สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ ปี1

ลงพื้นที่สนับสนุน นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ

ลงพื้นที่สนับสนุน นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ

25 กุมภาพันธ์ 2562
PPI_AdminPPI_Admin
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงสนับสนุน นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ถอดบทเรียน - บันทึกข้อมูลหน้าเวป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00