สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.)

การติดตามและพัฒนาโครงการในพืนที่ อ.บางนมโค (3)ครั้ง

กิจกรรม : การติดตามและพัฒนาโครงการในพืนที่ อ.บางนมโค (3)ครั้ง
วันที่ 17/09/2020 - 17/09/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 4,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :