สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเห็ดอินทรีย์ วิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบางศาลา (โรงเรียนวัดบางศาลา)

ประชุมคณะทำงานและวางแผนการดำเนินงานโครงการ

ประชุมคณะทำงานและวางแผนการดำเนินงานโครงการ

31 กรกฎาคม 2562
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ประชุมคณะครูโรงเรียนวัดบางศาลา เพื่อวางแผนในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางศาลา
  2. บรรจุโครงการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยบูรณาการในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ คาบเศรฐกิจพอเพียง
  3. จัดกลุ่มครูและนักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการ
  4. กลุ่มครูและนักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเพาะเห็ด ดูแลโรงเห็ด รดน้ำ เก็บเห็ดขายให้กับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน หากเหลือจะขายให้กับชุมชนต่อไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางศาลาดำเนินการตามแผนโครงการที่ได้วางไว้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open