สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเห็ดอินทรีย์ วิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบางศาลา (โรงเรียนวัดบางศาลา)

ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม

ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม

31 กรกฎาคม 2562
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. โรงเรียนได้วัตถุดิบในการประกอบอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่มีต้นทุนต่ำ
  2. โรงเรียนได้วัตถุดิบในการประกอบอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่ปลอดสารเคมี
  3. นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน จำนวน 65 คน เห็นคุณค่าความสำคัญของการเพาะเห็ดกินเอง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. โรงเรียนได้วัตถุดิบในการประกอบอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่มีต้นทุนต่ำ
  2. โรงเรียนได้วัตถุดิบในการประกอบอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่ปลอดสารเคมี
  3. นักเรียน  ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน  จำนวน  65  คน  เห็นคุณค่าความสำคัญของการเพาะเห็ดกินเอง
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open