สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเห็ดอินทรีย์ วิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบางศาลา (โรงเรียนวัดบางศาลา)

ดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าขยายผลโรงเรียนสู่ชุมชน

ดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าขยายผลโรงเรียนสู่ชุมชน

31 กรกฎาคม 2562
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ทำความสะอาดโรงเพาะเห็ด ซึ่งเป็นโรงที่มีอยู่เดิมแล้ว เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลงก้อนเห็ดนางฟ้า
  2. ลงก้อนเห็ดนางฟ้าที่ได้จัดซื้อมาลงในโรงเห็ดที่ได้เตรียมไว้ มีรายละเอียดดังนี้   2.1 ก้อนเห็ดนางฟ้าจำนวน 1,950 ก้อน * ก้อนละ 10 บาท= 19,500 บาท   2.2 สายยางสำหรับฉีดน้ำ 20 เมตร = 500 บาท
  3. แบ่งเวรครูและนักเรียน เพื่อดูแลโรงเห็ดนางฟ้า ซึ่งมีหน้าที่ เก็บเห็ดนางฟ้า รดน้ำเห็ด ทำความสะอาดโรงเห็ด
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า ซึ่งเป็นการบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. โครงการอาหารกลางวันได้มีผลผลิตที่ปลอดสารพิษ
  3. โรงเรียนมีรายได้เพิ่มจากการเพาะเห็ดนางฟ้า และสามารถนำรายบได้ในส่วนนี้ไปเป็นทุนเพื่อขยายผลสู่โครงการเกษตรอื่นๆ ต่อไป
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 19,500.00 20,000.00 lock_open