สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ ปี1

ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุม ภาคใต้

ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุม ภาคใต้

8 กันยายน 2561
PPI_AdminPPI_Admin
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00