สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 2

การถอดบทเรียนโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่

การถอดบทเรียนโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่

9 กรกฎาคม 2564
Arunsiri_017Arunsiri_017
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo ใบลงทะเบียนประชุม1ใบลงทะเบียนประชุม1
  • photo ใบลงทะเบียนประชุม2ใบลงทะเบียนประชุม2
  • photo ใบลงทะเบียนประชุม3ใบลงทะเบียนประชุม3
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ร่วมกันถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทราบปัจจัยแห่งความสำเร็จ, ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 3,200.00 7,350.00 500.00 0.00 0.00 17,050.00 lock_open