สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.)

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการบันทึก แผนงาน/โครงการ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่1

กิจกรรม : ประชุมติดตามความก้าวหน้าการบันทึก แผนงาน/โครงการ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่1
วันที่ 17/08/2020 - 17/08/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 14,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 25 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :