สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเห็ดอินทรีย์ วิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบางศาลา (โรงเรียนวัดบางศาลา)

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการเกษตรในโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการเกษตรในโรงเรียน

31 กรกฎาคม 2562
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการเกษตรในโรงเรียน ณ สถาบันการจัดระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อรับหลักการจัดทำโครงการเกษตรในโรงเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าอบรม นำโครงการที่ได้มีการร่างไปดำเนินงานต่อยังโรงเรียนและชุมชนของตนเอง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open