งานสร้างสุขภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

กิจกรรม :
วันที่ 23 มิ.ย. 2564 - 23 มิ.ย. 2564
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :