สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ปี2

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 กรกฎาคม 2562
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ เป็นกลุ่มมติร่วมกันผ่านกลไกหลักที่เกี่ยวข้อง : กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันพุธที่ 3 กรกฏาคม 2562 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม สานใจ 2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธาณสุข
กระบวนการ - นำเสนอวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แลกเปลี่ยนแนวทางฯ และสรุป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เครือข่ายมติสมัชขาสุขภาพ ที่เข้าร่วมประชุม
- มติ 5.1 การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานใน ชีวิตประจำวัน - มติ 9.1 น้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน - มติ 9.2 การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมืองเพื่อสุขภาวะ - มติ 10.1 การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น - มติ 10.2 การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัย ประถมศึกษา - มติ 11.1 การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะ สู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน

แนวทางเสนอต่อ อปท. 1. เสนอต่อปรับปรุงมาตราการ/ข้อบัญญัติฯ เช่น แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และข้อบัญญัติท้องถิ่น เป็นต้น 2. เสนอต่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ เช่น การสร้างทางเดิน/ปั่นจักรยานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น จัดทำโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมและปลอดภัย / การเปิดให้ประชาชนเข้าถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่ในการครอบคลุมขององค์กร เป็นต้น

แนวทางการทำงานต่อไป 1. สร้างกลไกการทำงานรวมมติที่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนมติโดยรวมกับองค์กร และตรงจุดการเชื่อมประสานกับ โครงการสร้างของ อปท. 2. การจัดทำชุดความรู้ที่จะเสนอต่อ อปท.
3. ขยายกระบวนการพูดคุยในครั้งนี้ สู่การรวมมติที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอื่นๆ ต่อไป เช่น มติรวมที่เสนอตอ สวรส. , มติรวมที่เสนอต่อกระทรวงสาธารสุข เป็นต้น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open