สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ประชุมสำนักงาน

กิจกรรม : ประชุมสำนักงาน
วันที่ 28/03/2019 - 28/03/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 18 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย บุคลากร

รายละเอียดกิจกรรม :