกแบบกิจกรรม

11. งบประมาณโครงการ

12. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง
ผลลัพท์: ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเขียนโครงการ/กิจกรรมทางกาย
ออกแบบกิจกรรมได้สอดคล้องกับประเด็นปัญหา
การกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ ถูกต้องเหมาะสม