สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.)

เวทีทบทวนและจัดทำแผนการติดตาม ในพื้นที่ อ.หนองแค

กิจกรรม : เวทีทบทวนและจัดทำแผนการติดตาม ในพื้นที่ อ.หนองแค
วันที่ 06/08/2020 - 06/08/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 11,500.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 42 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :