สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.)

การติดตามและพัฒนาโครงการในพื้นที่ อ.แก่งคอย

กิจกรรม : การติดตามและพัฒนาโครงการในพื้นที่ อ.แก่งคอย
วันที่ 10/08/2020 - 28/08/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 9,600.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 13 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย กองทุนในเขต
อ.แก่งคอย
13 กองทุน

รายละเอียดกิจกรรม :