สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ ปี1

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1

10 สิงหาคม 2561
PPI_AdminPPI_Admin
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • แนะนำคณะทำงาน ภาคเหนือ และภาคใต้
  • แบ่งหน้าที่รับผิดชอบการทำงาน
  • กำหนดแนวทาง เครื่องมือ ที่ใช้
  • กำหนดขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตรฯ
  • กำหนดกรอบเวลาการทำงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • กำหนดหน้าที่รับผิดชอบการทำงาน ในแต่ละด้าน
  • ได้กำหนดขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตรฯ และกรอบเวลาการทำงาน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00