สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ประชุมกลุ่มย่อย เตรียมงานสร้างสุข

ประชุมกลุ่มย่อย เตรียมงานสร้างสุข

5 มีนาคม 2562
PPI_AdminPPI_Admin
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมกลุ่มย่อย เตรียมงานสร้างสุข

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมกลุ่มย่อย เตรียมงานสร้างสุข

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00